Log ind

Beretning om Det Krigsvidenskabelige Selskabs virksomhed i 1998-99

#

Beretningen omfatter:

- Belønning af skrifligt arbejde,

- belønning af bedste artikel i Militært Tidsskrift og

- generalforsamling

Tildeling af vandrepræmie

Efter indstilling fra Frederik Vis Reglementsudvalg, har bestyrelsen besluttet at lade major H.P.H. Michaelsen modtage den af Generallæge S. Trier skænkede vandrepræmie for 2000 i form af et indbundet eksemplar af "Exerceerreglement for Det Kongelige Danske Infanterie” autoriseret af Hans Majestæt Kong Frederik VI den 28 januar 1821. Majoren indstilles for arbejdet: ‘ ‘Frem tid i gflervær ns doktrinudvikling” Majoren indstilles med følgende motivering:

“Arbejdet er udført som hovedopgave på Forsvarsakademiet ifm. gennemgang a f VUT II/L-STK 1998/99 og redegør for de generelle forhold vedrørende doktrinbegrebet og doktrinudviklingen relateret til såvel værnsfælles som værnsspecifikke forhold: Herefter redegøres for doktrinudviklingen i USA og Norge, og med baggrund i den samlede redegørelse gennemføres en analyse med henblik på at udlede krav til en værnsfælles doktrinudvikling samt krav til en nations deltagelse i doktrinudviklingen i NATO. Med udgangspunkt i de opstillede krav opstilles og vurderes en række muligheder for at afhjælpe disse. På baggrund af den samlede analyse og vurdering opstiller forfatteren et forslag til ”Forsvarets policy for flervæms doktrinudvikling”, herunder de overordnede principper samt en organisatorisk strukturfor dansk doktrinudvikling på de forskellige niveauer. Forfatteren viser stor indsigt i de indbyrdes sammenhænge mellem flerværnsdoktrin og værnsdoktriner og demonstrerer hermed meget godforståelse for både doktrinudviklingens grundlæggende karakteristika og værnenes indbyrdes relationer. Opgaven fremstår som en velgennemført analyse, der munder ud i et spændende forslag til, hvordan en policy for flervæms doktrinudvikling i forsvaret kunne implementeres, hvorved forsvaret har fået et godt bidrag til den fortsatte udvikling på området. Med tildelingen afv andrepræmien påskønner Selskabet majorens kvalificerede bidrag til at få samlet og systematiseret de doktrinudviklingsmæssige parametre med henblik på atforbedre såvel den nationale flerværns doktrinudvikling som den danske deltagelse i doktrinudviklingen i NATO.”

Belønning af bedste artikel i Militært Tidsskrift

Titlen som ’’Bedste skribent i Militært Tidsskrift for året 1999” tilfalder afdelingschef Anders Ladekarl Anders Ladekarl er afdelingschef for Dansk Flygtningehjælps Internationale afdeling siden 1994, hvor han er ansvarlig for humanitære projekter i p.t. 18 lande bl.a. Bosnien, Kosovo, Somalia, Rusland og Sri Lanka. Han er desuden en velanskrevet foredragsholder og skribent. Motivering: ”1 sin artikel i Militært Tidsskrift nr. 41999 ”Militært-humanitært samarbejde: Erfaringerfra Kosov o-krisen ” redegør erforfatterenfor de mange nye konflikter og kriser i verden, som på grund a f deres interne karakter og kompleksitet vanskeliggør langsigtede løsninger. Den humanitære intervention har været anvendt som løsningsmodel til standsning af krige eller konflikter i områder, hvor man søgte en regional stabilitet. Det har medført, at der kun har været tale om sporadiske indgreb i områder uden regionale eller internationale interesser. Forfatteren diskuterer den nødvendige militære indsats som forudsætning for den efterfølgende humanitære indsats i form a f sikkerhedsskabelse. Det er dog ikke altid uproblematisk, fordi de humanitære organisationer kan blive opfattet som part i sagen, hvis de associeres for meget med de militære enheder i området, hvilket var tilfældet i UNPROFOR, hvor serberne ikke betragtede Dansk Flygtningehjælp som neutral i konflikten i Bosnien. Anders Ladekarl understreger, at humanitær bistand ikke er for amatører, det er en profession, som kræver indsigt og uddannelse, på samme måde som tilfældet er for den militære indsats. Kvaliteten ligger således i en koordination af de forskellige kompetencer i tid ogrum. Han opfordrer til en tættere dialog om idealer og arbejdsmetoder mellem militære og humanitære organisationer med respekt for hinandens professionelle kompetencer. Anders Ladekarl gav i et interview i radioavisen i sommeren udtryk for muligheden af en mere hensigtsmæssig koordination af den militære og humanitære indsats i Kosovo, hvorefter han blev opfordret til at beskrive sine tanker i Militært Tidsskrift. Det har efterfølgende givet sig udslag i en fokusering på det civile-militære samarbejde på flere måder. Her kan blandt andet nævnes:

