Log ind

Bestemmelser angaaende Væddeløb i Frankrig

#

Den franske Krigsminister har under 12/11 03 ladet udgav en ny Instruks for Officeres og Underofficeres Deltagelse i Væddeløb, ved hvilken Ministeren sikrer sig en betydelig Indflydelse paa Løbene. Ministeren fremhæver, som naturligt er, den store Betydning, som Væddeløb og concours hippiques have paa Officerernes Interesse for og Dygtighed i Ridning, og at det derfor gælder om at opmuntre dem dertil, men samtidig paalægger han de forskellige militære Myndigheder at indskrænke Tilladelsen til at ride, saasnart det viser sig at Tjenesten lider derved, ligesom Myndighederne skulle føre et nøje Tilsyn med Officernes Deltagelse i civile Løb. Vi skulle i det efterflg. i Korthed gengive de vigtigeste Bestemmelser i den nye Instruks. Hærens Heste kunne kun rides i militære Løb. Hvis den Officer, som har indmeldt Hesten til et Lob, af en eller anden Grund ikke kan ride den, kan en anden Officer — saavidt muligt fra samme Garnison — som har haft Lejlighed til at prøve den, ride den, men dertil udkræves en Tilladelse fra begge Officerers Afdelingschefer. Ganske undtagelsesvis kunne Officerer af Korpschefen faa Tilladelse til at ride i civile Lob, men de maa da ikke ride i Uniform, ønske Officerer at. deltage i internationale Løb, maa Ministerens Bemyndigelse først indhentes. Væddeløbsselskaberne maa indsende Programmet for Lø­bene til Ministerens Approbation. — Selskaberne kunne faa en krigsministeriel Understøttelse, saalangt de disponible Midler række, naar de afholde et militært Steeple-chase af »3. serie« (herom senere). En Stabsofficer eller i Mangel deraf en Kaptajn — der ikke maa være interesseret i Løbene som Rytter eller Heste­ ejer — tilforordnes Væddelotskomitéen som Repræsentant for Krigsministeren. Denne Officer skal vaage over, at de i Instruksen givne Forskrifter neje overholdes; han skal afgøre Stridsspørgsmaal angaaende Fcrstaaelsen af den, fore Tilsyn med Officerers og Underofficerers Optræden paa Banen og endelig, efter Løbenes Afholdelse indsende Beretning til Ministeren. For de kunstige Forhindringer i de militære Steeple­ chases er der fastsat flg. Minimumsdimensioner: for Bredefor- hindringer: 3 m., for Højdeforhindringer: 90 cm. Disse Minima gælde selvfølgelig ikke de naturlige Forhindringer (Markindhegninger, Vandløb, Jordvolde etc.) eller sammen­ satte Forhindringer (Skraaninger, Ræk eller Hæk med foran- eller bagvedliggende Grav etc.) Forhindringerne maa ikke anbringes i Sving og skulle have en Udstrækning af 12 m. Deres Antal og Beskaffenhed samt Maksimumsstørrelsen fastsættes i Overensstemmelse med Forskrifterne i Reglementet for »société des steeple-chases de France«. Overholdes disse Forskrifter ikke, kan den tilsyns­ havende Officer forbyde Officerer og Underofficerer at deltage i Løbene. I Løbene kunne tjenstgørende Officerer og Underofficerer deltage paa Tjenesteheste, og for Officerernes Vedkm. tillige paa Ejendomsheste i et af Steeple-chasene. Heste af engelsk, arabisk og anglo-arabisk Fuldblod skulle være mindst 6 Aar, Heste af Halvblod eller ukendt Afstamning 7 Aar; de skulle være trænede af Officerer og Underofficerer uden civil Assistance. Der gives ingen Pengepræmier, men Præmierne bestaa af Kunstgenstande eller nyttige militære Sager. Der findes flg. militære Løb: M ilitæ rt Steeple-chase af »3. série«. Løbet er et Underofficersløb, der rides paa Tjene­ steheste. — Distance c. 2500 m. Præmier til en Værdi af henholdsvis 150, 100 og 75 irs. Underofficerer maa kun ride i deres Garnison eller i Garnisoner, som ligge indenfor en Omkreds af 40 km. fra deres egen. De efterflg. Lob er udelukkende Officersløb, der rides paa Tjenesteheste, eller for det sidste Lobs Vedkommende tillige paa Ejendomsheste; disse sidste skulle være mindst 4 Aar og have været i den paagældende Officers Eje mindst V2Aar for Løbet. Løbene benævnes: Steeple-chase af »2. série«: Distance: ca. 3000 m. Præmier til en Værdi af 500, 200 og 100 frs. Steeple-chase af »1. Serie«. Distance: c. 3500 m. Præmier til en Værdi af 1000, 300 og 200 frs. Steple-chase «hors série». Distance: c. 4000 m. Præmier af en Værdi af 5000, 2000 og 1000 frs. Normal-Vægten er for alle Løbs Vedkommende: 77 kg.: Men for hvert Slags Lob fastsætter Instruksen forskellige Formindskelser eller Forøgelser af Vægten efter Hestens Af­ stamning eller tidligere Sejre.