Log ind

Beretning om Det krigsvidenskabelige Selskabs virksomhed i 1996 -97

#

Beretningen omfatter:

- belønning af et skriftligt arbejde,

- belønning af bedste artikel i Militært Tidsskrift og

- generalforsamling.

Tildeling af vandrepræmie

Efter indstilling fra Frederik Vis Reglementsudvalg, har bestyrelsen besluttet sig til at lade premierløjtnant J. Kryner modtage den af Generallæge S. Trier skænkede vandrepræmie for 1996 i form af et indbundet eksemplar af “Exerceerreglement for Det Kongelige Danske Infanterie” autoriseret af Hans Majestæt Kong Frederik VI den 28 januar 1821. Premierløjtnanten indstilles for arbejdet: "En redegørelse for søminekrigsførelsens udvikling fra 1900 til 1975 med særlig henblik på en analyse og vurdering a f søminens strategiske og taktiske anvendelse." Arbejdet er udført som opgave i Faggruppe Krigshistorie på Søværnets Officersskole og indeholder en detaljeret og struktureret redegørelse vedr. søminekrigsførelsens udvikling samt strategiske- ogtaktiske anvendelse i perioden 1900 til 1975. Premierløjtnanten indstilles med følgende motivering:

"Redegørelsen afspejler en detaljeret og god viden om emnet og rummer en kvalificeret behandling a f det historiske materiale. Forfatteren fremkommer med enkle og sunde konklusioner vedrørende minevåbnets anvendelse i sømilitære planer. Opgaven er velformuleret og forsynet med gode illustrationer og informative bilag, som underbygger opgaven på en hensigtsmæssig måde. Med tildelingen af vandrepræmien påskønner Selskabet premierløjtnantens militærhistoriske bidrag vedrørende søminekrigsførelse, et emne som kun i begrænset omfang har været behandlet fra dansk side".

Selskabet vil gerne påskønne premierløjtnantens indsats, og bestyrelsen har derfor besluttet at lade denne hæder følge af nogle flasker god vin. Premierløjtnanten er desværre tjenesteligt forhindret i at komme til stede her i aften. Vandrepræmien og vingaven vil derfor blive overrakt ved en senere lejlighed.

Belønning af bedste artikel i Militært Tidskrift

Titlen som "Bedste skribent i Militært Tidsskrift for året 1996" tilfalder: Oberst, cand. phil M.H. Clemmesen, der er forsvarsattache i de tre baltiske lande Estland, Letland og Litauen. Obersten var i 1991 - 94 leder af Faggruppe Statskundskab og Strategi ved Forsvarsakademiet og er fortsat bl.a. kendt som engageret debattør i avis og TV-regi vedr. Forsvars- og sikkerhedspolitik, ligesom han flere gange har været foredragsholder i selskabet. Selskabet begrunder valget af oberst M.H. Clemmesen med den følgende motivering:

I sin artikel: " Krigsvidenskabelighed, - risikoen ved det indlysende. Tidens sandheder i kritisk perspektiv " stiller forfatteren sig kritisk til den internationale fagpresse påvirkning a f tænkningen omkring militære styrker og fremtidige krige på baggrund af den nuværende sikkerhedspolitiske situation og de seneste væbnede konflikter. Selv om nytænkningen - set i en ikke nærmere defineret tidshorisont - umiddelbart kan synes rigtig, vil resultatet -efter forfatterens opfattelse - uvægerligt føre til, at forsvaret gør sig klar til at kæmpe den foregående krig, nemlig Golfkrigen ogindsatsen på Balkan. Forfatterens budskab er, at handling på grundlag a f det umiddelbart indlysende kun demonstrerer en begrænset horisont, et kritisk højt mål af arrogance samt negligering a f nogle hundrede års erkendelse om krig og krigsførelse. At det indlysende rigtige ofte er bekvemmeligt selvbedrag argumenteres gennem kvalificeret inddragelse afveldokumenteret historisk materiale, hvorved tendensen i den fremstillede nytænkningsom afspejles i medierne fremstår som værende begrundet i overfladiske analyser uden teoretisk holdbarhed. "

Det Krigsvidenskabelige Selskab vil gerne påskønne forfatterens engagement og kvalificerede anvendelse af historiske fakta med det formål at bringe læseren til at forstå risikoen ved at basere sikkerheds- og forsvarspolitiske dispositioner på en fremskrivning af få måneders eller få års udvikling/forløb. Bestyrelsen ønsker at belønne denne artikel med nogle flasker god, - i dette tilfælde - italiensk vin.

Generelt

I det forløbne år har bestyrelsens arbejde været samlet omkring emnerne:

- Tilrettelæggelse og gennemførelse af foredragsrækken 1996/97.

