Log ind

Beretning om Det krigsvidenskabelige Selskabs virksomhed i 1992 - 93

#

Det krigsvidenskabelige Selskabs bestyrelse 1993 - 94

Efter generalforsamlingen den 3. maj 1993 har Selskabets bestyrelse følgende sammensætning:

Generalmajor O.H.G. Hoff

Major S.B. Bojesen

Oberst C.L.L. de Scheel

Orlogskaptajn N.U. Bagge

Kommandør K.H. Winther

Major F. Stentsøe

Kommandørkaptajn L. Wille-Jørgensen

Kaptajn N.H.F. Greir

Oberstløjtnant P.O. Gjelten

Kaptajnløjtnant U. Høy-Petersen

Major C. Wessel-Tolvig

Kaptajn K. Christensen

Beretning om Det krigsvidenskabelige Selskabs virksomhed i 1992 - 93

Beretningen omfatter:

- Belønning af den bedste artikel i Militært tidsskrift.

- Belønning af ikke-indsendt arbejde.

- Generelt.

- Foredragssæsonen.

- Læsekredsen.

- Hvervning til Selskabet.

- Militært tidsskrift.

- Udskrivning af prisopgaver.

- Regnskab og kontingent.

- Optagelse af ikke-medlemsberettigede.

Belønning af den bedste artikel i Militært tidsskrift

Bestyrelsen har valgt at følge Prisopgaveudvalgets indstilling om blandt mange gode artikler - igen i år - at kåre Kaptajn L.H. Jensen som Årets skribent i Militært tidsskrift. Kaptajnen tildeles den af Generallæge S. Trier skænkede vandrepræmie, Frederik VI ”Feltreglement” samt en portion af Forlagsboghandler Ove Try des mindelegat - denne gang for sin artikel Forsvarets tilpasning til Europas nye sikkerhedspolitiske miljø - et stigende behov for ukonventionelle militære operationer. Belønningen gives med følgende motivering:

Kaptajnens artikel Forsvarets tilpasning til Europas nye sikkerhedspolitiske miljø - et stigende behov for ukonventionelle militære operationer stiller og behandler relevante aspekter i en tid med et hastigt skiftende sikkerhedpolitisk miljø. Kaptajnen argumenterer logisk og har en let og flydende fremstillingsevne.

Belønning af ikke-indsendt arbejde

Sidste år vedtog generalforsamlingen en ændring - eller en udvidelse - af § 11 i Selskabets love. Selskabets bestyrelse kan således efter egen bestemmelse belønne militærvidenskabelige arbejder, som ikke er indsendt som prisopgavebesvarelser. Med baggrund i denne vedtægtsændring har Bestyrelsen besluttet at tildele oberst HA. Schrøder en portion af Forlagsboghandler Ove Trydes mindelegat for sine ikke-indsendte arbejder: Luftforsvarets grå Eminence - træk af kontrol- og varslingstjenestens historie. Historien om Flyvevåbnet og Det danske Flyvevåben. Belønningen gives med følgende motivering:

Oberst H.A. Schrøder har ved et stort personligt engagement og en betydelig arbejdsindsats formået at samle, bearbejde og fremlægge væsentlige træk af grundlaget for Flyvevåbnets opståen samt de første 42 af værnets udvikling. Obersten har herunder ikke alene opnået at fremstille de historiske fakta på en måde, der gør disse spændende og let tilgængelige, men også at skabe et godt fundament for videre forskning. Luftforsvarets grå Eminence - træk af kontrol- og varslingstjenestens historie er karakteriseret ved entusiasme, respekt og hengivenhed for systemet og dets personel. Historien om Flyvevåbnet, udgivet i anledning af Flyvevåbnets 40 års jubilæum samt Det danske Flyvevåben, udgivet af Tøjhusmuseet i serien med militærhistorisk indhold, giver begge en bred oversigt over Flyvevåbnets historie og virke. Oberst H.A. Schrøders produktion fremstår som et inspirerende eksempel til efterfølgelse for såvidt angår behandling af værnenes nyere historie.

