Det nye forsvarsakademi

Indledning
Hensigten med denne artikel er at give læseren et indblik i, hvad ”Det nye
Forsvarsakademi” (NYFAK) er for en størrelse, ligesom det er hensigten at videregive
nogle af de tanker, som ligger til grund for dannelsen af NYF AK. Som følge heraf
rettes blikket hovedsageligt mod de organisatoriske overvejelser, som ligger til grund
for den skitserede organisation, og mindre mod de personel- og driftsmæssige besparelser,
som skal udmøntes inden for gældende forligsperiode.
I skrivende stund er der ikke modtaget en iværksættelsesordre for implementeringen
af den foreliggende arbejdsgrupperapport vedrørende NYF AK. Der må derfor
tages forbehold for ændringer. Endvidere afspejler nedenstående betragtninger kun
forfatterens synspunkter, som ikke nødvendigvis deles af alle de implicerede parter.

Foto: Forsvaret.dk

Baggrund
Som følge af det sidste forsvarsforlig blev der af Forsvarskommandoen nedsat en
arbejdsgruppe (AG), indledningsvis benævnt AG/Forsvarets Universitet og efterfølgende
ændret til ÀG/Forsvarsakademiet (AG/FAK). Denne arbejdsgruppe skulle
tilvejebringe grundlaget for tilpasningen af det værnsfælles skoleområde og hertil
relaterede myndigheder inden for forskning og undervisning.
Arbejdet blev yderligere dimensioneret ved to projektblade benævnt VF3040
(projektet eksklusivt Forsvarets Forskningstjeneste) og VF4010 (udvikling af Forsvarets
Forskningstjeneste); Parallelt med AG/F AK, og beskrevet i samme projektblad
(VF3040), nedsatte Forsvarskommandoen endvidere ’’Arbejdsgruppen vedrørende en
undersøgelse af fjem-undervisningsområdet i forsvaret (AG/FJERN)”. Denne
arbejdsgmppe er fokuseret på en samling i Auderød af aktiviteterne ved henholdsvis
Uddannelsesudviklingsafdelingen under Forsvarets Center for Lederskab og Forsvarets
Brevskole, begge underlagt NYF AK.
AG/F AK fik til opgave at analysere mulighederne for en samling og tilpasning af
en række selvstændige myndigheder under en ny værnsfælles NIV II myndighed -
NYFAK. AG/F AK skulle tilstræbe den optimale udnyttelse af forsvarets teknologiske
og pædagogiske ekspertise inden for områderne strategi og statskundskab, operationer,
internationale operationer, ledelse, uddannelse, teknologi, forvaltning, militær idræt
m.v.
Følgende myndigheder er omfattet af AG/F AK:

  • Det nuværende Forsvarsakademi.
  • Forsvarets Center for Lederskab, herunder Ledelsesudviklingsafdelingen på Gurrehus.
  • Forsvarets Forvaltningsskole på Høveltegård.
  • Forsvarets Forskningstjeneste.
  • Hærens Specialskole.
  • Forsvarets Gymnastikskole.
  • Det Kongelige Gamisonsbibliotek, Marinens Bibliotek samt Flyvevåbnets Bibliotek.

Endvidere vil Forsvarets Brevskole og Uddannelsesudviklingsafdelingen under
Forsvarets Center for Lederskab indgå som en del af arbejdsgruppens ressort i f.m.
med den kommende implementering.
Tilpasningen af det værnsfælles skoleområde indebærer også personelreduktioner
og driftsbesparelser ved alle berørte myndigheder. Endvidere vil der blive fokuseret
på organisationsudvikling af alle berørte myndigheder både under og efter oprettelsen
af NYF AK.