- Rekruttering af nye medlemmer.

- Etablering af læsekredse.

- Udgivelse af Militært Tidsskrift.

- Festligholdelsen af selskabets 125-års jubilæum.

- Styrkelse af selskabets økonomi.

Selskabet har endvidere i 1996 uddelt en St. Germainmedalje i sølv. Denne medalje blev givet til det svenske Kunglika Kriksakademien i anledning af akademiets 200-års jubilæum.

Foredragssæsonen

Bestræbelserne har været koncentreret om at fastholde den samme høje grad af aktualitet, som sidste års foredragsrække besad. Et gennemgående tema i år har været dansk deltagelse i internationale operationer i det tidligere Jugoslavien. Sæsonen blev både indledt og afsluttet med foredrag om danske chefers erfaringer fra deltagelse i internationale operationer. Der har blandt selskabets medlemmer vist sig at være en overordentlig stor interesse for internationale operationer, og emnet har derfor været prioriteret højt og søgt belyst fra forskellige perspektiver. Også spørgsmålene omkring NATO's udvikling og udvidelse er blevet belyst gennem flere foredrag, og for bestyrelsen peger medlemmernes store fremmøde og engagerede deltagelse i diskusionsperioder på, at sæsonens to hovedtemaer er blevet vel modtaget blandt medlemmerne. Der har siden sidste generalforsamling været afholdt i alt 15 foredragsaftner i København og omkring en halv snes i provinsen. Sammenfattende har denne sæson derfor været præget af et meget højt aktivitetsniveau. Den gennemsnitlige deltagelse har i København været omkring 50. Antallet af deltagere har dog varieret noget, og ikke mindre end 109 medlemmer mødte op til general Kandborgs foredrag i januar. Ved arrangementerne i provinsen har der de fleste tilfælde været en overordentlig pæn deltagelse. I år har vi også kunnet observere den glædelige udvikling, at lidt flere af selskabets yngre medlemmer samt medlemmer har fundet vej til foredragsaftnerne. Selskabet har i den forløbne sæson gjort en særlig indsats for at annoncere de planlagte foredrag i god tid i Militært Tidsskrift og ved opslag på tjenestestederne. Kun undtagelsesvis har det været nødvendigt at udsende særtryk med meddelelser om foredrag. Bestyrelsen har fået positive tilkendegivelser i denne anledning og det er derfor hensigten fortsat at annoncere de kommende foredrag i de ordinære numre af Militært Tidsskrift. Det er også hensigten i størst mulig udstrækning at placere foredragene om aftenen på den første og tredje mandag i de måneder, som sæsonen omfatter.

PR- og Hverveudvalget

Pr. 1. april havde selskabet et medlemstal på 1106, en fremgang på 24 i forhold til samme tid sidste år. Bestyrelsen har i den forøbne sæson fortsat sine bestræbelser på generelt at styrke kontaktmandsordningen. Bestyrelsen har også brugt mange kræfter på at styrke foredragsvirksomheden på landsbasis. Selvom den ønskede effekt ikke helt er blevet opnået, hvad angår antallet af foredrag, der er bliver afholdt udenfor København, er tendensen dog positiv. Tillad mig derfor her at benytte lejligheden til at understrege selskabets påskønnelse af foredragsholdernes beredvillighed til at stille sig til rådighed for medlemmerne i provinsen. For yderigere at styrke aktiviteten på landsplan er det bestyrelsens hensigt at indføre en aktivitetsoversigt i Militært Tidsskrift udvisende “kreds for kreds”, hvilke arrangementer, som forestår. Kontaktmændene får således her en rubrik, hvor de kan meddele sig til medlemmerne i området. Indførelsen heraf vil ske ved første udsendelse af Militært Tidsskrift efter dagens generalforsamling. Kontaktmændene skal blot indsende deres meddelelser til tidsskriftets redaktionssekretær. Bestyrelsen ser det som en fortsat nødvendighed, at tjenestestedscheferne støtter selskabets kontaktmænd med hensyn til planlægning af datoer for aktiviteterne, samt ved at de bakker op omkring de planlagte foredrag.

Læsekredsen

Der har også i denne sæson været dannet 7 læsekredse. Følgende bøger blev valgt:

- Poul Villaume: Allieret med forbehold.

- Elliot A Cohen & John Cook:: Military Misfortunes. The Anatomy of Failures in War.

- Alexander Devin: How Great Generals Win.

- Wright, Goldberg & Schofield: Transcaucasian Bounderies.

- Ramsbotham & Woodhouse: Humanitarian Intervention in Contemporary Conflict.

Selskabet vil annoncere næste års læsekreds i sommernummeret af Militært Tidsskrift. Jeg skal opfordre medlemmerne til tidligt at finde sammen tned henblik på at etablere lokale læsekredse.