• Dansk Udenrigspolitisk Instituts afholdelse af det første ClMlC-seminar i foråret 2000.

• Forsvarsakadem iets gennemførelse af det første CIMIC-kursus i denne uge samt

• Etableringen afCIMIC-koordinationsgruppe i regi af Udenrigsministeriet.

På den måde er CIMIC et område, som er i en vis grøde, og som har betydning for forsvarets fremtidige deltagelse i humanitære interventioner. ”

Generelt

I det forløbne år har bestyrelsens arbejde været samlet omkring emnerne:

• Tilrettelæggelse og gennemførelse af foredragsrækken 1999/2000.

• Udgivelse af Militært Tidsskrift. Rekruttering af nye medlemmer.

• Etablering af læsekredse.

• Styrkelse af selskabets økonomi.

Sideløbende med disse aktiviteter har bestyrelsen endvidere efter invitation fra Samvirket Folk og Forsvar drøftet Selskabets tilknytning til ”det nye Folk og Forsvar” som medlemsorganisation. Jeg har som afslutning på denne proces fundet det rigtigst at lade bestyrelsen beslutning indlede min beretning.

Folk og Forsvar

Det Krigsvidenskablige Selskab har ved skrivelse fra Samvirket Folk & Forsvar af 3. december 1999 modtaget udkast til vedtægter i f.m. sammenslutningen med Landsforeningen Værn om Danmark samt tilbud om at lade Det Krigsvidenskabelige Selskab knytte til sammenslutningen som medlemsorganisation. Det er bestyrelsens opfattelse, at Det Krigsvidenskabelige Selskabs formål - at fremme militær videnskabelighed - ikke i sig selv tilsiger et medlemskab af Landssammenslutningen Folk & Forsvar. Et sådant medlemskab anses af bestyrelsen som værende et anliggende mellem de individuelle medlemmer af Det Krigsvidenskabelige Selskab og Folk & Forsvar. Der er således ikke fra bestyrelsens side fremsendt skriftlig anmodning om indmeldelse i Landssammenslutningen Folk & Forsvar, jf. §6 i vedtægterne for det nye Folk & Forsvar. Jeg finder dog anledning til her at nævne, at bestyrelsens beslutning på ingen måde er udtryk for en form for afstandtagen til Folk & Forsvars formål eller virke. Snarere tværtimod. Blot er det med reference til Det Krigsvidenskabelige Selskabs formålsparagraf bestyrelsens opfattelse, at et egentligt tilknytningsforhold til Folk & Forsvar eller andre interesseorganisationer må anses for at være et individuelt anliggende og ikke et anliggende for selskabet.

