Log ind

Anmeldelser 1930 - 2

#

Oversigt over indgaaede Tidsskriftartikler, Bøger m. m.*)

December Maaned.

Artilleri. N. A. T. 5/29: Feltartilleriets Skydning og Skyteinstruksen Fodfolk, a. Almindeligt (Organisation og Uddannelse). M. W. 22/29: Der Bataillons-Nachrichtenzug in seiner jetzigen Zusammensetzung. c. Forskelligt (herunder Taktik). Rev. ci’inf. Novbr.-Decbr. 29: Le nouveau reglement d’inf. III partie. Fli/ve-, Luftskibs- og Ballontjeneste. Ny M. T. 22/29: L u ftkrigføringen. — Rev. d’inf. Novbr. 29: Un a ffû t sur roues poulie tir antiaérien. — M. W. 24/29: Flieger-Abwehrartillerie eines Armékorps in den U. S. A. Forplejnings- og Intendanturtjeneste. S. I. T. 11-12/29: Förplägnadstjänesten inom arméfordeling. (Fort.). Gas. N. T. f. M. 6/29: Gaskrig. Ingeniører. T. i. F. 5/29: Järnvägstrupper, deres organisation, utrustning och använding. (Forts.), Ingenjörtrupparnas uppgifter i fait. Skgdning med Fodfolksvaaben og Ledsageskgts. M. W. 22/ 29: Infanteriewaffen und Infanteriegliederung. Forenede Vaabenarters Taktik og Strategi. N. M. T. 5/29: Den taktiske betydning av den moderne opfatning av ildvirkningen. Panserautomobiler, Motorisering, Tanks. N y M. T. 21/29: Synspunkter rörande den motoriserade kåren vid årets fälttjänstövningar. — M. T. 20/29: Tankabwehr durch Infanterie. — M. W. 21/29: Zusammenarbeit zwischen Infanterie und Tanks. — M. W. 22/29: Die französischen Tanks im neuen Inf.-Regl. — I). W. 46/29: Zweck und Ziel der Mechanisierung des englischen Heeres. — R. m. f. Novbr./29: Motorisation des engins de combat rappoché. (Fin.). — M. W. 23-24/29: Nutzanwendungen aus der Tankschlacht von Cambrai. Zur Mechanisierung des Trosses. — T. i. F. 5/29: Härarnes mekanisering. Forskelligt. M. R. 11-12/29: Die amerikanischen Waffenund Truppentransporte im Weltkriege. — R. m. f. Novbr.-Decbr. 29: Les fortifications permanentes belges et françaises — K. K. H. T. 10/29: Franska instruktionen för markering av eld.

b. ARTILLERIETS BIBLIOTEK.

C. A. J. Novbr./29: Mechanization in Europe (Great Britain). — An ti-aircra ft gunnery (British). — The army as a career. — Professional notes.

F. A. J. Novbr.-Decbr./29: The fork. — A ll purpose artillery traction. — Mechanization in Great Britain. S. K. T. 2’ Halvaar/29: Indikering av stridsgasser. — Samarbetet mellan lysnarapparat och iv-stralkastare. — Kustfästr-.ingarnas meteorolog'iska tjänst, dess uppgifter och praktiska utformande. A. O. Novbr.-Decbr./29: Mechanization in Europe. II. Great Britain. — Progresse a f munitions preparedness. — Professional notes, A. R. Decbr./29: Zur Taktik und Ausbildung tier Begleitschütze. — Gehemmte Heeresartillerie. — Das Problem der Schalltarnung. — Das neue Skoda-Gebirggeschütz Type CD. und DC. M. 28. — Nitroglyceringemische fü r Geschossladungen. — Artilleristisch-taktische Aufgaben. — Aus fremden Artillerien. K.-W. B. Decbr./29: Der Weltkrieg in Einzelbildern;1. — Ein Angriffstag’. — Artilleriegeschosse.

Anmeldelser.

Fra Grensevakten 1905. A f Oberst H. K. Borohgrevink. H. Aschehoug & Co. Denine Bog a,f Oberst H. K. Borchgrevink, hvori han har samlet en Række Minder fra Tjenesten ved en norsk Liniebataillon under Grænsevagten 1905 ved Kongsvinger Fæstning og Egnen derom, er en Bog, mange vil glæde sig ved. De lidt ældre vil gribe den med en egen spændt Forventning, og for hver Side, som vendes, vil de kende den særegne Stemning gribe sig, som de følte det i de stemningsmættede Dage, og de unge vil i disse Minder komme Begivenhederne nærmere. Bogen er forsynet med en Række gode Billeder.

- r - r.