Militært Tidsskrift

Militært Tidsskrift er i 1996 udkommet med fem numre, heraf fire temanumre i 1996 samt nogle særnumre med annoncering af foredrag og generalforsamling.

Tidsskriftet har dermed fortsat med samme rytme og volumen som i 1995. Redaktionen har modtaget en række positive tilkendegivelser om den nuværende udgivelsesform, som foreløbig fastholdes. Godt og vel halvdelen af stofmængden i 1996 var i lighed med tidligere år temaartikler. Både i 1995 og endnu mere udtalt i 1996 er antallet af indsendte boganmeldelser steget, ligesom kredsen af anmeldere er steget. Dette er en glædelig udvikling. Jeg vil fortsat opfordre medlemmer til at fremkomme med tanker, ideer og artikler. Endelig vil jeg gerne takke alle, som har bidraget med artikler, anmeldelser og andre indlæg i den forløbne sæson.

Selskabets prisopgaver

Prisopgaveudválget har i 1996 ikke været indkaldt, da der ikke har været tilsendt opgaver til bedømmelse. På denne baggrund må det sammenfattende konkluderes, at aktiviteten på dette område i 1996 endnu en gang var præget af lavkonjunktur. Selskabet har for sæsonen 1997/98 har valgt forskellige emner inden for forsvarspolitik samt et emne efter eget valg, hvilket blev annonceret i Militært Tidsskrift tidligere i år.

Festligholdelsen af Selskabets 125-års jubilæum

Den 31 oktober markerede selskabet under overværelse af Hendes majestæt Dronningen sin 125-års fødselsdag. Gæstetalere var forsvarsminister Hans Hækkerup og Field Marshal The Lord Vincent. Blandt gæsterne var svenske og norske repræsentanter for henholdsvis Kunglika Kriksakademien og Oslo Militære Samfund, som overbragte lykønskninger. Arrangementet på Christiansborg var på alle måder vellykket, og bestyrelsen kunne med glæde konstatere, en markant opbakning til dette store arrangement fra selskabets medlemmer. I anledning af jubilæet udgav selskabet et særnummer af Militært Tidsskrift. I dette nummer blev forsvarets udvikling i de seneste 25 år belyst. Det nævnes, at selskabet i anledningen af jubilæet modtog både støtte til udgivelse af særnummeret og økonomiske bidrag til selskabets almindelige virke. Jeg skal i denne forbindelse rette en tak til kredsen MARS og MERKUR, Dansk Udenrigspolitisk Institut og foreningen Folk og Forsvar. Jeg vil også gerne rette en særlig tak til forfatterne for gode indlæg til særnummeret.

Regnskab og kontingent

Driftsregnskabet for 1996 viser, at Det krigsvidenskabelige Selskab har opnået et driftsoverskud på godt kr. 56.000. Dette gode driftsresultat skyldes bl.a., lave omkostninger ved trykning og forsendelse af Militært Tidsskrift. Foredragsvirksomheden har kunnet gennemføres lidt billigere; end hvad der var budgetteret. Indtægterne fra kontingent har været stabile. Udgifterne ved afholdelse áf selskabets jubilæum har selvfølgelig belastet resultatet, men er for hovedpartens vedkommende blevet kompenseret gennem de tilskud og gaver, som selskabet modtog i denne anledning. Det er mig derfor en glæde at kunne sige, at dette smukke arrangement kunne gennemføres, uden at selskabet blev nødt til at tage op af sin formue. Revisorerne vurderer i deres påtegning af regnskabet,at kassereren anvender ca. 600 arbejdstimer om året på administrativt arbejde primært i forbindelse med kontrol af betaling af kontingent. I tilknytning til denne påtegning af regnskabet, har bestyrelsen ikke har fundet anledning til at forelægge de spørgsmål, som denne påtegnig måtte afføde, til afgørelse på generalforsamlingen i år. Bestyrelsen vil imidlertid arbejde videre med at finde tiltag, der kan reducere kassererens administrative forpligtelser. Jeg vil på nuværende tidspunkt stærkt opfordre de medlemmer, der endnu ikke er tilmeld betalingsservice eller betaler kontingent direkte gemme HOD, til at vælge en af disse to ordninger for betaling af kontingent til selskabet.

Generalforsamlingen godkendte uændret kontingent, hvilket vil sige:

300, - kr. for fuldt medlemskab og

150,- kr. for pensionister om året.

Abonnementet på Militært Tidsskrift er fortsat 150, - kr om året.

Optagelse af ikke-medlemsberettigede

På bestyrelsen indstilling godkendte generalforsamlingen dr. phil. Thomas Højrup, til optagelse.