Log ind

Beretning om Det krigsvidenskabelige Selskabs virksomhed i 1997-98

#

Beretningen omfatter:

- belønning af skrifligt arbejde,

- belønning af bedste artikel i Militært Tidsskrift og

- generalforsamling

Tildeling af vandrepremie

Efter indstilling fra Frederik Vis Reglementsudvalg, har bestyrelsen besluttet sig at lade major Jørgen Michael Wallin modtage den af Generallæge S. Trier skænkede vandrepræmie for 1998 i form af et indbundet eksemplar af "Exerceerreglement for Det Kongelige Danske Infanterie" autoriseret af Hans Majestæt Kong Frederik VI den 28 januar 1821. Majoren indstilles for arbejdet: ""Unity o f Command" i det danske luftforsvar". Arbejdet er udført som hovedopgave på Forsvarsakademiet i forbindelse med gennemgang af VUT II/L-STK 1996/97og redegør for princippet om "Unity of Command", de situationsdannende faktorer for det danske luftforsvar samt det danske luftforsvarskoncept. En efterfølgende analyse identificerer kritiske områder i relation til koncepten, og der fremsættes forslag til en justering/ændring af det danske luftforsvarskoncept m.h.p. at honorere kravene til princippet om "Unity of Command". Majoren indstilles med følgende motivering:

"Opgaven fremstår meget veldisponeret og afslører forfatterens omfattende kendskab til alle luftforsvarets aspekter og evne til at behandle et komplekst emne på en meget kompetent og professionel måde. Analysen er gennemføret særdeles stringent og munder ud i række velkvalificerede anbefalinger, der har til formål at give det danske luftforsvarskoncept optimale rammerfor at efterleve princippet om "Unity of Command". Med tildelingen afv andrepræmien påskønner Selskabet majorens kvalificerede bidrag til at bringe den danske luftforsvarskoncept i overensstemmelse med princippet om "Unity of Command". "

Belønning af bedste artikel i Militært Tidsskrift

Titlen som "Bedste skribent i Militært Tidsskrift for året 1997” tilfalder professor Nikolaj Petersen. Professoren er ansat ved Institut for Statskundskab ved Århus Universitet og har bl.a. været en engageret skribent i Militært Tidsskrift og kendt foredragsholder og underviser ved Forsvarsakademiet. Selskabet indstiller professor Nikolaj Petersen til titlen med flg. motivering:

"I sin artikel"Forsvarskommissioner i danskpolitik efter anden verdenskrig" redegørforfatteren for, hvilken rolle forsvarskommissioner spiller i udformningen a f dansk forsvarspolitik og nævner en række faktorer, der er afgørende for en kommissions funktionsbetingelser. Herefter analyseres efterkrigstidens forsvarskommissioner for deres særtræk, og forfatteren konkluderer afslutningsvis, at forsvarskommissioner spillerflere roller i dansk forsvarspolitik, at kommissionerne er blevet langt mere analytiske med tiden, at kommissionsarbejdet i højere grad end tidligere præges af civile og bureaukratiske eksperter, samt at der er sket en afgørende udvikling i det forsvarspolitiske begreb. I en tid hvorforsvaret i høj grad er engageret i det nuværende forsvarskommissionsarbejde vil Det Krigsvidenskabelige Selskab gerne påskønne forfatterens engagement og kvalificerede anvendelse a f historiske fakta med det formål at bringe læseren til at forstå tidligere forsvarskommissioner s rolle i udformningen af dansk forsvarspolitik."

Generelt

I det forløbne år har bestyrelsens arbejde været samlet omkring emnerne:

- Tilrettelæggelse og gennemførelse af foredragsrækken 1997/98.

- Rekruttering af nye medlemmer.

- Etablering af læsekredse.

- Udgivelse af Militært tidsskrift.

- Styrkelse af selskabets økonomi.

