Den danske bataljon i rammen af Multinational Brigade (NORTH), Kosovo Force

Forfatteren kommer fra Jyske Dragonregiment og gør tjeneste i brigadens
operationscenter. Major Bo Andersen var blandt de første danske officerer,
der kom til Makedonien/Kosovo og var med til at forberede ankomsten af
den danske bataljon

Foto: Forsvaret.dk

Indledning
Efter NATO’s luftkampagne på Balkan i foråret 1999 og transformationen af
NATO’s ’’Extraction Force” til ’’Kosovo Force” (KFOR) blev ca. 42.000 soldater
indsat i den sydligste Jugoslaviske provins med det formål at skabe fred og stabilitet
i Kosovo.
Den første deployering til Kosovo skete i perioden 12 juni - 22 juni 1999 i
rammen af NATO’s ’’Operation Joint Guardian” og i forlængelse af de politiske
aftaler der var indgået mellem det internationale samfund, den Føderale Jugoslaviske
Republik og den Kosovo-Albanske oprørshær UCK. De multinationale
KFOR styrker omfattede fem ’’Framework Brigades” , senere ’’Multinational Brigades”
(MNB), hvor rammeorganisationeme blev tilvejebragt af Tyskland (MNB
South), Italien (MNB West), Frankrig (MNB North), Storbrittanien (MNB Centre)
og De Forenede Stater (MNB East).
 

Operationer
Den 12 juni kl. 0500 blev 5 (UK) Airborne Brigade indsat fra Makedonien til
sikring af grænseovergangen Deneral Jankovic mellem Kosovo og Makedonien.
Herefter rykkede KFOR styrkerne frem fra Albanien og Makedonien i 3 akser
med, regnet fra vest, 12 GE PZ BDE (Kukes - Prizren), 4 UK BDE (Skopje -
Urosevac - Pristina) efterfulgt af IT GARIBALDI BDE indledningsvis i samme
akse (Skopje - Dakovica - Pec) og FR BDE LECLERC (Kumanovo - Gniljane).
US TASK FORCE FALCON blev holdt i reserve i Makedonien indtil 14 juni.
12-13 juni blev 5 (UK) Airborne Brigade deployeret til Pristina Lufthavn til
sikring af denne og til støtte for de øvrige brigaders fremdrift.
14 juni rykkede US TASK FORCE FALCON frem i aksen Skopje - Pozaranje
- Gniljane.
På grund af den lave fremrykkehastighed i egen akse iværksatte FR BDE
LECLERC 16-17 juni en helikopterbåren deployering af en infanteribataljon
O’Guepard”) til området mellem Vucitm og Mitrovica om den nord-sydgående
hovedvej. Resten af brigaden skiftede akse og rykkede frem til Mitrovica via
Pristina.
Enhederne var på plads i respektive ansvarsområder 22 juni.
KFOR styrkens hovedkvarter (HQ KFOR MAIN) blev etableret centralt i
Kosovo i udkanten af Pristina by og samtidigt forblev HQ KFOR REAR i
Skopje, Makedonien.

Tilbagetrækningen af de Jugoslaviske hær- og specialpolitistyrker (VJ og
MUP), hovedsageligt i nordlig og nordøstlig retning, påbegyndtes den 10 juni kl.
1300. 11 dage senere, den 21 juni kl. 1200, havde ca. 47.000 jugoslaviske
tropper forladt Kosovo uden væsentlige sammenstød med KFOR styrker og i
relativt god orden.
Den 11 juni 1999 - dagen før KFOR brigadernes indrykning i Kosovo - forskød
en russisk SFOR-infanteribataljon ad landevej fra Serbien via Podujevo i
det nordøstlige Kosovo, til lufthavnen ca. 12 km sydvest for Pristina til sikring af
denne! Den russiske styrke blokerede for KFOR’s anvendelse af lufthavnen i en
længere periode.
Dagen efter iværksættelsen af KFOR brigadernes fremrykning begyndte
flygtninge og internt fordrevne at vende tilbage til Kosovo ad de samme veje og
ruter som de militære styrker benyttede. Den 22 juni var ca. 200.000 flygtninge
vendt tilbage til de sydlige og centrale dele af Kosovo fra Albanien og Makedonien,
sammen med en lang række internationale, statslige og private nødhjælpsorganisationer.
 

