Log ind

Beretning om Det krigsvidenskabdige Selskabs virksomhed 1978-79

#

Det krigsvidenskabelige Selskabs bestyrelse 1979-1980

Efter generalforsamlingen 14. maj 1979 har Selskabet følgende bestyrelse:

Oberst N.-Aa. Rye Andersen

Oberstløjtnant J. Lyng

Kommandør kaptajn G. Mathiesen

Oberstløjtnant D. E. Thestrup

Oberstløjtnant O. Nørring

Major K. G. H. Hillingsø

Major O. H. Eggers

Major A. Petersen

Major K. Helsø

Kaptajn F. L. Jensen

Kaptajn B. Hoff

Premierløjtnant N. Knudsen

Beretning om Det krigsvidenskabdige Selskabs virksomhed 1978-79

I det forløbne år har bestyrelsens arbejde været samlet om:

- udskrivelse af prisopgaver,

- tilrettelæggelse og gennemførelse af foredragssæsonen,

- iværksættelse af læsekredsen og

- udgivelse af Militært tidsskrift.

Endvidere har bestyrelsen arbejdet med:

- rekruttering og aktivering af medlemmer bl.a. gennem den etablerede kontaktmandsordning og

- en evt. tilpasning af Selskabets strukturering, dets arbejdsform samt valg og koordination af indhold af foredrag og i tidsskriftet.

Prisopgaver.

I den forløbne periode har Selskabet modtaget 2 prisopgavebesvarelser, som begge var selvvalgte emner. Bestyrelsens bedømmelser af opgaverne gav ikke anledning til uddeling af medalje. I Militært tidsskrift novemberdecember 1978 har bestyrelsen udskrevet 4 opgaver for 1979. Besvarelser af prisopgaver skal være formanden i hænde senest 1. november 1979. Bestyrelsen ser gerne, at flere tager den udfordring, som besvarelsen af en prisopgave er, op til positiv overvejelse.

Foredragssæsonen.

I den forløbne foredragssæson har der været afholdt 6 foredragsaftener. Det gennemsnitlige antal tilhørere har været ca. 50. Bestyrelsen har med glæde kunnet konstatere et stigende fremmøde. Bestyrelsen håber, at tilhøreran tallet vil stige yderligere i næste sæson, og at medlemmerne herigennem kvitterer for det store arbejde, som foredragsholderne påtager sig for at gøre selskabets mødeaftener lødige. Kontakten med Søe-Lieutenant-Selskabet og Det udenrigspolitiske Selskab har været fortsat, idet der også i denn sæson gensidigt har været inviteret til mødeaftener. Bestyrelsen har fortsat sin virksomhed med hensyn til afholdelse af foredrag uden for Københavnsområdet. Dette er sket i samarbejde med Selskabets kontaktmænd. Der har således været afholdt 4 foredragsaftener i henholdsvis Nr. Uttrup, Viborg og Fredericia (2 gange). Tilhør er antallet var på en enkelt aften 132. Bestyrelsen og Selskabets kontaktmænd mener, at denne virksomhed værdsættes i en sådan grad, at den bør fortsættes.

Studiekredsarbejdet.

Der er i indeværende periode ikke blevet igangsat nye studiekredsarbejder.

Tidsskriftet.

Selskabets økonomiske situation har igen muliggjort, at Militært tidsskrift i 1978 har kunnet udsendes i otte ordinære numre. Bestyrelsen efterlyser fremdeles sådant stof til tidsskriftet, som kan bidrage til den løbende debat. Ekspeditionen er som sidste år på særdeles tilfredsstillende måde blevet varetaget at o ver kontorbetjent S. E. Jensen ved Forsvarsakademiet. Selskabet vil hermed udtrykke sin anerkendelse af dette arbejde.

Læsekredsen.

Den stigning i antallet af læsekredse, som fandt sted i sidste sæson, er fastholdt. Der er således atter i år opstillet 5 læsekredse med ialt 25 deltagere.