Foredragssæsonen

Selskabets Foredragssæson 1997/98 på i alt 13 foredrag må betegnes som en succes. Den netop afsluttede foredragssæson ligger næsten på linie med sidste sæson med hensyn til antal fremmødte tilhørere. Det er selskabets opfattelse, at indeværende foredragssæson har skabt den givtige debat, der er en del af selskabets formål. Jeg skal dog beklage, at foredraget med chefen for den russiske Østersøflåde blev aflyst. Sæsonen dækkede to overordnede emner. Det ene emne omhandlede danske enheders og enkeltpersoners internationale indsats med det formål at viderebringe erfaringer fra afholdte missioner samt at udbringe kendskabet til de mange forskellige aktiviteter, som dansk forsvar er blevet involveret i efter ophøret af den kolde krig. Herudover afholdtes en række foredrag over emnet: De enkelte værns doktriner, den igangværende nationale og internationale doktrinudvikling samt den internationale udvikling indenfor værnsfælles eller joint doktriner. Formålet med dette emne var at skabe den fornødne debat om dette vigtige emne, og det er selskabets opfattelse, at dette mål absolut er blevet nået. Det er ikke selskabets opfattelse, at debatten er helt afsluttet, hvorfor fremtiden må vise om der er yderligere behov for at behandle dette emne. I den kommende foredragssæson overvejer selskabet p.t. hvilke emner og temaer, der skal behandles; eventuelt med debataftener med flere foredragsholdere.

PR- og Hverveudvalget

Pr. 1. marts 1998 havde selskabet et medlemstal på 1170, en fremgang på 64 i forhold til samme tid sidste år - eller godt 5%. Bestyrelsen har i den forløbne sæson fortsat sine bestræbelser på generelt at styrke kontaktmandsordningen. Bestyrelsen har også brugt mange kræfter på at styrke foredragsvirksomheden på landsbasis. Selv om den ønskede effekt ikke helt er blevet opnået, hvad angår antallet af foredrag, der er blevet afholdt udenfor København, er tendensen dog stadig positiv. Det varierer dog meget fra region til region. Tillad mig derfor her at benytte lejligheden til at understrege selskabets påskønnelse af foredragsholdernes beredvillighed til at stille sig til rådighed for medlemmerne i provinsen. Bestyrelsen ser det som en fortsat nødvendighed, at tjenestestedscheferne støtter selskabets kontaktmænd med hensyn til planlægning af datoer for aktiviteterne, samt ved at de bakker op om de planlagte foredrag.

Læsekredsen

I forhold til den fomge sæsons 9 læsekredse er der i denne sæson blevet oprettet 14 læsekredse, hvilket er ny rekord, og bestyrelsen hilser denne udvikling med glæde. Læsekredsen 1997/98 omfattede følgende titler:

- Bent Jensen: Den lange befrielse.

- Hans Neerbek: Ridder uden kors. Aage Westenholz og Danmarks Forsvar.

- Karl-Heinz Frieser: Blitzkrieg-Legende: Der Westenfeldzug 1940.

- Jörg Schönbohm: Two Armies and one Fatherland; The End o f the Nationale Volksarmee.

- Christian Graf von Krockow: Tyskland 1890-1990.

Jeg håber, at der også fremover vil blive udvist en stigende interesse for læsekredsens tilbud, og vil opfordre medlemmerne til tidligt at finde sammen med henblik på at etablere lokale læsekredse.

Militært Tidsskrift

Militært Tidsskrift udkom i 1997 med fem numre, heraf fire temanumre og sommernummer uden tema. Hermed har rytmen fra tidligere år været fortsat. Skrivelysten har været stor i 1997 og tidsskriftet udkom med 552 sider, hvilket er det største omfang siden den nuværende redaktionsform begyndte. Tidsskriftet har behandlet doktriner i flere omgange, og disse temaer er blevet godt modtaget aflæserne. Behandlingen af doktriner har været med til at rejse en faglig debat om om dette vigtige emne, hvilket jeg hilser velkommen. I lighed med tidligere år har godt og vel halvdelen af stoffet været temaartikler. Jeg vil fortsat opfordre medlemmer til at bidrage med tanker, ideer og artikler. Endelig vil jeg gerne takke alle, som har bidraget med artikler, anmeldelser og andre indlæg i den forløbne sæson.