Multinational Brigade (NORTH)
Generelt
Multinational Brigade (North) (MNB(N)) er den nordligst indsatte KFOR
brigade. Brigadechefen er en fransk brigadegeneral med en stab på ca. 180 officerer,
befalingsmænd (-kvinder) og menige. Brigaden har styrke-deltagelse fra
Frankrig, Belgien, Danmark, De Forenede Arabiske Emirater og Rusland. Frankrig
bidrager med broderparten af styrker, medens hvert af de fire sidstnævnte
lande bidrager med ca. en panserinfanteribataljon, Rusland dog med en luftbåren
infanteribataljon. MNB(N) samlede styrke er på ca. 7.500 mand og har hovedkvarter
i Mitrovica.
Af hensyn til sammenhængen mellem de militære og civile tiltag i brigadens
ansvarsområde har MNB(N) anvist opgaver til bataljonerne under hensyn-tagen
til de eksisterende kommunegrænser C’obstina”). Dette betyder, at der som regel
er en lokal myndighed eller myndighedsperson gennem hvem støtten til løsning
af uoverensstemmelser og kanalisering af støttemidler kan formidles.

Organisation
Brigadens dispositionsenheder omfatter ud over fem panserinfanteribataljoner,
der alle organisatorisk og materielmæssigt er forskellige, i hovedtræk en helikopterbataljon,
en ingeniørbataljon, en stabs- og logistikbataljon og to opklaringseskadroner.
Som ildstøtteenheder råder brigaden over bataljonernes middeltunge
og tunge morterdelinger, samt det ene 155 mm selvkørende artilleribatteri der
indgår i den Emiratiske bataljon. Der er endvidere flystøttekoordinationskapacitet
i brigadens organisation, som via bataljonerne også råder over fire ’’Tactical
Air Control Parties”.
Objektivt betragtet mindsker multinationaliteten brigadens militære effektivitet.
Hovedforskellene mellem enhederne er kultur-, erfarings- og procedurebetingede
differencer i forbindelse med planlægning, tilrettelæggelse og gennemførelse
af operationer. Hertil kommer sprogvanskeligheder, idet kommandosproget
er fransk, og den manglende materielmæssige interoperabilitet.

I henhold til indgåede aftaler for så vidt angår kommandoforhold er den russiske
bataljon under ’’Tactical fcontrol” i modsætning til øvrige bataljoner som
er under ’’Operational Control” af den fransk ledede brigade. Hertil kommer at
den russiske bataljon ikke må operere i andre bataljoners rum og vice versa. Herfra
er dog undtaget franske enheder.
For dansk vedkommende er der etableret forbindelse til MNB(N) og samarbejde
på brigadeniveauet ved at en dansk oberst permanent er placeret ved HQ
MNB(N) som ’’National Representative” og ved at tre stabsofficerer arbejder i
brigadestaben inden for områderne efterretningstjeneste, operationer og faglig
tjeneste.

Opgaver
MNB(N) opgaver udspringer af FN sikkerhedsrådsresolution 1244 og Commander
KFORs operative ordrer:
”KFOR, in accordance with UNSCR 1244, is to

• Establish and maintain a secure environment, including public safety
and order.

• Monitor, verify and, when necessary enforce compliance with the
conditions of the Military Technical Agreement (MTA), and the UCK
Undertaking.

• Provide assistance to the United Nations Mission In Kosovo (UNMIK),
including core civil functions until transferred, in order to facilitate
peace and stability in Kosovo”.

