»Den Militære Videnskabelighed« - fortsat

Det krigsvidenskabelige Selskabs bestyrelse afslutter i dette indlæg sin umiddelbare reaktion på major O. H. Eggers' artikel om en betrængt militær videnskabelighed med en omtale af tre nyskabelser:

- Etablering af en kontaktmandsordning
- Offentliggørelse af visse elevarbejder fra officersskoler og Forsvarsakademiet
- Ændrede prisopgaveregler. 

 
I januar-nummeret af »Militært tidsskrift« kommenterede Det krigsvidenskabelige Selskabs bestyrelse major O. H. Eggers tidligere indlæg om »den militære videnskabeligheds« noget betrængte kår og pegede herunder på visse muligheder for at styrke interessen for og øge antallet af deltagere i en diskussion om militære emner.
Nogle af disse muligheder har nu fået øget afklaring.
 
A. Etablering af en kontaktmandsordning
1 december 1976 skrev bestyrelsen til cheferne for RGN I-V og Bornholms Region med anmodning om, at den enkelte region ville være behjælpelig med at søge udpeget en officer, der vil være villig til og har interesse i en indsats for selskabets formål: »At fremme militær videnskabelighed«.
Der var på dette tidspunkt allerede opnået en tilfredsstillende dækning med kontaktmænd i Region VI’s område, og der er nu modtaget sådanne reaktioner fra de øvrige regioner, at følgende kontaktmandsordning kan konstateres etableret: 
 
 
Den enkelte kontaktmand er indforstået med at arbejde inden for følgende opgaveramme:
 
1 Kontaktmanden er bindeleddet mellem selskabets bestyrelse og medlemmerne på lokalt plan.
Kontaktmanden udvider kendskabet til selskabets virke og fremmer den gensidige kontakt mellem medlemmerne og bestyrelsen.
 
2 Kontaktmanden fremmer medlemmernes interesse for og aktiv deltagelse i selskabets virke, især hvad angår selskabets foredragsvirksomhed, diskussioner og høringer. Herunder skal kontaktmanden
 
— orientere om de fra selskabets bestyrelse udgående aktiveter,
— formidle medlemmernes forslag og ønsker om emner til bestyrelsen,
— orientere bestyrelsen om emner, der har været genstand for foredrag m.m. på lokalt plan, og som skønnes at være af interesse for selskabets medlemmer som helhed.
 
Kontaktmanden vil endvidere orientere bestyrelsen om mulige emner for prisopgaver og tilskynde samt bistå eventuelle prisopgavedeltagere ved tilvejebringelsen af kildemateriale og lignende ved kontakt med bestyrelsens prisopgaveudvalg. Kontaktmanden medvirker til, at meninger, diskussioner og emner af interesse for og oplysning af selskabets medlemmer i muligt omfang offentliggøres i »Militært tidsskrift«, og formidler kontakten mellem eventuelle forfattere og redaktøren. 
 
4 Kontaktmanden skal endelig bidrage til, at det størst mulige antal af med- lemsberettigede officerer er (bliver) medlemmer af selskabet.
 
Selskabet takker de officerer, som har erklæret sig villige til således at danne bindeled mellem selskabets bestyrelse og medlemmerne, og opfordrer samtidig medlemmerne til at gøre brug af ordningen. Det er i øvrigt selskabets hensigt at invitere kontaktmændene til et møde med bestyrelsen for nærmere at drøfte samarbejdsmulighederne.
 
B. Offentliggørelse af visse elevarbejder fra officersskoler og forsvarsakademiet
Det er med glæde, at bestyrelsen kan meddele, at selskabets henvendelse til FKO om at medvirke til, at kendskabet til i alle tilfælde enkelte af de mange tidmærkede besvarelser af større opgaver, som udarbejdes i forbindelse med vor grundlæggende og videregående officersuddannelse, måtte få en større udbredelse, er blevet vel modtaget.
FKO vil således bemyndige de tre officersskoler og FAK til blandt egnede elevarbejder at udpege ét arbejde ved hver skole hvert år til en bredere offentliggørelse. Et sådant udpeget arbejde vil ved den enkelte skoles foranstaltning blive fordelt til Det krigsvidenskabelige Selskabs kontaktmænd.
Det tidligere omtalte katalog indeholdende oversigt over besvarelser af hovedopgaver ved FAK vil blive fordelt til kontaktmændene.
 
C. Omtale af indleverede prisopgaver.
Bestyrelsen har afsluttet sine overvejelser vedrørende en mulig adgang til at gøre medlemmerne bekendt med indleverede prisopgaver. Det er fortsat bestyrelsens hovedsynspunkt, at den enkelte insender af en prisopgave skal sikres anonymitet og derfor selv skal afgøre, om han ønsker en omtale af sit arbejde, såfremt det ikke direkte prisbelønnes. I de eksisterende regler indføjes derfor et nyt pkt. 9, og de nye regler for Det krigsvidenskabelige Selskabs prisopgaver vil herefter være følgende:
 
REGLER
For Det krigsvidenskabelige Selskabs prisopgaver
 
1 Selskabet udskriver årligt i overensstemmelse med dets love prisopgaver over emner, hvis behandling anses for at have betydning for opnåelse af selskabets formål:
 
At fremme militær videnskabelighed 
 
Enhver medlemsberettiget officer kan indsende besvarelser på de udskrevne prisopgaver.
 
2 Tekstforslag til prisopgaver affattes af et blandt bestyrelsens medlemmer nedsat prisopgaveudvalg, der fremlægger tekstforslagene for den samlede bestyrelse til endelig godkendelse.
Teksten til prisopgaverne udsendes i »Militært tidsskrift« senest i november måned, og besvarelser af opgaver indsendes til Selskabets formand inden 1. november det følgende kalenderår.
Antallet afprisopgaver vil variere, mindst 2 af dem affattes således, at der- ikke kræves egentlig specialuddannelse for at kunne besvare dem.
 
3 Besvarelserne indsendes anonymt, men skal være forsynet med mærke og ledsaget af en forseglet og med samme mærke forsynet kuvert, indeholdende forfatterens navn og adresse. Besvarelserne indsendes i 6 eksemplarer, maskinskrevet på A4 format.
 
4 Efterhånden som besvarelserne indkommer, tilstilles de et blandt bestyrelsens medlemmer nedsat behandlingsudvalg med 3 medlemmer, hvoraf ét er formand.
Behandlingsudvalget kan supplere sig med 1-2 medlemmer af Selskabet for hver af de besvarede prisopgaver. Disse medlemmer skal inden for den besvarede opgaves emne være i besiddelse af særlig viden.
Det er behandlingsudvalgets opgave at behandle og kritisere de indkomne besvarelser, medens bedømmelse af besvarelsen som prisopgave finder sted ved den samlede bestyrelse.
 
5 Bestyrelsen udarbejder en sammenfattende bedømmelse for hver enkelt indsendt besvarelse. Behandling, kritik og bedømmelse finder sted, således at indkomne prisopgaver kan være færdigbehandlet senest 4 måneder efter afleveringsfristens udløb.
 
6 På grundlag af den udarbejdede bedømmelse træffer Selskabets bestyrelse afgørelse om, hvorvidt besvarelsen skal belønnes med Selskabets medalje, Saint Germain-medaljen. Bestyrelsens afgørelse er endelig og kan ikke gøres til genstand for yderligere behandling i Selskabet. 
 
7 Fremsætter en besvarelses indsender ønske herom, vil bestyrelsens bedømmelse af opgaven kunne blive tilsendt indsenderen. Et sådant ønske skal da fremsættes senest 8 måneder efter afleveringsfristens udløb.
 
8 Bestyrelsen træffer i samråd med redaktøren for »Militært tidsskrift« bestemmelse om belønnede besvarelsers eventuelle optagelse i tidsskriftet.
 
9 Besvarelser, der ikke opnår belønning, ser Selskabet gerne refererende omtalt i »Militært tidsskrift«. En omtale kan ske på indsenderens »mærke« eller rette navn, men kun såfremt indsenderen ønsker besvarelsen omtalt. En indsender kan meddele en sådan tilladelse enten i forbindelse med indsendelsen eller efter, at bestyrelsen har foretaget en bedømmelse af den indleverede besvarelse. Indsenderen tager i sin tilladelse stilling til, om omtalen kan ske på navn eller »mærke«. Modtages tilladelsen ikke senest 2 uger efter offentliggørelsen af belønnede besvarelser, vil besvarelsen ikke blive omtalt.
 
10 Eksemplar nr. 1 af de belønnede besvarelser opbevares i Selskabets arkiv, eksemplar nr. 2 vil i givet tilfælde blive anvendt af redaktøren for »Militært tidsskrift«, eksemplar nr. 3-6 vil blive returneret til indsenderen. Af besvarelser, der ikke opnår belønning, vil eksemplarer nr. 1-6 blive returneret til indsenderen, såfremt han fremsætter anmodning herom inden 8 måneder efter afleveringsfristens udløb. I modsat fald vil indsenderens forseglede kuvert blive tilintetgjort.
 
11 Egentlige og eksakte retningslinier for udarbejdelse af prisopgaver eller kriterier for, at disse kan belønnes med Selskabets medalje er ikke fastlagt. Dette gælder såvel den detaillerede afgrænsning af opgavens emne som den nærmere udformning af besvarelsen, incl. minimumsstørrelse. Det skal dog i almindelighed anføres, at besvarelsen skal have en militærvidenskabelig standard, hvilket indebærer en almindelig gennemgang af det pågældende problem samt en klar fremstilling afforfatterens resultat, underbygget af fornødne argumenter.
 
Bestyrelsens umiddelbare reaktion på major O. H. Eggers indlæg i decembernummeret 1976, betragtes hermed som afsluttet. Det er bestyrelsens håb, at der herigennem er bidraget lidt til at fremme en disciplineret tænkning om militære emner, eller som det er udtrykt i selskabets mere end 100 årige formålsparagraf:
 
»At fremme militær videnskabelighed«. Bestyrelse

Litteraturliste

Del:Der er i øjeblikket ingen kommende arrangementer.

Næste arrangement er under udarbejdelse, og vil blive lagt op hurtigst muligt.