Log ind

Belgiens Grænseforsvar. (Efter „le Temps“ den 23/11-1933)

#

Forsvarsminister M. Devéze liar lige forelagt Senatets Budgetudvalg et Forslag om Bevilling af 759 Millioner til det nationale Forsvar. Heraf er 400 Millioner tænkt anvendt i 1934.
Midlerne tænkes fordelt med 234 Millioner til Befæstningsanlæg, 431 til Felthæren, 52 til særlige Ardennerjægerkorps, som er fortrolige med de særlige Terrainl'orliold i Ardennerne, 42 Millioner lil Oplægning af Materiel og Ammunition. 

Af de 234 Millioner til Befæstningsanlæg medgaar 175 Millioner til Indretning af Herveplateauet og til Dirkninger i (irænseoinrandet. Her skal etableres en Befæstning analogt med Arbejderne ved den fransktyske Grænse. Da dette vil lage en vis Tid, vil man begynde med at indrette en stor Infanteristilling omfattende Skyttegrave, Skærmtage og Støttepunkter, som fra 1935 skal være færdig for at kunne hindre overraskende Angreb.

De 431 Millioner til Felthæren skal især tjene til Udrustning af (i Reservedivisioner, som sammen med de (i I.iniedivisioner danner Hæren af 1. Linie, Felthæren.

Der skal kohes .lager- og Bombardementsmaskiner, Maskingeværer, nye lange 120 mm Feltkanoner og tungt Fellartillerimateriel lil Oprettelse af et Luftforsvarsregiment i Liège. De 52 Millioner til Arden- nerjægerne har til Formaal at muliggøre Udviklingen af et i Fredstid bestaaende forstærket Regiment til en Dækningsdivision med det nødvendige Materiel. Det vil blive forsynet med Ledsugekanoner, terrain- gaaende Motorlastvogne med Felthaubitser og -kanoner, Panservogne, Cyklistkompagnier og Lastvogne til Transport af store Infanteristyrker.

Nye Kaserneetablissementer med Sprængstof- og Ammunitionsdepoter vil blive anlagt i selve Ardennerne.

Adskillige Aviser, deriblandt „l’Express“ i Liège, har krævet For- læggelse af Garnisoner fra det øvrige Land for at forstærke Dirknings- tropperne i Østgrænseomraadet, Forstærkning af Kadrene ved Grænseregimenterne, og ;d Rytterregimenter og andre lette Tropper forlægges til højre Meusebred.

Andre Aviser bl. a. „Métropole“ erklærer 12 Divisioner for utilstrækkeligt og knever mindst 1(3 Divisioner, saa meget mere som man raader over store uddannede Reserver. Det vilde heller ikke ligge uden for Mulighedernes Grænse at udruste de nye Enheder efterhaanden og forstærke Kadrene.

Det er interessant at se i en Tid, hvor Grænsebevogtningen i alle Europas Lande og ogsaa hos os har været paa Tale, hvad et Land, der har prøvet en fremmed Hiers Invasion, nu gør for at hindre en Gentagelse. Det lader sig ikke nøje med et Grænseværn af halvcivile Gendarmer, men opretter virkelige Dækningsstyrker som Ardenner- jægerne og ofrer uhyre Summer paa Grænsefæstninger.