Foredragssæsonen

Foredragssæson 1999/2000 blev gennemført med 12 foredrag, hvilket svarer til antallet i forrige sæson. Det er bestyrelsens opfattelse, at man med dette antal foredrag har opnået en god balance mellem antal foredrag og disses indhold. Også i denne foredragssæson havde bestyrelsen valgt ikke at have et egentligt tema, idet hensigten var at prioritere alsidighed og aktualitet. Antallet af tilhørere har varieret noget, idet fremmødet har svinget mellem små 20 tilhørere til fulde huse. Bestyrelsen kunne glæde sig over stor tilslutning til OB M. F. Svejgaards foredrag ’’Operation Allied Force” (01 NOV), GL H. H. Ekmanns foredrag ”MNC NE” (28 FEB) samt OL T. Aa. Lunds foredrag ’’KFOR” (13 MAR). Det krigshistoriske element blev tilgodeset ved GL K. Hillingsøes foredrag i anledning af 150-året for slaget ved Fredericia (29 NOV), og fremtiden blev tilgodeset af blandt andet OB K. K. Pallesens foredrag om ’’Hærens Officersskole år 2000” (27 MAR) samt foredraget ved Dr. James Tritten (US) om doktrinudvikling (10 APR). Sidstnævnte, meget interessante foredrag, blev bragt i stand gennem et frugtbart samarbejde med Forsvarsakademiet. Det forgangne år har været præget af blandt andet topmøder, hvilket gav anledning til foredragene med cand.scient.pol. Lykke Friis, DUPI, om ”EU efter topmødet” (11 NOV) og med kontorchef Kirsten Bjerring, UMN, om ’’OSCE's rolle efter topmødet” (07 FEB). Endelig bør også nævnes foredragene med henholdsvis journalist Steffen Gram om ’’Jeltsins sidste år” (29 SEP), journalist Jan Jakob Floryan om ’’Tysklands nye rolle” (10 JAN) og professor Bertel Heurlin om ’’USA's rolle i en unipolær verdensorden” (24 JAN). Bestyrelsen har kunnet glæde sig over, at adspurgte foredragsholdere - trods disse alle er travlt beskæftigede personer - uden undtagelse har udvist stor beredvillighed til at tale i selskabet. Jeg minder endvidere om, at foredragsudvalget altid gerne modtager forslag fra medlemmerne om emner til fremtidige foredrag, dog gerne med en ’’lunte” på ca. Vi år.

PR- og Hverveudvalget

Udvalgets virke har i forsamlingsåret løb koncentreret sig om at undersøge mulighederne for at opdatere kontaktmandsordningen og PR arbejdet. I den forbindelse har udvalget bl.a. overvejet oprettelse af en hjemmeside, styrkelse af kontaktmandsordningen og forbindelsen til officersskolerne. Fra udvalget foreligger der en analyse af en række muligheder for at støtte selskabets virke og fremme militær videnskabelighed ude i landet. P.t. er der kun aktiviteter i København og Ålborg områderne. Udvalget har forelagt bestyrelsen analysen, og den overvejes nu med henblik på at implementere foreliggende anbefalinger. Inden sådanne iværksættes drøftes mulighederne med kontaktmændene. Udvalget overvejer også én gang årligt at aflægge besøg ved relevante tjenestesteder for dermed at fremme kendskabet til selskabets virke og eksistens. Medlemstallet er steget støt gennem de senere år fra ca. 950 i 1992 til ca. 1250 pr. 01. april 1999. Iregnet medlemstilgangen i sæsonen 1999/2000 har Selskabet i dag ca. 1290 medlemmer. Denne fortsatte medlemstilgang kan ikke mindst tilskrives den forøgede tilgang, som Selskabet har oplevet på officersskolerne, hvilket findes glædeligt. Det er fortsat Selskabets politik at rekruttere og fastholde yngre medlemmer samtidigt med, at Selskabet fortsat udgør et interessant forum for de ældre medlemmer. Selskabets bestyrelse ser det fortsat som en nødvendighed, at tjenestestedschefeme støtter Selskabets kontaktmænd med hensyn til planlægning af datoer for aktiviteterne, samt ved at de bakker op omkring de planlagte foredrag.

Læsekredsen

I den forgangne sæson er der blevet oprettet 10 læsekredse. Dette svarer til antallet i de tidligere sæsoner. I sæsonens læsekreds indgik følgende titler:

• Claus Bundgård Christensen, Niels Bo Poulsen og Peter Scharff Schmith: Under hagekors og Dannebrog. Danskere i Waffen SS 1940 - 45.

• Knud J.V. Jespersen: Det lange tilløb 1940 - 1943, bind 1. Med hjælp fra England. Special Operations Executive og den danske modstandskamp 1940 - 45.

• General sir Michael Rose: Fighting for Peace.

• Per Skov-Christensen: FN på vrangen.

• Erling Bjøl: Hvorfor krig

Formandskabet bliver varetaget af major Kim Kristensen, der for tiden er lærer ved Hærens Officersskole, men fra den 1. juni vil forrette tjeneste ved HMD ADST. Læsekredsen ønsker i den kommende sæson, at give medlemmerne længere tid til de enkelte bøger, hvorfor læsekredsene vil blive iværksat i august-september 2000. Læsekredsen fungerer tilfredsstillende. Medlemmerne opfordres hermed til at tage kontakt til formanden for Læsekredsen, hvis man vil anbefale bøger til selve læsekredsen. Selskabet vil annoncere næste års læsekreds i sommernummeret af Militært tidsskrift. Jeg skal opfordre medlemmerne til tidligt at finde sammen med henblik på at etablere lokale læsekredse.

Militært Tidsskrift

Militært Tidsskrift udkom i 1999 med fire numre, hvoraf et var sommernummer og de øvrige temanumre. Skrivelysten har fulgt de senere års niveau og i omfang fyldte tidsskriftet i 1999 ca. 400 sider. Tidsskriftet har i 1999 behandlet temaerne informationskrig, NATO og Kosovo. Herudover har der været en række artikler om doktriner og strategi. Endelig har mange medlemmer bidraget med gode anmeldelser. Jeg vil fortsat opfordre medlemmer til at bidrage med tanker, ideer og artikler. Endelig vil jeg gerne takke alle, som har bidraget med artikler, anmeldelser og andre indlæg i den forløbne sæson.

Prisopgaveudvalget

Prisopgaveudvalget har i 1999-2000 ikke været indkaldt, da der ikke har været tilsendt opgaver til bedømmelse. På denne baggrund må det sammenfattende konkluderes, at aktiviteten på dette område endnu en gang var præget af lavkonjunktur. Prisopgaveudvalget er i færd med at overveje forskellige initiativer med henblik på, at fa selskabets medlemmer til at bidrage til den militærvidenskabelige udvikling i form af udfærdigelse og indsendelse af prisopgaver.

Regnskab og kontingent

Driftsregnskabet for 1999 viser, at Det Krigsvidenskabelige Selskab har opnået et samlet driftsoverskud på godt og vel kr. 100.000, hvor der var budgetteret med under kr. 1.000. Det pæne resultat kan kort opgøres som følger:

• Øgede Indtægter udgør ca. 25 % af driftsoverskuddet og kan især tilskrives

• Stigende antal medlemmer og abonnenter samt en

• Pæn kursavance fra obligationshandler.

• Reducerede udgifter udgør ca. 75 % af driftsoverskuddet og kan især tilskrives færre omkostninger end forudset til

• Trykning og forsendelse af Militært Tidsskrift

• Møde- og foredragsvirksomhed.

Indtægterne fra kontingent har været særdeles stabile. Godt og vel halvdelen af kontingenterne opkræves via Hovedorganisationen af Officerer i Danmark og trækkes automatisk på den enkeltes lønseddel. Den resterende del opkræves i altovervejende grad ved hjælp af Pengeinstitutternes Betalingssystem (PBS) under anvendelse af indbetalingskort. Såfremt et medlem under dette system er kommet i restance, har PBS hidtil automatisk udsendt en ny opkrævning med tillæg af kr. 20,00 i administrationsgebyr. Fra i år ophører denne service fra PBS, hvilket betyder en øget administrativ og økonomisk byrde for Selskabet. For at reducere de uheldige virkninger heraf vil vi hæve det administrative gebyr i forbindelse med restanceopkrævning i år fra kr. 20,00 til kr. 50,00. Som afrunding af dette punkt skal det fremhæves, at det pæne driftsoverskud tilgodeser muligheden for på sigt at holde kontingentet i ro, ligesom det giver bestyrelsen bedre mulighed for at iværksætte initiativer, der kan virke til fremme af Selskabets formål.

Generalforsamlingen godkendte uændret kontingent, hvilket vil sige:

• 300,- kr. for fuldt medlemskab om året og

• 150,- kr. for pensionister om året.

Abonnementet på Militært Tidsskrift er fortsat 150, - kr om året

Tilføjelser til Det Krigsvidenskabelige Selskabs vedtægter

Jf. indkaldelse til Det Krigsvidenskabelige Selskabs generalforsamling (MT særtryk 2 A april 2000), blev følgende af bestyrelsen foreslåede tilføjelser til Det Krigsvidenskabelige Selskabs vedtægter vedtaget. Ny sidste sætning i Lovene, paragraf 2: ”Andre kan blive medlemmer ved beslutning af selskabets bestyrelse. Optagelse vil blive offentliggjort i selskabets tidsskrift".

Optagelse af ikke-medlemsberettigede

På bestyrelsen indstilling godkendte generalforsamlingen følgende til optagelse:

• Hr. Flemming Boldt.

• Hr. Bjørn Holstein.

• Fr. Mette Kjuel Nielsen.

• Hr. Henrik Sunekær

• Fr. Eva Schultz.

• Fr. Lykke Friis.