Log ind

Anmeldelser 1930 - 4

#

Anmeldelse.

Gass-overfall på civilbefolkningen. Udgivet a f Norges Røde Kors 1930. 96 Sider med 16 Illustrationer. Det er en særdeles læseværdig lille Bog, det norske Røde Kors har udsendt. Der findes paa disse raa Sider samlet alt, hvad den civile Befolkning behøver at vide om Gasangreb og dets Afværgelse. Med særlig Interesse læser man det A fsnit, som omhandler de Foranstaltninger, der er truffet i forskellige Lande, samt Slutningsafsnittet, i hvilket der gøres Rede for det Grundlag, hvorpaa Planerne for en Storbys Gasbeskyttelse maa bygges. Bogen vil kunne vinde stor Udbredelse, da den er meget prisbillig. Den koster kun 50 Øre. Det vilde være ønskeligt, om det danske Røde Kors vilde tage Opgaven op her hjemme, hvor vore Storbyer dog paa Grund af Landets Beliggenhed maa anses for langt mere truede af Gasangreb fra Luften end det afsides liggende Norge.

Carl Raabye.

Paa Havets Bund. A f Kaptajn Edward Ellsberg. Jespersen og Pios Forlag. København. Bogen beskriver Bjergningen a f den amerikanske U-baad S. 51, efter at denne i Septbr. 1925 var sunket efter en Kollision med en Damper. Kaptajn E. var selv Leder a f Bjergningsforetagendet. Baadens store Dimensioner — Længde 73 m og Bredde 6,6 m — gjorde Bjergningen meget vanskelig, selv med al den Flydeevne, Baaden kunde faa, blev der dog en Vægt paa ca. 600 ts. tilbage, som skulde hæves ca. 40 m op til Overfladen. E fter Hævningen forestod en Bugsering paa 150 Sømil til Dok i New York. Bogen danner en gribende Beskrivelse af Mænds Kamp mod Naturmagterne, mod Havet, der stadig fra ­ vrister dem sit Bytte; men Mændene fortsætter trods alt ufortrødent Kampen og vinder Sejren til Slut. Beretningerne er spændende og samtidig a f stor maritim Interesse, og de afslører Forfatterens Personlighed, Jernvilje og hans Evner til atter og atter at tage Kampen op med Elementerne .

— r — r.

Oversigt over indgaaede Tidsskriftartikler, Bøger m. m.

Januar Maaned 1930. b. GENERALSTABENS BIBLIOTEK.

A r tille ri. Ny M. T. 1-2/30: Anfallsartilleriets använding under rörliga operationer. Fod folk , c. F o rsk e llig t (herunder Taktik). D. W. 3/30: Die Infanterie und die Feuerwalze. Gas. S. M. f. Off. 1/30: Künstlicher Nebel. — Allg. s. M. 1/30: Künstliches Vernebeln.

Ingeniører. T. i. F. 6/29: Jämvägstrupper, deres organisation, utrustning och användning. — Några reflexioner rörande ingenjörbatailjonen och dess chef m. m. Maskingeværer. N y M. T. 1-2/30: Några synpunkter beträffande den taktiske Användingen av infanteriets Kulsprutor. —• Allg. s. M. 1/30: Gedanken über die Verwendung des M. G. im Kampfe. Panserautomobiler, Motorisering, Tanks. A. Q. Jan./30: One hundred problems on mechanization. Forskelligt. A. Q. Jan./30: Railways in war. A ir photoraphsg and their military uses. — D. W. 1-2-3/30: Vom Massenheer zum Berufsluftheer. — S. M. f. O ff. 1/30: Du rôle de l’armée de campagne et des forteresses belges en 1914 (suite). —- N y M. T. 1-2/30: K rin g statsverkspropositionen.

c. ARTILLERIETS BIBLIOTEK . C. A. J. Decbr./29:

Trans-continental movement of a 14 inch railway gun. — A french conception of leadership. — Professional notes. A. T. Nr. 4/29: Studie over träffsannolikheten vid bombfällning från luftfarkoser vid dagar. —- Provisorisk instruktion für skjutning i divisions- (grupp-) forband. — Förberedande utredning angående de i artilleritruppförbandne ingående hjälporganens verksamhet och organisation. K.-WB. Jan./30: Der Weltkrieg in Einzelbildern. — Ein Angriffstag. C. A. J. Jan./30: The reorganization and new training objective of the coast artillery corps. — Passive metal linings for internal combustion engines. — Tank reorganization. — Professional notes. — Coast artillery board notes.