Faseopdeling
Af hensyn til den kontinuerlige videreførelse af den nødvendige virksomhed under
implementeringen, fandt AG/F AK det nødvendigt at opdele etableringen af NYF AK
i to faser. Således blev den del, der kan relateres til den senere organisationsudvikling
af NYF AK, indledningsvis adskilt fra den del, som reelt omhandler en samling af alle
berørte myndigheder under’’samme hat”.
Et yderligere argument for denne fremgangsmåde er, at de generelle erfaringer fra
organisationsændringer netop peger på, at en sammenlægning ikke vil kunne opnå den
ønskede effekt, hvis der ikke tages højde for en ordentlig implementering, herunder
hensyntagen til accept og motivation hos de berørte.
Hvorvidt tiden ikke var moden til en dybdegående behandling af organisationsudviklingen
på daværende tidspunkt, vil jeg lade være usagt og nøjes med at konstatere,
at forståelsen af værdien af integration, samarbejde og synergieffekt er til stede blandt
de implicerede parter. Fokus var på dette tidspunkt naturligt nok rettet mod den forventede
personel- og driftsbesparelse, som skal udmøntes i f.m. implementeringen.
Oprettelsen af det nye Forsvarsakademi er altså foreløbigt opdelt i to faser, hvor
fase 1 gennemføres i løbet af år 2000 og fase 2 i perioden januar 2001 til forligsperiodens
udløb.
I fase 1 sammenlægges de berørte myndigheder i en række fakulteter og centre
under ”en hat”, der refererer til chefen for NYFAK. Ændringerne består i denne fase
af en rationalisering af ledelses- og administrationsstrukturen, under iagttagelse af den
i FKO projekt VF-3040 vedrørende ’’Rationalisering af det værnsfælles skoleområde
samt en række relevante myndigheder i hæren” fastsatte besparelser. Det skal
bemærkes, at reduktioner, som ikke kan opnås alene ved denne rationalisering, må
tages i kernestrukturen.
I fase 2 gennemføres en organisationsudvikling af det nye Forsvarsakademi med
udgangspunkt i nogle foreløbigt identificerede muligheder.
Den oven for skitserede faseopdeling forventes at tilgodese de driftsmæssige,
udviklingsmæssige, processuelle og økonomiske hensyn og krav, som blev stillet til
arbejdsgruppen.
Faseopdelingen åbner endvidere mulighed for at tilvejebringe grundlaget for en
grundig analyse af nogle sammenlægnings- og samarbejdsmuligheder, som vil udgøre
et vigtigt element under den i fase 2 omtalte organisationsudvikling. Mere herom
senere i artiklen.