Taschenbuch der Kriegsflotten 1930. Pris 15,00 Rmk. I. F. Lehmanns Verlag. München. For 30 A a r siden fremkom „Taschenbuch" af Ivapt. Weyer første Gang og naaede endelig i 1914 sit H ø jdepunkt i et Oplag paa 31,000. Den nu udkomne Aargang 1930 indeholder 450 Sider og 750 Billeder — eller 100 flere end de foregaaende Aarg. Fo r alle nuværende og tidligere ansatte i Krigs- og Handelsflaaderne og for enhver Politiker er „Taschenbuch" a f stor Interesse.

— r — r.

Det krigsvidenskabelige Selskab.

Mandag den 27’ Januar 19-10 K L 20 i Officersforeningens Selskabslokale, Vestre Boulevard 20 (den daglige Indgang) indleder Premierløjtnant J. J. Gerstoft en Diskussion om: „DET ARTILLERISTISKE FORSVAR AF SJÆLLANDS KYSTER".

Gymnastikskolen.

3’ Foredrag i Gymnastikskolens, Dansk militært Idrætsforbunds og Dansk militær Gymnastiklærerforenings Foredragsrække 1929/30 afholdes paa Gymnastikskolen, Stokhusgade 3, 1’ Sal, Fredag den -11. Januar Kl. 16. Foredragsholder: Premierløjtnant O. P. Ohen, Lærer vel Gymnastikskolen. Emne: Træning (Sluttes). Befalingsmænd o. 1. er velkomne.

Foreningen af Reservens faste Officerer.

Den foreløbige Plan for Kursus er følgende: Søndag 19/1 1930 Kl. 9,15: Skydeinstruktionens Pag. 88— 95: Afkortet Indskydning m. m. Tirsdag 28/1 1930 Kl. 20: Skydeinstruktionens Pag. 106— 111: Skydning mod „p". Søndag 9/2 1930 Kl. 9,15: Skydeinstruktionens Pag. 111— 114: Skydning mod „p". Tirsdag 18/2 1930 Kl. 20: Skydeinstruktionens Pag. 116— 125: Improviseret Observation m. m. Søndag 2/3 1930 Kl. 9,15: Tangentskydning m. m. Lærer ved ovennævnte Kursus: Kaptajn L. Kongstorp. Tirsdag 11/3 1930 Kl. 20: | Søndag 23/3 1930 Kl. 9,15: ! Administration, Bogføring m. m. Tirsdag 1/4 1930 Kl. 20: I taktiske OpgaverSøndag 13/4 1930 Kl. 9,15: ' Lærer ved sidstnævnte 4 Kursus: Kaptajn H. H. Jørgensen. Rejsegodtgørelse til udenbys (paa Sjælland boende) Deltagere vil blive udbetalt.

Foreningen af Officerer uden for aktiv Tjeneste.

Holsteinsgade 3, Kjøbenhavn Ø.

Meddelelse fra „Kjøbenhavns Kreds": Fredag den 17. Januar Kl. 73/,i Eftm. i Officersforeningens Lokaler, Vestre Boulevard 20, Foredrag af Premierløjtnant A rve Stevns, Adjutant ved Kystartilleribataillonen: „Legionærer og andre Soldater. — Indtryk og Minder fra den store Krig." Fredag den 7. Februar Kl. 73/.t Eftm. i Officersforeningens Lokaler, Vesti-e Boulevard 20: Foredrag af Kaptajn TF. E. O. Lawaetz: „ F r a en Tjenesterejse til Østrig". Foredraget er ledsaget af Lysbilleder. Officersforeningens Direktion har indbudt Foreningens Medlemmer til Lordag den 18. Januar Kl. 8 Eftm. at overvære et Foredrag af Ingeniør, Premierløjtnant Thomas Dinesen: „En Menigs Oplevelser under Verdenskrigen". E fte r Foredraget er der Souper — å Kr. 2,UO (ibr. Skat og Serveringspenge) pr. Kuvert (Snitter, 01, Ka ffe og Kager) — hvortil Tegning maa ske forud hos Forvalteren (Tlf. Central 13). Billetter til Souper’en maa umiddelbart før Foredraget løses ved Betaling hos Overtjeneren i Garderoben ved Hovedindgangen. Tegningen sluttes, naar 150 Deltagere har meldt sig. Notits. Af Hensyn til Omkostningerne ved Opkrævning af Medlemskontingent bedes dette saa vidt muligt indsendt (8 Kr. aarbg; Medlemmer af Fugleskydningsklubben + 4 Kr.), eventuelt bedes det tilladt, at Beløbet opkræves aarlig. Ved Indsendelse af Beløbet pr. Indbetalingskort til Foreningens Postgirokonto Nr. 206 er Portoen 5 Øre.

Ansvarshavende Redaktør og Kasserer for „Det krigsvidenskabelige Selskab": Kaptajn H. Styrnier, H. C. Ørstedsvej 20, København V. Telefon Central 16273. Ekspedition: Løjtnant M. Vedsted, Julius Blomsgade 6. København L. Taga 2111 y. I Kommission hos Vilhelm Tryde. Heydes Bogtrykkeri. — København.