Log ind

Anmeldelser 1930 - 3

#

Anmeldelser.

Gyldendals Bibliotek Bd. U- Rom I, Digtning. En Interesse a f særlig A r t knytter der sig lil Bin ­ det, BOM , Digtning, som Lektor G. M. Bosenberg har udgivet i Gyldendals Bibliotek. Den romerske Digtekunst staar vel ikke paa langt nær paa Høj de med den græske, men dog har 'den spillet en større Bolle. Gennem Oversættelser, E fterligninger og Parodier har Korns Digtning, baade Prosaen, Dramaet og Lyrikken, haft den største indflydelse paa Europas aandelige Udvikling fra Benæssancen lige til vore Dage, ikke mindst herhjemme gennem det sekstende og syttende Aarhundredes Skuespildigtning og senere Holbergs Komedier og Peder Paars. Bindet, der af Udgiveren er forsynet med en Bække orienterende Indledninger, bringer Prøver af Plautus’ og Terents’ 'Skuespildigtning, a f Luerets’, Catuls’, Vergils’, Horats’, Tibuls’, Properts’ og Ovids’ Digtekunst, samt Apulejus’ Roman „Am or og Psyke". Bindets livlige og fornøjelige Indhold viser, hvorfra det Humør, den Satire og den sikre Formsans stammer, som begynder at vise sig i den europæiske — ogsaa den danske — Litteratur efter Benæssancen.

— r — r.

Die Schlaeht bei Ethe— Virton am 22. August 1914. Oberst Bircher. Verlag B. Eisenschm/dt, Berlin N. W. P ris: Heftet Bmk. 12,00 og in db. Brak. 17,00. Den gennem sine Studier over Marneslaget bekendte Forf. søger i dette Arbejde at give et A fsnit a f Kam ­ pene i 1914 en taktisk Frem stilling. Han vil som neutral, høj O fficer give et objektivt samlet Billede med Hensyn til de i Kamp værende Modstandere. T il dette Formaal har han i flere A a r samlet et righoldigt Materiale vedrørende Ethe'— Virton 21.— 22. Aug. 1914, og deraf fremkom en afsluttet krigshistorisk Studie, som tager Hensyn til begge Parters Virksomhed.

— r. — r.

Marechal Foch. A f Commandant Charles Buquet. Oversat a f Anders W. Holm. N yt Nordisk Forlag, A r ­ nold Busck, København. Denne Bog har sin ganske særlige Interesse derved, at den, i Modsætning til de andre Bøger om Marechal Foch, er gennemset a f Marechallen selv. — Den er først og fremmest en Forherligelse a f Arbejdet og V iljen, en Lærebog i Karakterens Uddannelse og Opøvelse. Han siger et Sted i Bogen: „Naar en Mand med almindelige Anlæg — ja, jeg siger netop med almindelige Anlæg — koncentrerer alle sine Evner og Midler for at naa et eneste Maal, skal han naa det, naar han arbejder vedholdende og uden at vige til Siden/'' — og Marechallens Lære virker med overbevisende Klarhed paa Baggrund a f hans eget Liv, der er ét stort Bevis over fo r Alverden paa, at hans Læres Rigtighed har staaet sin Prøve. Han giver i Virkeligheden i denne Bog Begler, der vil have Gyldighed i alle Forhold for den, der skal lede et nsesten hvilket som helst større Foretagende. Bogen giver et levende Indblik i en sjælden maalbevidst og viljefast Karakter.

— r — r.

Foreningen af Reservens faste Officerer.

Den foreløbige Plan for Kursus er følgende: Søndag 9/2 1930 Kl. 9,15: Skydeinstruktionens Pag. 111— 114: Skydning mod „p". Tirsdag 18/2 1930 Kl. 20: Skydeinstruktionens Pag. 116— 125: Improviseret Observation m. m. Søndag 2/3 1930 Kl. 9,15: Tangentskydning m. m. Lærer ved ovennævnte Kursus: Kaptajn L. Kongstorp. Tirsdag 11/3 1930 Kl. 20: | Søndag 23/3 1930 Kl. 9,15: ( Administration, Bogføring m. m. Tirsdag 1/4 1930 Kl. 20: j taktiske OpgaverSøndag 13/4 1930 Kl. 9,15: ' Lærer ved sidstnævnte 4 Kursus: Kapta jn H. H. Jørgensen. Rejsegodtgørelse til udenbys (paa Sjælland boende) Deltagere vil blive udbetalt.

Foreningen af Officerer uden for aktiv Tjeneste,

Holsteinsgade 3, Kjøbenhavn Ø.

Meddelelse fra „Kjøbenhavns Kreds": Fredag den 7. Februar Kl. 78/4 Eftm. i Officersforeningens Lokaler, Vestre Boulevard 20: Foredrag a f Kaptajn 11'. E. O. Lawaets: „ F ra en Tjenesterejse til Østrig“ . Fored raget er ledsaget a f Lysbilleder. Fredag den 21. Februar Kl. 73/r Eftm. i Officersforeningens 1 okaler, Vestre Boulevard 20: Foredrag a f Kapta jn K. V. Zehner: „Ven estniske Frihedskrig 1910— 20“ . Foredraget er ledsaget a f Lysbilleder.

Meddelelse fra 1ste jydske Kreds. Frederiks Allé 75 C, Aarhus. Torsdag den 6. Februar Kl. 63/4 Eftm. Sammenkomst paa Hotel „Regina" i Aarhus. Spisning (Gule Æ rter, Flæsk og Pølse samt Æbleskiver, et Glas Madeira) å 4 Kr. 50 Øre pr. Kuv. — Derefter Kortspil. — Deltagelse i Spisningen anmeldes til Fo rmanden (Telf. 6611) eller Forretningsføreren (Telf. 2808).

Ansvarshavende Redaktør og Kasserer for „Det krigsvidenskabelige Selskab": Kaptajn H. Styrmer, H. C. Ørstedsvej 20, København V. Telefon Central 16273. Ekspedition: Løjtnant M. Vedsted, Julius Blomsgade 6. København L. Taga 2111 y. I Kommission hos Vilhelm Tryde. Heydes Bogtrykkeri. — København.