Medlemstal

I 1978-79 har der været en tilgang på 17 medlemmer. I samme periode har der været en afgang på 19 medlemmer. Medlemstallet pr. 31. marts 1979 er 840. Der har i denne periode ikke været det høje antal udmeldelser, som stort set har kendetegnet årene siden 1969-70. Det er naturligvis bestyrelsens håb, at den udtalte reduktion i medlemsantallet hermed er standset.

Bestyrelsen vil fremtidig rette henvendelse til nyudnævnte premierløjtnanter om at overveje medlemskab.

Kontaktmandsordning.

Selskabet mener, at kontaktmandsordningen har vist sig fit have betydning for Selskabets virke i forbindelse med bl. a. foredragsaftenér, rekruttering af medlemmer og læsekredsen. Selskabet ønsker hermed at udtrykke sin tak for den aktive medvirken i perioden. Selskabets kontaktmænd er følgende:

Region I Major J, A. Liljefalk

Region II Major K. L. Drensborg

Region III Major C. F. Aakerlund

Region IV Oberstløjtnant V. N. Jacobsen

Region V Major L. Bording

Bornholms Region Premierløjtnant C. U. Essemann-Beck

Hærens Officersskole Major J. Ewald

Flyvevåbenets Officersskole Major P. Johansen

Karup-området Oberstløjtnant H. Sørensen.

Regnskabet.

Driftsregnskabet for perioden 1. APR-31. DEC 1978 (bemærk 9 måneder som følge af omlægning af budgetåret) udviste et nettooverskud på kr. 18.611,76. Revisorerne har ikke haft bemærkninger til regnskabet. Som følge af bemærkninger til sidste års regnskab har bestyrelsen opsagt en bankkonto (12 mdrs. opsigelse) med det formål at anbringe en større del af selskabets kapital i obligationer. Effektuering heraf vil kunne finde sted i august 1979.

Tildeling af belønninger.

Bestyrelsen har fundet at kunne uddele 2 belønninger i form af legatportioner (hver på kr. 300,-) af det af forlagsboghandler, cand.theol. Ove Tryde til minde om etatsråd, boghandler Vilhelm Tryde indstiftede legat. Belønningerne er tildelt 1. Major O. A. Pagh-Schou for besvarelsen af den selvvalgte prisopgave »Sovjetunionens Militærdoktrin«. Besvarelsen fremtræder som en solid og anerkendelsesværdig arbejdsindsats, der fremstiller det omhandlede, vanskeligt tilgængelige emne på let forståelig vis, og som vil kunne danne grundlag for fremtidig debat om emnet.

2. Major O. Mathiasen for en artikel i Militært tidsskrift (OKT. 1978) over emnet »Uddannelse i hærens stående styrke«. Artiklen, der på konstruktiv måde behandler det nævnte, aktuelle emne, har skabt relevant debat i og udenfor tidsskriftet. Artiklen har kunnet bedømmes som værende den bedste i perioden 1978/79.

Sammen med de nævnte bedømmelser er udleveret eksemplarer af selskabets særtryk af artikel om Saint Germain.

Medlemskontingent og lovændring.

Som følge af, at den gennem de seneste år konstaterede konsolidering af selskabets økonomi har kunnet opretholdes i 1978-79, foreslog bestyrelsen uændret kontingent for det kommende år, hvilket blev vedtaget. Generalforsamlingen gav tilslutning til den af bestyrelsen foreslåede ændring af lovens §§5-6, hvorved er opnået en mere smidig sammensætning af bestyrelsen.

Traditionen tro sendte Selskabet ved generalforsamlingens begyndelse en hilsen til Selskabets protektor, Hendes Majestæt Dronningen. Hendes Majestæts svar indløb senere på aftenen og blev oplæst under generalforsamlingen. Under sammenkomsten efter generalforsamlingen takkede viceadmiral S. S. Thostrup på deltagernes vegne for en god og interessant aften og udtrykte herunder en særlig tak til general O. Blixenkrone-Møller for det fremførte »tilbageblik«.