Selskabets prisopgaver

Frisopgaveudvalget har i 1997 ikke været indkaldt, da der ikke har været tilsendt opgaver til bedømmelse. På denne baggrund må det sammenfattende konkluderes, at aktiviteten på dette område i 1997 fortsat har været lav. Jeg håber således, at der i den kommende sæson vil blive udvist større aktivitet på dette felt.

Regnskab og kontingent

Driftsregnskabet for 1997 viser, at Det krigsvidenskabelige Selskab har opnået et driftsoverskud på knap kr. 9.000, hvor der kun var budgetteret med ca. kr. 1.000. Dette gode driftsresultat skyldes bl.a. en stigning af tilgangen af medlemmer og abonnenter. Endvidere har der været lidt lavere omkostninger til møde- og foredragsvirksomheden end beregnet. Udgifterne til udgivelse af Militært Tidsskrift er steget i forhold til det budgetterede på grund af flere medlemmer samt større indhold i de enkelte numre.

De sidste udgifter til 125-års jubilæet i 1996 er nu afholdt, og da der trods øgede udgifter til udgivelse af Militært Tidsskrift er overskud på på driftregnskabet foreslår bestyrelsen uændret kontingent for 1999. Stadig flere medlemmer betaler deres kontingent via HOD eller betalingsservice. Herved spares mange administrationsomkostninger, hvilket bidrager væsentligt til at holde kontingentet i ro.

Generalforsamlingen godkendte uændret kontingent, hvilket vil sige:

- 300, - kr. for fuldt medlemskab og

- 150,-kr. for pensionister om året.

Abonnementet på Militært Tidsskrift er fortsat 150,- kr om året.

Optagelse af ikke-medlemsberettigede

På bestyrelsen indstilling godkendte generalforsamlingen følgende til optagelse:

- Konsulent Torben Michaels.

- Fuldmægtig Marianne Larsen.

- Fuldmægtig Per Brunhøj.

Foredrags sæsonen 1998-99

Foredragsudvalget byder velkommen til sæsonen 1998-99. Sidste sæson omfattede en række foredrag over temaet doktrinudvikling samt foredrag om danske enheders og enkeltpersoners indsats i udlandet. Den kommende sæson vil ikke have et egentligt tema, idet emnerne søges sammensat bredest muligt, hvor både aktuelle sikkerhedspolitiske spørgsmål og mere historiske emner behandles. Foredragsudvalget ønsker at prøve en ny form for foredrag, hvor tilhørerne i højre grad deltager i en diskussion af relevante emner. Derfor vil udvalget forsøge sig med egentlige debataftener, og der planlægges en debataften over emnet “Forsvarskommissionen - dens resultater og konsekvenser”. Hvis dette forsøg bliver en succes, vil andre relevante emner blive taget op til debat/drøftelse på foredragsaftenerne. En tidsmæssig udvidelse af de enkelte møder kan vise sig nødvendig. I såfald vil udvalget planlægge en let anretning efter debatten. I forbindelse med debatemner bedes medlemmerne af Det Krigsvidenskabelige Selskab overveje mulige emner til foredragsaftenerne - også emner til de “traditionelle” aftener. Eventuelle forslag bedes meddelt foredragsudvalgets sekretær, premierløjtnant Bo Grastrup-Hansen, Hærens Ingeniør- og ABC-skole, Farum Kaserne, 3520 Farum, telefonnummer 44 39 06 00 lokal 242. Foredragssæsonen søges gennemført med 13 foredrag. For at undgå foredrag to mandage i træk skubbes enkelte foredrag i forbindelse med ferier og helligdage. De planlagte datoer er: onsdag den7. oktober 1998, mandag den 26. oktober 1998, mandag den 9. november 1998, mandag den 23. november 1998, mandag den 7. december 1998, onsdag den 6. januar 1999, mandag den 1. februar 1999, mandag den 22. februar 1999, mandag den 8. marts 1999, mandag den 22. marts 1999, mandag den 12. april 1999, mandag den26. april 1999 samt foredrag og generalforsamling mandag den 3. maj 1999. Indholdet af de enkelte foredrag vil blive offentliggjort i Militært Tidsskrift.

Vel mødt til foredragssæsonen 1998-99 !