Fase 1
Fase 1 kan i virkeligheden betragtes som en overgangsfase, hvor de nødvendige
forudsætninger for oprettelse af NYF AK tilvejebringes. I princippet oprettes NYF AK
1. januar 2001, hvor perioden frem til dette tidspunkt primært anvendes til at foretage
de nødvendige personeltilpasninger, flytninger m.v.
Endvidere vil denne periode kræve en betydelig indsats f.s.v.a. tilpasningen af
procedurer m.m. Dels med henblik på overtagelsen af de opgaver, som hidtil er
varetaget af Forsvarskommandoen, og som vil blive overført til den nye niveau II
myndighed NYF AK, dels med henblik på at kunne varetage de ledelsesmæssige
opgaver over for underlagte fakulteter og centre inden for NYF AK ressort.
Inden vi vender blikket mod det vedlagte organisationsdiagram for NYF AK, bør
der lige knyttes et par bemærkninger til selve oprettelsen af denne nye niveau II
myndighed. NYF AK som niveau II myndighed vil ikke være helt sammenlignelig med
de øvrige niveau II myndigheder, idet det ikke er muligt at tildele et forvaltningsansvar
p.g.a,. det eksisterende regelsæt. Men hvad angår den øvrige del af virksomheden, vil
NYF AK modtage opgaver og den økonomiske ramme fra Forsvarskommandoen i
lighed med tilsvarende niveau II myndigheder. Forsvarets Forskningstjeneste arbejder
dog med andre forudsætninger på dette område, bl.a. på grund af sin status som
sektorforskningsinstitution.
Som nævnt et par gange før, vil der i NYF AK bl.a. blive oprettet en række fakulteter
og centre. Denne opdeling er primært inspireret af tilsvarende opdelinger ved
højere læreanstalter uden for forsvaret. Den her anvendte skelnen mellem betegnelsen
fakultet og center er dels bestemt af, hvorvidt den pågældende myndighed er beskæftiget
med uddannelser og opgaver af akademisk karakter, dels af størrelsen på den
pågældende myndighed.
Der er stillet forslag til fig. fakulteter og centre:
Fakultet for Højere Militær Uddannelse udgøres af det nuværende Forsvarsakademi,
idet den administrative del er overført til Kommandantskab Svanemøllen. Fakultet
for Højere Militær Uddannelse vil fortsat være placeret på Svanemøllens Kaseme
og forventes fortsat at skulle varetage de uddannelsesmæssige opgaver, som påhviler
det nuværende Forsvarsakademi.
Fakultet for Ledelse og Psykologi udgøres af den del af Forsvarets Center for
Lederskab, som udgøres af Ledelseudviklingsafdelingen på Gurrehus samt Psykologisk
afdeling. Ledelsesudviklingsafdelingen forventes flyttet til Svanemøllens Kaserne.
Opgaverne i Fakultet for Ledelse og Psykologi vil stort set være de samme som hidtil,
idet personelreduktionen indledningsvis forventes kun at ville påvirke en mindre del
af kemeproduktionen.
F.s.v.a. Uddannelsesudviklingsafdelingen under Forsvarets Center for Lederskab
vil denne blive sammenlagt med Forsvarets Brevskole til Center for Fjernundervisning
og placeret i Auderød.
Forsvarets Forskningstjeneste er i organisationsskemaet anført som Fakultet for
Teknisk Forskning. Fakultet for Teknisk Forskning har status som sektorforskningsinstitution.
Fakultetets opgaver ses umiddelbart at være tilsvarende de nuværende, idet
der dog forventes en reduktion inden for enkelte kompetenceområder. Fakultet forbliver
på Svanemøllens Kaserne.
Center for Forvaltning udgøres af den nuværende Forsvarets Forvaltningsskole.
De opgaver, der løses inden for nuværende organisation, forventes videreført, idet
personelreduktioneme også her forventes at ville have indvirkning på centrets kernekompetence.
Den nuværende Hærens Specialskole ændres til Center for Specialuddannelser,
og virksomheden fortsætter uændret, idet kemekompetencen inden for enkelte områder
forventes påvirket af personelreduktionen. Centret forbliver på Svanemøllens Kaserne.
Center for Idræt udgøres af den nuværende Forsvarets Gymnastikskole. Dennes
placering og virkefelt forventes at fortsætte uændret i den nye organisation. Centret
forbliver på Svanemøllens Kaserne.
Ovennævnte organisations afspejler kun fase 1, idet resultaterne af organisationsudviklingen
i fase 2 let vil kunne ændre på dette forhold. Ligeledes vises kun den
overordnede opdeling af det nye Forsvarsakademi. Den videre opdeling inden for hhv.
fakulteterne og centrene vil ikke blive dikteret af en systematik, som tilfældet er på det
overordnede niveau. Der vil snarere blive tale om en opdeling, der tilpasses respektive
virkefelter.
Oprettelsen af NYF AK indebærer i lighed med opbygningen hos tilsvarende
myndigheder, at der oprettes en stab. Staben tænkes inddelt i hhv. en ledelses- og planlægningssektion
og en ressourcestyringssektion. Staben benævnes Ledelses, planlægnings
og ressourcestyringsstaben (LPRAFD). Stabens størrelse inkl. chef vil blive
ca. 10 mand.
I forbindelse med tilpasningen af administrationsstrukturen oprettes Kommandantskab
Svanemøllen som et selvstændigt element. Til sammenligning med i dag, hvor
denne opgave primært varetages inden for det nuværende Forsvarsakademis ressort,
vil det ny Kommandantskab Svanemøllen i fremtiden i højere grad skulle varetage
administrative opgaver for de enkelte fakulteter, centre m.fl.
Forsvarets Biblioteker underlægges organisatorisk NYF AK, og dette forventes
ikke indledningsvis at påvirke de enkelte bibliotekers daglige virke - de refererer nu
blot til en anden myndighed.
Hvad angår det fremtidige niveau for de enkelte myndigheder, forventes det, at
disse ikke bevarer status som niveau III myndigheder i den fremtidige struktur, men at
disse for status som ansvar IV myndigheder.
Sammenfattende kan man sige, at fase 1 indebærer en ændring af de berørte
myndigheders navne, samt at tilhørsforholdet ændres ved underlæggelsforholdet til
NYFAK. Kerneproduktionen påvirkes indledningsvis som følge af primært personeltilpasningen,
men også som følge af tilpasningen af ledelses- og administrationsstrukturen.