Februar Maaned 1930.

a. DET KGL. GARNISONS BIBLIOTEK

 Bose: Schlachten des Weltkrieges. 32’ Bd. Deutsche Siege 1918. Das Vordringen der 7’ Armee über Ailette, Aisne, Vesle und Ourq bis zur Marne (27. M ai— 13. Juni). Berlin 1929. — Reglement de l ’infanterie. 3’ partie. Service en campagne. Paris 1930. — Cochenhausen: Führertum. 25 Lebensbilder von Feldherren aller Zeiten. Berlin 1930. — Poison Newman, E . B.: B ritain and the Baltic. London 1930. — K rarup Nielsen, A.: I Doktorbaad og Karriol. Kbh. 1929. — Haandbog for Søværnet 1930. — Sveriges Statskalender 1930. — Norges Statskalender 1930. — Société des nations: Annuaire militaire 1928— 1929. Genève 1929. — Guichard, L.: The naval Blockade 1914— 1918. — Elberling, E.: Fortegnelse over Rigsdagens Bogsamling med Tillæg. Kbh. 1905 og 1918. — Kuhi, H .: Ergänzungsmappe zur richtillustrierten Ausgabe des Werkes, Der Weltkrieg 1914 --18. Berlin 1930. — Macdonnald, P.: Patrouile. Kbh. 1930. — Bundesministerium f ür Heereswesen : Österreich-Ungarns letzter K rieg 1914— 18. 1’ Band Das Kriegsjahr 1914. Beilagen. Wien 1930. — Ludwig: I.incolm. Berlin 1930. — Adam, G .: The tiger. George Clemenceau 1841— 1929. London 1930. — 1 Niti, F .: Escape. London 1930. — Sherriff, R. C.: W ar is war. London 1930. — Teske, H .: Nahkampf Schule. Berlin 1930. — Webner, J. M .: Sieben vor Verdun.

Militær Idræt.

Dansk militært Idrætsforbund afholdt den 24/2 d. A. sit aarlige Repræsentantskabsmøde. A f Forbundets Beretning fremgaar: at Forbundet ved Udgangen af 1929 bestod af 15 Foreninger med 735 Medlemmer.

Den Stigning saavel i Foreningsantal som i Medlemsantal, der har fundet Sted i de senere Aar, har nu fuldt opvejet den Nedgang, der naturnødvendigt maatte finde Sted efter Hærloven a f 1922’s Ikrafttræden. De tilsvarende Tal var i 1922 12 Foreninger med 727 Medlemmer og i 1926 (det laveste Aar) 11 Foreninger med 440 Medlemmer, at der ogsaa i det erhvervede Antal Idrætsmærker er foregaaet en stadig Stigning (jfr. nedenstaaende Oversigt, Tallene i Parantes er Antal Mærker erhvervede af Befalingsmænd) :

1925: 420 (25) Mærker (Guld-, Sølv- og Broncemærker).

1926: 444 (37)   ---

1927: 552 (39)   ---

1928: 827 (73)   ---

1929: 1040 (64) ---

at Idrætsarbejdet med de menige synes at have været til Glæde baade for Befalingsmænd og- menige, samt endelig at Idrætsarbejdet i Foreningerne og ved Afdelingerne — trods vanskelige Forhold — synes at være i en stadig glædelig Fremgang, ligesom Formerne for Arbejdet synes mere og mere at afklares og bringes i et fastere Spor.

T. F. V. Sander, Oberstløjtnant, Formand.

Det krigsvidenskabelige Selskab.

Mandag den 7’ April 1930 Kl. 20 Foredrag i O fficersforeningens Selskabslokaler, Vestre Boulevard 20, a f Oberstløjtnant V. Stilling: E t fransk Regiments Angreb gnu en Landsby i lin s .

Officerernes Ridesportsforening & Hesteforsikring.

Med Henhold til O. R. & H.s Loves § 6 bekendtgøres herved, al Foreningens ordinære Generalforsamling afholdes Tirsdag den 1. A p ril d. A. Kl. 20 i Officerskasinoet paa Gardehusarkasernen, Kjøbenhavn Ø.

DAGSORDEN:

1) Valg af Dirigent.

2) Bestyrelsen aflægger Beretning om Foreningens Virksom ­ hed i det forløbne Aar.

3) Bestyrelsen forelægger det reviderede Regnskab for 1929 til Godkendelse.

4) ' Valg a f Bestyrelsesmedlemmer. Efter Tur afgaar Ritmester J. P. von Scholten og Kaptajn C. J. la Cour-Petersen. Endvidere skal der vælges et nyt Bestyrelsesmedlem i Stedet for Premierløjtnant J. P. J. Jensen, som paa Grund a f Tjeneste i Udlandet er fratraadt som Foreningens Sekretær; Bestyrelsen har med Henhold til Lovenes § 5, 2’ Stykke, hidtil suppleret sig med Premierløjtnant P. Riis Lassen.

5) Valg af Revisorer. Efter Tur afgaar Ritmester E. M. E. Schaumburg og Intendant G. C. Anthon. Intendant Anthon ønsker ikke Genvalg.

6) Eventuelt.

F. B. V. Olu f Pontoppidan, Formand.

Frivilligt Kursus for Officerer af Reserven ved Kystartilleriet. 1930.

De indbydes herved til Deltagelse i Vinterens frivillige Kursus for Officerer af Reserven ved Kystartilleriet. Kursus afholdes saaledes:

Søndag den 16. Marts 1930 Kl. 10 Fm .: Gennemgang a f K. A .’s A rtille ri kampdirektiver.

Søndag den 30. Marts 1930 Kl. 10 Form.: Administrationstjeneste, Virkningslære og Taschenbueh.

Søndag den 13. A p ril 1930 Kl. 10 Form.: Skydning med fiktive Batterier.

Søndag den 27. A p ril 1930 Kl. 10 Form.: Krigsspil. Søndag den 11. Maj 1930 KJ. 10 Form.: Afsluttende Foredrag. Motorbaad afgaar fra Toldboden Kl. 9%. Indtransport Kl. ca. 12.

K. Andersen,

Kaptajn, Leder af Kursus.

Foreningen af Reservens faste Officerer. Kursus for Officerer af Feltartilleriet.

Kaptajn H. H. Jørgensen er paa Tjenesterejse Søndag den 23. Marts. Kursus denne Dag forandres derfor til Tirsdag den 25. M arts Kl. 20.

Den foreløbige Plan for Kursus er følgende:

Tirsdag 25/ 1930 Kl. 20: Tirsdag 1/4 1930 Kl. 20: Søndag 13/4 1930 Kl. 9,15: = Administration, Bogføring m. m. j taktiske Opgaver

Lærer: Kaptajn H. H Jørgensen.

Rejsegodtgørelse til udenbys (paa Sjælland boende) Deltagere vil blive udbetalt.

Foreningen af Officerer nden for aktiv Tjeneste. Holsteinsgade 3, Kjøbenhavn Ø

Meddelelse fra „Kjøbenhavns Kreds": Fredag den 21. Marts Kl. 73/4 Eftm. i Officersforeningens Lokaler, Vestre Boulevard 20:

ORDINÆR GENERALFORSAMLING.

Fredag den 4. April Kl. 7 Em. pr. Sammenkomst i Officersforeningens Lokaler, Vestre Boulevard 20: Gule Æ rte r m. m., Pandekager, 01, Snaps, Madeira og K a ffe — 3V> Kr. pr. Kuv. -f Skat og Betjening. Spilleborde er fremsat. Paaklædning — tvangfri. Deltagelse i Spisningen bedes anmeldt til Boghandler, Lø jtnant Chr. F. Rømer, Skindergade 29 (Telf. 3828 og 6728) eller til Forretningsføreren senest Onsdag den 2. April.

Meddelelse fra 1ste jydske Kreds. Frederiks Allé 75 C, Aarhus. Torsdag den 27. Marts Kl. 8 Eftm. paa Hotel „Regina" i A a rhus: ORDINÆR GENERALFORSAMLING.

Ansvarshavende Redaktør og Kasserer for „Det krigsvidenskabelige Selskab": Oberstløjtnant H. Styrmer, H. C. Ørstedsvej 20, København V. Ekspedition: Løjtnant M . Vedsted, Julius Blomsgade 6. I Kommission hos Vilhelm Tryde. Heydes Bogtrykkeri. — København.