Generelt

Årets gang i Selskabet vil generelt blive illustreret under gennemgangen af virksomheden i de enkelte udvalg. Af særligt markante begivenheder skal dog nævnes, at Selskabets Ekspedition er flyttet fra Forsvarsakademiet til Hærens Officersskole, og at Selskabet samtidig tog afsked med O verkontorbetjent S.E. Jensen, som bestyrelsen gav St. Germain medaljen i bronce for over 25 års virke for Selskabet. Ingen troede, at det var muligt at erstatte S.E. Jensen, men overassistent Børge Olsen, leder af Hærens Officersskoles Reproduktionsafdeling, har allerede i løbet af det første år evnet det. I forbindelse med flytningen af Selskabets arkiv og den medfølgende sanering er der blevet et antal gamle numre af Militært tidsskrift tilovers. Medlemmerne kan ved henvendelse til Overassistent Børge Olsen få tilsendt de ønskede gamle numre - mod betaling af porto. Selskabets hvervekampagne synes at være lykkedes; det skyldes måske også en ret liberal holdning til ikke-medlemmers overværelse af visse foredrag samt kadetordningen, hvor værnenes officerskadetter gratis modtager Militært tidsskrift og kan deltage i foredragene. Yngste kadetårgang har mulighed for at overvære foredragene - hvilket der synes at være god interesse for. Sidst, men ikke mindst, har den øgede medlemstilgang samt redaktionens og nogle bestyrelsesmedlemmernes frivillige arbejde med tilrettelæggelse og klargøring af artikler til trykning af Militært tidsskrift bragt orden i Selskabets økonomi.

Foredragsssæsonen

Siden sidste generalforsamling har der været afholdt 12 foredragsaftener i København og 5 i provinsen, som i denne forbindelse omfatter Århus og Ålborg. Statistikken for foredragene i København viser en gennemsnitlig deltagelse på 58, i Århus på 50 og i Ålborg på 76. I København spænder dette over et maksimum på 160 og et minimum på 16. De tilsvarende tal for Ålborg er henholdsvis 98 og 55. Tallene er en mindre fremgang fra sidste år og svarer til tallene for forrige år. Deltagelsen i Selskabets aktiviteter må denne baggrund betegnes som tilfredsstillende, men det kan ikke nægtes, at det især her i Københavnsområdet bliver stadig sværere at aktivere folk. Der har ikke været noget generelt tema for sæsonens afholdte foredrag, idet Selskabet bevidst har søgt at sprede sig over mange forskellige emner for at fange den størst mulige tilhørerskare. I det omfang det er muligt, vil der fremover i Militært tidsskrift blive bragt tid og sted for foredrag i provinsen.

Læsekredsen

Læsekredsen igangsattes i sæsonen 1992/93 sidst på efteråret med ni kredse. Selskabet måtte desværre konstatere, at en af de valgte bøger, sir Nigel Bagnall’s The Punic Wars, var udsolgt, og at nyoptryk ikke kunne ske i tide. Af hensyn til aktualiteten valgtes derfor M.W. Heitmanns Krisenherd Balkan, og serien kom således til at bestå af titlerne:

* Svend Povlsen Gønge af Gitte Kjær,

* Krisenherd Balkan af M.W. Heitmann,

* The First Air War af Lee B. Kennett,

* Crete af Anthony Beevor samt

* Kaukasien 1942143 af J. Hoffmann.

Der har været visse forsinkelser i rundsendeisen af bøgerne, som blandt andet skyldes, at en del af de tilmeldte medlemmer med kort varsel så sig nødsaget til at forrette tjeneste i det tidligere Jugoslavien og følgelig ikke kunne overholde den fastsatte plan. Disse problemer er nu ved at være løst.