Fase 2
Fase 2 vedrører organisationsudviklingen, og er som tidligere anført planlagt gennemført
i perioden fra årsskiftet 2001 og frem til forligsperioden udløb. Det vil måske være
hensigtsmæssigt her at dvæle lidt ved begrebet organisationsudvikling, idet de
associationer (eller reflekser), dette begreb udløser, unægteligt kan være vidt forskellige
og i værste fald stærkt negative.
Men i denne sammenhæng - en artikel om en fremtidig udvikling - kommer vi ikke
uden om at beskæftige os med dette begreb. De betragtninger, som herefter
fremlægges, må opfattes som modeller, der måske kan være medvirkende til at opnå
en øget synergieffekt fakulteterne og centrene imellem, ligesom de kan betragtes som
modeller til proces- og produktoptimering.
Som det fremgår af listen over berørte myndigheder, er der store variationer i deres
virkefelter, og de er geografisk spredt. Det kan derfor umiddelbart være svært at
forestille sig en organisationsudvikling, som indebærer en integration af to fakulteter
eller centre eller af et center og et fakultet. Først ved en dybdegående analyse af opgaver,
kompetencer m.v. vil der måske kunne åbne sig muligheder.
Inden for de enkelte dele af NYFAK forekommer der at være mulighed for at
gennemføre organisationsudvikling, enten som konsekvens af de til den tid
gennemførte personeltilpasninger eller som konsekvens af det nye tilhørsforhold. Det
er dog en forudsætning, at den nødvendige accept og motivation er til stede.
I det følgende eksemplificeres ribgle områder, der kunne bidrage til den omtalte
synergieffekt, ic^et der dog ikke tages stilling til organisatorisk tilhørsforhold m.v. Som
bekendt beskæftiger dele af det nuværende Forsvarets Center for Lederskab sig med
emner af ledelsesmæssige karakter, ligesom dette er tilfældet ved dele af det
nuværende Forsvarsakademi.
Inden for det teknologiske område kunne der på tilsvarende måde opnås en
synergieffekt mellem dele af det nuværende Forsvarets Forskningstjeneste og dele af
det nuværende f orsvarsakademi.
Som et yderligere eksempel kunne der ske en videre procesoptimering inden for
det administrative område - specielt efter at NYFAK har etableret sig som niveau II
myndighed, og dagligdagen atter har vundet indpas.
I forbindelse med det videre implementeringsarbejde, herunder nedsættelsen af en
arbejdsgruppe for organisationsudvikling, bør de indledende analyser problematisere
forholdene i NYFAK. Herunder i høj grad betragte opnåelsen af accept hos de berørte
medarbejdere som en afgørende parameter i det videre forløb.
Sammenfattende ses fase 2 at være mere kompleks end fase 1. Der ses dog
mulighed for at gennemføre organisationsudvikling af såvel de enkelte fakulteter og
centre som af hele organisationen NYFAK.

Konklusion
Oprettelsen af NYFAK indebærer indledningsvis en personeltilpasning ved de berørte
myndigheder. Sideløbende hermed gennemføres organisatoriske ændringer f.s.v.a.
betegnelser og tilhørsforhold, som muliggør en samling af myndighederne ’’under en
hat”.
Efterfølgende, dvs. i fase 2, gennemføres en organisationsudvikling af hele
NYFAK, såvel af forholdet mellem respektive fakulteter, centrer m.v. som af
forholdene internt i samme. Fokus rettes mod områder, som kan øge samarbejdet og
integrationen og dermed skabe en synergieffekt.
 

PDF med originaludgaven af Militært Tidskrift hvor denne artikel er fra:

militaert_tidskrift_129_aargang_jan.pdf

 

Litteraturliste

Del: