Log ind

Anmeldelser 1930 - 1

#

Anmeldelser.

Huuptmunn Latour af Karl Federn. (Verlag: Adolf Sponholz G. m. B. H. Hannover). Kr. 4,50, heftet. En Krigsbog udover det almindelige. En Skildring a f en tysk A rtillerio fficers Oplevelser, Liv og Færden gennem hele Krigen. V i følger Latour i Polen saavel under Kamp som i Hvilekvarter, i Palæstina, en kort Tid i Berlin i Krigsministeriet, for derefter at følge ham til Vestfronten. Latour viser sig under hele denne Vandring som en prægtig Type paa en „Beru fsoffizier". I Besiddelse af alle den tyske O fficers gode Egenskaber er han dog ikke Typen paa „den tyske O fficer". Som Navnet angiver stammer La tour paa Faderens Side fra Frankrig, Moderen derimod er Irlænderinde. Denne Blanding mærker man paa Latour, der gennem sin Flegma, udertiden blandet med Sarkasme, røber sit „engelske" Blod. Latour, dér ved Krigens Begyndelse er Batterichef, avancerer senere til Afdelingskommandør. Han er Hauptmann, men Løjtnanten sidder endnu i ham, hvilket bevirker, at han — fmuden gennem sin Dygtighed — vinder sine yngre Kammerater ved sin friske, naturlige Færd; de sværger til Latour, han er deres Forbillede, deres Opdrager, han er paa ingen Maade Chefen, der er „tynget a f sit Ansvar". En Mand, der ikke er bange for at sige sin Mening nedad som opad. En Personlighed, der regnes med, en Mand, der er frygtet a f Officerer, der mangler Soldateregenskaber. Latour er den fuldendte Type paa en Geledofficer, han sætter sin Person ind overalt, hvor det kniber. En helstøbt Officer.

Erik Götke-Hansen.

Schmitt: Das Maschinengewehr-Gerät (M. G. 08) mit allen Neuerungen. Verlag R. Eisenschmidt, Berlin. 2,50 Mark. Det 94 Sider store Hefte rummer en med sædvanlig tysk Grundighed udarbejdet fo rtrinlig og letfattelig Beskrivelse a f det tyske Maskingeværmateriel: Maskingeværet og de hertil hørende Trefodskonstruktioner.

For enhver, der ønkser at sætte sig nærmere ind i dette specielle Spørgsmaal, der jo ikke er uden Interesse, vil Heftet med sine mange gode Illustrationer og Billedtavler være en god Vejleder, ved hvis Hjælp man vil være i Stand til virkeligt at lære Vaabnet at kende. Heftet, hvis Udstyr er mønsterværdigt, bør i hvert Tilfælde ikke savnes i noget Garnisonsbibliotek.

Ledige Legater.

Af Oberst von Kalckreutz’s Legat til Fordel for aldrende, trængende og veltjente, a f Landmilitæretaten afskedigede O f ficerer er en Portion paa 200 Kr. aarlig ledig. Legatportionen bortgives a f Hans Majestæt Kongen efter Indstilling a f Forsvarsministeren, og efter at Forslag forinden er indhentet fra de fire ældste Legatarer, nemlig: Kaptajn H. C. K. Bruun, Kjøbenhavn, Premierløjtnant T. C. V. Thomsen, Kjøbenhavn, Kaptajn A. A. Marcker, Nexø, og Ritmester J. Berg, Kjøbenhavn. Ansøgninger om Legatportionen stiles til Kongen og maa indeholde nøjagtige Oplysninger om Ansøgernes Alder, tidligere militære S tilling og nuværende økonomiske Forhold m. m. Ansøgningerne skal indsendes til Krigsministeriet inden den 25/1 19.30. Krigsministeriet, Kjøbenhavn, den 7/12 1929.

Det krigsvidenskabelige Selskab.

Mandag den IS. Januar 19J0 Kl. JO Foredrag i Officersforeningens Selskabslokaler, Vestre Boulevard 20 (den daglige Indgang), a f Kaptajn V. J. F . Wulff: DANSKE VANDHINDRINGER OG HÆRENS MULIGHEDER FOR AT OVERVINDE DEM

Gymnastikskolen.

2’ Foredrag i Gymnastikskolens, Dansk militært Idrætsforbunds og Dansk militær Gymnastiklærerforenings Foredragsrække 1929/30 afholdes paa Gymnastikskolen, Stokhusgade 3, 1’ Sal. Torsdag den 9’ Januar Kl. lu. Foredragsholder: Premierløjtnant O. r. Olsen, Lærer ved Gymnastikskolen. Emne: Træning (Fortsættelse). Befalingsmænd o. l. er velkomne.

Foreningen af Reservens faste Officerer.

Den foreløbige Plan for Kursus er følgende: Tirsdag 7/1 1930 Kl. 20: Skydeinstruktionens Pag. 71— 87: Fuld ­ stændig Indskydning m. m. Søndag 19/1 1930 Kl. 9,15: Skydeinstruktionens Pag. 88— 95: A fkortet Indskydning m. m. Tirsdag 28/1 1930 Kl. 20: Skydeinstruktionens Pag. 106— 111: Skydning mod „p". Søndag 9/2 1930 Kl. 9,15: Skydeinstruktionens Pag. 111— 114: Skydning mod „p". Tirsdag 18/2 1930 Kl. 20: Skydeinstruktionens Pag. 116— 125: Improviseret Observation m. m. Søndag 2/3 1930 Kl. 9,15: Tangentskydning m. m. Lærer ved ovennævnte Kursus: Kaptajn L. Kongstorp. Tirsdag 11/3 1930 Kl. 20: j Søndag 23/3 1930 Kl. 9,15: < Administration, Bogføring m. m. Tirsdag 1/4 1930 Kl. 20: ! taktiske Opgaver Søndag 13/4 1930 Kl. 9,15: ' Lærer ved sidstnævnte 4 Kursus: Kaptajn H. H. Jørgensen. Rejsegodtgørelse til udenbys (paa Sjælland boende) Deltagere vil blive udbetalt.

Foreningen af Officerer uden for aktiv Tjeneste.

Holsteinsgade 3, Kjøbenhavn Ø.

Meddelelse, fra „Kjøbenhavns Kreds": Fredag den S. Januar ingen Sammenkomst. Fredag den 17. Januar Kl. 7% Eftm. i Officersforeningens Lokaler, Vestre Boulevard 20, Foredrag a f Premierløjtnant Arne Stevns. Adjutant ved Kystartilleribataillonen: ,,Legionærer og andre Soldater. — Indtryk og Minder fra den store Krig." Notits. Af Hensyn til Omkostningerne ved Opkrævning af Medlemskontingent bedes dette saa vidt muligt indsendt (8 Kr. aarlig; Medlemmer af Fugleskydningsklubben + 4 Kr.), eventuelt bedes det tilladt, at Beløbet opkræves aarlig. Ved Indsendelse af Beløbet pr. Indbetalingskort til Foreningens Postgirokonto Nr. 206 er Portoen 5 Øre.

Ansvarshavende Redaktør og Kasserer for „Det krigsvidenskabelige Selskab": Kaptajn H. Styrmer, H. C. Ørstedsvej 20, København V. Telefon Central 16273. Ekspedition: Løjtnant M. Vedsted, Julius Blomsgade 6. København L. Taga 2111 y. I Kommission hos Vilhelm Tryde. Heydes Bogtrykkeri. — København.