Log ind

Beretning om Det Krigsvidenskabelige Selskabs virksomhed i 1998-99

#

Beretningen omfatter:

• Belønning af skrifligt arbejde,

• belønning af bedste artikel i Militært Tidsskrift og

• generalforsamling

Tildeling af vandrepræmie

Efter indstilling fra Frederik Vis Reglementsudvalg, har bestyrelsenbesluttet at lade major P. K. Andersen modtage den af Generallæge S. Trier skænkede vandrepræmie for 1999 i form af et indbundet eksemplar af "Exerceerreglement for Det Kongelige Danske Infanterie" autoriseret af Hans Majestæt Kong Frederik VI den 28 januar 1821. Majoren indstilles for arbejdet: "Den logistiske analysemodel" Majoren indstilles med følgende motivering:

"Arbejdet er udført som hovedopgave på Forsvarsakademiet ifm. gennemgang a f VUT II/L-STK1997/98 og redegør for det nationale og NATO’s logistiske doktrinære grundlag, hvor hovedvægten er lagt på de logistiske principper og overvejelser, der skal gennemføres i fm . gennemførelsen a f en Joint Task Force operation. Herefter redegøres for værnsspecifikke logistiske analysemodeller, og med baggrund i redegørelsen analyseres og vurderes det doktrinære og modelmæssige grundlag. På baggrund a f den samlede analyse og vurdering opstiller forfatteren en dansk logistisk analysemodel på det operative niveau. Modellen opstilles efter samme metodiske retningslinier som hærens metode for faglige overvejelser og den operative analysemodel. Forfatteren viser stor indsigt i de indbyrdes sammenhænge mellem de logistiske planlægningsparametre og demonstrerer meget godforståelse for værnenes indbyrdes relationer. Opgavenfremstår som et godt bidrag til atvise, at logistikken erden komplementære del a f operationerne og medfører,r atforsvaret nu har et samlet og niveauopdelt analysemateriale. Med tildelingen afv andrepræmien påskønner selskabet majorens kvalificerede bidrag til at få samlet og systematiseret de logistiske tankegange, der er nødvendige for, at danskforsvar med succes kan indgå i Out of Area operationer samt operatio­ner, hvor NATO bestemmelser ikke bringes i anvendelse."

Belønning af bedste artikel i Militært Tidsskrift

Titlen som "Bedste skribent i Militært Tidsskrift for året 1998" tilfalder oberst L.R. Møller. Obersten gør p.t. tjeneste som Assistant Chief of Staff/Plans and Policy ved Multinational Corps North East og har i sin tidligere tjeneste som leder af faggruppe Operationer & Logistik ved Forsvarsakademiet været en central person i udarbejdelsen af en værnsfælles doktrin og en aktiv debattør i Militært Tidsskrift inden for emnet. Selskabet indstiller oberst L.R.Møller til titlen med følgende motivering:

"I sin artikel i Militært Tidsskrift nr. 4/1998 "Værnsfælles doktrin - Forsvarsakademiets behov for en værnsfælles doktrin" redegør forfatteren for Forsvarsakademiets behovfor -i samarbejde med bl. a. de operative kommandoerat udarbejde en national værnsfælles doktrin til brug forforskning, sagsbehandling og undervisning. I takt med den internationale udvikling er Forsvarsakademiets rolle bl.a. at sætte vore officerer i stand til at kunne agere under de forskellige vilkår, de måtte komme udfor i fremtiden. Forfatteren peger på vigtigheden a f at "føreren "har en kompletforståelse for alle værns operationsmåder og vilkår samt besidder de nødvendige analysemæssige metoderogværktøjer. Forsvarsakademiets undervisning i værnsfælles operationer kombineres med et analysetema, der skal sætte officererne i stand til at kunne analysere en situation og herefter bringe doktrinen i anvendelse uanset hvilke parametre, der måtte indgå i den konkrete situation. I en tid, hvor forsvaret i høj grad må tilpasse sig nye udfordringer og nye sikkerhedspolitiske risici vil Det Krigsvidenskabelige Selskab gerne påskønne forfatterens engagement og kvalificerede indsats i udarbejdelsen a f en værnsfælles doktrin."

Generelt

I det forløbne år har bestyrelsens arbejde været samlet omkring emnerne:

• Tilrettelæggelse og gennemførelse af foredragsrækken 1998/99.

• Udgivelse af Militært Tidsskrift.

• Rekruttering af nye medlemmer.

• Etablering aflæsekredse.

• Styrkelse af selskabets økonomi.

Foredragssæsonen

Foredragssæsonen 1998/99 blev gennemført med 12foredragogenfestforelæsning. Antallet af foredrag blev beskåret en smule i forhold til forrige sæson. Det skyldes, at bestyrelsen konstaterede en let faldende tilslutning til foredragene i sidste sæson. Det er bestyrelsens opfattelse, at man med det nuværende antal foredrag har fundet en god balance mellem antal foredrag og foredragenes indhold. Selskabet havde i år valgt ikke at have et egentligt tema, da hensigten var at dække mange forskellige emner. I den forbindelse opfordrede selskabet til, at medlemmerne kunne komme med forslag til mulige emner. Antallet af fremmødte tilhørere varierede noget fra foredrag til foredrag. Desværre måtte selskabet aflyse foredraget den 7. december 1998 med ambassadør K. Wahlbäck, idet kun tre medlemmer mødte op. Til gengæld kunne selskabet glæde sig over meget stort fremmøde til foredraget med Markus Wolf den 7. oktober 1998, til foredraget med generalløjtnant K.G.H. Hillingsø og professor C.-A. Gemzell den 9. november, til debatten om Forsvarskommissionen den 18. januar 1999 samt til foredraget med Leif Davidsen den 1. februar 1999. Generelt ligger foredragssæsonen lidt over sidste sæson med hensyn til antal tilhørere. I forbindelse med foredraget med Markus Wolf modtog selskabet kritik fra enkelte medlemmer over at have ladet Markus Wolf gennemføre sit foredrag i selskabet. Bestyrelsen har noteret sig kritikken, og formanden har svaret de enkelte medlemmer direkte. Det er dog bestyrelsens opfattelse, at et sådant foredrag falder inden for selskabets formålsparagraf. Ved foredraget den 9. november 1998 forsøgte selskabet sig med to foredragsholdere, der kunne belyse et emne fra forskellig indgangsvinkel. Det er bestyrelsens vurdering, at en sådan fremgangsmåde er interessant og kan anvendes til bestemte foredrag i den kommende sæson. Foredraget den 18. januar 1999 om Forsvarskommissionen blev gennemført som en debataften, hvor tilhørerne kunne stille kritiske spørgsmål til et panel. Efterfølgende blev der gennemført et "Nachspiel", hvor medlemmerne uformelt videre kunne drøfte aftenens emne. 36 medlemmer benyttede sig af dette tilbud, hvilket bestyrelsenbetragter som en succes. Et sådant arrangement overvejes derfor gentaget i næste sæson. For at markere 50-året for NATO's oprettelse blev Formanden for Militærkomiteen, general K. Naumann, inviteret til at tale i selskabet. På grund af situationen i Kosovo blev foredraget med kort varsel gennemført som videokonference. På trods af dette var der ca. 80 fremmødte medlemmer til dette foredrag. Det er bestyrelsens ønske at kunne markere sådanne jubilæer ved relevante foredrag. Også det krigshistoriske område blev tilgodeset i sæsonen 1998/99. Den 8. marts 1999 gennemførtes foredraget "Kampen om Atlantenunder 2. Verdenskrig". Det er bestyrelsens hensigt at et til to foredrag om året omhandler traditionelle krigshistoriske emner. Foredragsudvalget vil gerne gentage opfordringen til medlemmerne om at fremkomme med forslag til emner for foredrag.

PR- og Hverveudvalget

Medlemstallet er steget støt gennem de senere år fra ca. 950 i 1992 til ca. 1250 pr. 1. april 1999. Medlemstilgangen hari 1998/99 været ca. 50. Denne betragtelige medlemstilgang kan ikke mindst tilskrives den forøgede tilgang, som selskabet har oplevet på officersskolerne. Det er fortsat selskabets politik at rekruttere og fastholde yngre medlemmer, samtidigt med at selskabet fortsat udgør et interessant forum for de ældre medlemmer. Selskabets bestyrelse har formuleret en policy, som støtter, at regionerne kan rekvirere foredragsholdere, der har afholdt foredrag ved selskabets arrangementer i København, eller anvende foredragsholdere, der er fundet af lokale kræfter. I lighed med de forudgående år må det imidlertid fortsat konstateres, at aktiviteterne i provinsen fortrinsvis har fundet sted i Region I og i Bornholms Region. Tillad mig her at benytte lejligheden til at understrege selskabets påskønnelse af foredragsholdernes beredvillighed til at stille sig til rådighed for medlemmerne i provinsen. PR- og Hverveudvalget vil også i den kommende sæson understøtte den lagte policy ved støtte til de udpegede kontaktmænd, der i øvrigt fremover vil være at finde i en fast, ajourført oversigt i Militært Tidsskrift. Det gælder fortsat, at kontaktmændene opfordres til at indsende deres meddelelser til Militært Tidsskrifts redaktionssekretær forud for arrangementernes gennemførelse. Selskabets bestyrelse ser det fortsat som en nødvendighed, at tjenestestedschefeme støtter selskabets kontaktmænd med hensyn til planlægning af datoer for aktiviteterne, samt ved at de bakker op omkring de planlagte foredrag.

Læsekredsen

I den forgangne sæson er der blevet oprettet 11 læsekredse, hvilket stort set svarer til antallet i de tidligere sæsoner. I sæsonens læsekreds indgik følgende titler:

• Kjeld Erik Brødsgaard: Kina efter Deng.

• Jørgen Høigaard: Tapperhed ærer.

• Christian Graf von Krockow: Tyskland 1890-1990.

• Bo Lidegaard: I Kongens navn.

• Jörg Schönbohm: Two Armies and one Fatherland; The End of the Nationale Volksarmee.

Formandskabet for læsekredsen har siden 1993 været varetaget af oberstløjtnant Kristian Hofgaard. som ved denne generalforsamling indstilles som egentligt bestyrelsesmedlem. Det kan tilføjes, at den nuværende bestyrelse har kendskab til en kandidat til hvervet som formand for læsekredsen. Selskabet vil annoncere næste års læsekreds i august-nummeret af Militært Tidsskrift. Jeg skal opfordre medlemmerne til tidligt at finde sammen med henblik på at etablere lokale læsekredse.

Militært Tidsskrift

Militært Tidsskrift udkom i 1998 med fire numre, hvoraf et var sommernummer, og de øvrige temanumre. Det annoncerede temanummer 5 måtte desværre udgå. Skrivelysten har også i 1998 været stor, og tidsskriftet udkom med ca. 400 sider. Tidsskriftet har behandlet doktriner i flere omgange samt ledelse. Disse temaer er blevet godt modtaget aflæserne. I lighed med tidligere år har godt og vel halvdelen af stoffet været temaartikler. Jeg vil fortsat opfordre medlemmer til at bidrage med tanker, ideer og artikler. Endelig vil jeg gerne takke alle, som har bidraget med artikler, anmeldelser og andre indlæg i den forløbne sæson. Tidsskriftet har skiftet chefredaktør, idet oberst N.O. Jensen overtog hvervet efter oberst N.L. Fredenslund den 1. januar 1999. Jeg vil gerne benytte denne lejlighed til igen at rette en tak til oberst N.L. Fredenslund for 5 års kompetent virke som chefredaktør.

Selskabets prisopgaver

Prisopgaveudvalget har i 1998-99 ikke været indkaldt, da der ikke harværet tilsendt opgaver til bedømmelse. På denne baggrund må det sammenfattende konkluderes, at aktiviteten på dette område endnu en gang var præget af lavkonjunktur.

Regnskab og kontingent

Driftsregnskabet for 1998 blev godkendt uden bemærkninger. Stadig flere medlemmer betaler deres kontingent via HOD eller betalingsservice. Herved spares mange administrationsomkostninger, hvilket bidrager væsentligt til at holde kontingentet i ro.

Generalforsamlingen godkendte uændret kontingent, hvilket vil sige:

• 300,- kr. for fuldt medlemskab om året og

• 150, - kr. for pensionister om året.

Abonnementet på Militært Tidsskrift er fortsat 150,- kr om året.

Tilføjelser til Det Krigsvidenskabelige Selskabs vedtægter

Jf. indkaldelse til Det Krigsvidenskabelige Selskabs generalforsamling (MT særtryk 2 A april 1999), blev følgende af bestyrelsen foreslåede tilføjelser til Det Krigsvidenskabelige Selskabs vedtægter vedtaget.

I tilslutning til §1, sidste punktum tilføjes:

Det er endvidere foreningens formål i videst muligt omfang at yde økonomisk støtte til militærhistoriske formål, herunder museer, forskningsprojekter og uddannelse mv. Således skal ethvert eventuelt overskud ved erhvervsmæssig virksomhed udelukkende anvendes i overensstemmelse hermed.

I tilslutning til §16 (opløsningsbestemmelsen), sidste punktum tilføjes: Dog således, at midlerne alene anvendes til militærhistoriske formål, herunder museer, forskningsprojekter og uddannelse mv.

I tilslutning til §7, sidste punktum tilføjes:

Regnskabsåret følger kalenderåret.

Optagelse af ikke-medlemsberettigede

På bestyrelsen indstilling godkendte generalforsamlingen følgende til optagelse:

• Journalist Steffen Gram.

• Civilingeniør Janina Szpilman.

• Fuldmægtig Mette Nøhr.

• Adjunkt Birgitte Kamøe Frederiksen.