Hvervningen til Selskabet

Hverveudvalget har i det forløbne år koncentreret sig om rekruttering af nye medlemmer fra uddannelsesinstitutionerne - officersskolerne og Forsvarsakademiet. Endelig har der været gjort en stor indsats ved at fastholde de af medlemmerne, der som følge af pensionering tænker på at melde sig ud. Ca. ti % af de, der meddeler, at de ønsker at udmelde sig, har trukket udmeldelsen tilbage, når de er blevet gjort opmærksom på den særlige pensionistordning Qå medlemskontingent). Siden sidste generalforsamling har der været en afgang på i alt 44 medlemmer. En tilgang på 187 medlemmer, hvoraf 54 er nyudnævnte linieofficerer, har medføret en nettotilgang på 143 medlemmer, hvilket bringer det samlede medlemstal op på 1100 - nok det højeste til dato. Den mere liberale holdning til ikke-medlemmers adgang til at overvære foredragene har desuden haft en positiv effekt på medlemstilgangen.

Militært tidsskrift

Militært tiddskrift er udsendt i syv numre i 1992. Ordentligvis udsendes der otte numre pr. år. Den manglende udsendelse af et nummer skyldes ønsket om økonomisk at støtte udsendelsen af oberst N. Bergs oversættelse af Carl von Clausewitz’ Krigsføringens vigtigste grundsætninger. Det er redaktionens opfattelse, at tidsskriftet igen har fået et tilfredsstillende typografisk niveau, hvilket i høj grad skyldes de råd, som oberst N. Berg har givet redaktionen om dette emne. Antallet af artikelsider er i 1992 lidt lavere end i 1991, hvilket redaktionen må beklage. Generelt vurderes tilgangen af artikler som værende mindre tilfredsstillende, og redaktionen må med beklagelse konstatere, at viljen til en professionel debat ikke forekommer at være særligt høj blandt medlemmerne. Redaktionen vil derfor fortsat opfordre medlemmerne til at bidrage med tanker, ideer og artikler ved enhver lejlighed. Årets mange begivenheder burde give inspiration til mange artikler om vidt forskellige emner.

Udskrivning af prisopgaver

Arbejdet i Prisopgaveudvalget har også i det forløbne år været af begrænset omfang. Indførelse af nye retningslinier, som skulle inspirere Selskabets medlemmer til at skrive også mere begrænsede studier, synes ikke at have haft den ønskede effekt. Det er lidt nedslående, da Selskabet - i erkendelse af det hårde arbejdspres, som medlemmerne generelt lider under - gerne vil belønne sådanne arbejder. Prisopgaveudvalget har modtaget en selvvalgt opgavebesvarelse til bedømmelse. Det måtte konstateres, at besvarelsen ikke kunne honorere Selskabets krav til militærhistorisk forskning. Dette fremgik ikke mindst meget tydeligt af den eksterne sagkyndiges bedømmelse. Selskabet skal endvidere beklage, at bestemmelserne med hensyn til uddeling af den af Generallæge S. Trier skænkede vandrepræmie for et skriftligt arbejde udfærdiget af en yngre officer (Årets skribent i Militært tidsskrift) ikke har været fulgt. Heldigvis har det ikke haft indflydelse på valg af præmiemodtager, men Selskabet vil vide at lade bestemmelserne trykke i Militært tidsskrift (se side 91) - og fremover følge dem.

Regnskab og kontingent

Der blev fordelt tre reviderede regnskaber for følgende dele af Selskabets virksomhed: Driftsregnskabet, Forlagsboghandler Ove Trydes Mindelegat samt Mindelegat for Peter Faber. Generalforsamlingen havde ingen bemærkninger at gøre til regnskaberne, hvoraf følgende nøgletal skal fremhæves: Nettooverskud på 43.669 kr; udgifter 2.500 kr lavere end budgetteret. Overskuddet hidrører primært fra øgede medlemskontingenter samt lavere omkostninger i forbindelse med trykning af Militært tidsskrift. Da Selskabets økonomi synes at være stabiliseret, overvejer bestyrelsen fremover at investere det årlige tilskud fra Fabers Mindelegat i obligationer fremfor at overføre beløbet til en mindre rentabel bankkonto. På dette grundlag vedtog generalforsamlingen den af bestyrelsen foreslåede fastholdelse af kontingentet på det nuværende niveau.

Optagelse af ikke-medlemsberettigede

Bestyrelsen ønskede følgende spørgsmål behandlet under dagsordenens pkt. 5 om eventuelle forslag: 

Ifølge lovenes § 2 kan andre end de direkte medlemsberettigede hlive medlemmer ved beslutning af en generalforsamling efter indstilling fra bestyrelsen.

Bestyrelsen indstillede derpå efternævnte til optagelse:

- Civilingeniør J.E. Nielsen, Flyvematerielkommandoen

- Teknikumingeniør T. Schaefer, Flyvematerielkommandoen,

- Fuldmægtig Tina Marianne Wahl, Forsvarsministeriet,

- Fuldmægtig Trine Kristiansen, Forsvarsministeriet samt

- Fuldmægtig Hans Adam Frølund, Forsvarsministeriet

Forslaget godkendtes af generalforsamlingen.

Bestemmelser for Frederik VIs Reglement

Som omtalt i Formandens beretning om Selskabets virksomhed i 1992 - 93 (se side 85) har Selskabet desværre ikke fulgt bestemmelserne med hensyn til uddeling af den af Generallæge S. Trier skænkede vandrepræmie for et skriftligt arbejde udfærdiget af en yngre officer. For den gode ordens skyld bringes fundatsen hermed:

§1

Frederik Vis Reglement er et indbundet eksemplar af Exercerreglement for Det Kongelige Danske Infanterie autoriseret af Hans Majestæt Kong Frederik VI den 28. januar 1821.

§2

Reglementet har siden 1821 haft følgende tilhørsforhold:

Kong Frederik VI Hans Majestæt Kongens Håndbibliotek på Amalienborg Officersforeningen i Københavns bibliotek Reserveofficersforeningen i Danmark Generallæge S. Trier.

§3

Reglementet er den 4. maj 1992 som en vandrepræmie skænket til Det krigsvidenskabelige Selskab med det formål årligt at tildeles en yngre officer, som i det foregående år har forfattet et skriftligt arbejde med velmotiverede forslag af betydning for forsvarets evne til at løse opgaver krig eller under egentlig indsats i fredstid.

§ 4

Det pågældende arbejde kan være offentliggjort eller udarbejdet som led i videregående uddannelse i forsvaret. Forfatteren må højst have graden major eller tilsvarende grad i forsvaret.

§5

Ethvert medlem af Selskabet kan indstille arbejder til bedømmelse. Indstillinger vedrørende arbejder i et kalenderår skal være Selskabet i hænde inden udgangen af februar det følgende år.

§6

De indstillede arbejder bedømmes af et prisopgaveudvalg, som ved bedømmelsen skal omfatte mindst en officer af reserven. Særligt sagkyndige kan deltage i bedømmelsen.

§ 7

Udvalget forelægger en motiveret indstilling for bestyrelsen på dennes sidste møde inden ordinær generalforsamling. Bestyrelsen udpeger herefter årets modtager af reglementet. Sekretæren indbyder modtageren til overrækkelse i forbindelse med generalforsamlingen.

§8

Selskabets formand overrækker på den ordinære generalforsamling reglementet med bestyrelsens motivering. Denne offentliggøres i Militært tidsskrift.

§ 9

Modtageren råder over reglementet indtil næste års 1. april, hvorefter tilbagelevering til Selskabet skal finde sted.

§ 10

Modtageren får ved tilbagelevering til ejendom et eksemplar af bogen om St. Germain, en liste over tidligere modtagere af vandrepræmien og et eksemplar af nærværende bestemmelser.

§11

Selskabets sekretær fører særskilt oversigt over modtagere af Frederik Vis Reglement. Denne oversigt optages i Håndbog for bestyrelse m.fl. i Det krigsvidenskabelige Selskab og skal fremgå af Selskabets arkiv.

           sign.                                                  sign.

K.G.H. HILLINGSØ                                 S. TRIER