Udførelse
Omsætningen af Commander KFOR’s opgaveanvisning til MNB(N) medfører i
hovedsagen, at brigaden har beordret bataljonerne til at

• Overvåge og sikre et tildelt ansvarsområde, herunder gennemføre
patrul-jering, opretholdelse a f ’’Check Points” og ’’Observation Points”,
beslaglæggelse af våben og ammunition, samt kontinuerlig og nøje monitering
af overholdelsen af MTA og ”UCK Undertaking”,

• eskortere både civile og myndighedspersoner fra begge parter,

• eskortere nødhjælpskonvojer og øvrige transporter for en lang række
FN, statslige og private nødhjælpsorganisationer,

• bidrage til gennemførelse af forhandlinger mellem parterne på lokalt
niveau m.h.p. afspænding og skabelse af gensidig tillid, gennemførelse
af praktisk støtte til og sikring af genhusning af internt fordrevne
personer, genåbning af skoler, hospitaler og virksomheder,

• opretholde ro og orden gennem både præventiv og aktiv indsættelse af
styrker, herunder medvirke til bekæmpelse af kriminalitet (smuglerier,
sortbørshandel, våbentransporter),

• støtte den Kosovar-Albanske oprørshærs overgang fra UCK til Kosovo
Protection Corps (afsluttet 20 DEC 1999) konceptuelt og i praksis,

• forberede den Jugoslaviske Forbundshærs tilbagevenden til Kosovo i
henhold til indgåede politiske aftaler.
 

Den Danske Bataljon/Kosovo Force
Deployering
Den 837 mand store Danske Bataljon/Kosovo Force (DANBN/ KFOR) deployerede
fra Danmark via Thessaloniki i Grækenland og Makedonien til Kosovo,
hvor den endelige ’’Transfer of Authority” - ’’Operational Control” - til Commander
MNB(N) fandt sted den 10 august kl. 1200.

Organisation
Bataljonen består af stab og stabskompagni, to panser-infanterikompagnier, en
kampvognseskadron og et logistikkompagni og er deployeret vestligst i MNB(N)
ansvarsområde grænsende til selve Serbien. Naboenheden mod nord er den belgiske
bataljon, mod øst og syd henholdsvis en fransk opklaringseskadron og den
franske panserinfanteribataljon (figur 2).
Af hensyn til både faciliteter og etnisk balance har DANBN/KFOR indrettet
sig i to lejre. ’’Camp Holger Danske” er etableret i Doljane, 5 km nordvest for
Mitrovica, hvor Livkompagniet/Danske Livregiment og Logistikkompagniet er
placeret. I ’’Camp Olaf Rye”, som er oprettet nær landsbyen Donje Zabare 4 km
sydvest for Mitrovica i garagefaciliteter der tidligere tilhørte det statslige transportfirma
’’Trans Kosovo” er bataljonsstaben, stabskompagniet, 2. panserinfanterikompagni
og kampvognseskadronen deployeret.

Etniske forhold
I begyndelsen af 1999 havde provinsen ca. 2.300.000 indbyggere. Generelt er
antallet af serbere i Kosovo faldet fra 26% i 1921 til 11% i 1991. Traditionelt har
hovedparten af serberne været bosiddende i den nordlige del af Kosovo. Kosovo-
Albanemes befolkningsandel i samme periode er steget fra 67% til 82%. Ca. 2%
af befolkningen er sigøjnere. Aldersmæssigt er ca. 52% af den samlede befolkning
under 19 år og kun knap 7% er over 60 år. Fødselsraten i Kosovo er den højeste
i Europa (inklusive Albanien).
MNB(N) og DANBN/KFOR ansvarsområde gennemskæres i sydvestlig -
nordøstlig retning af den ’’etniske skillelinie” mellem Kosovo-Albanere i syd og
Kosovo-Serbere mod nord (figur 3), herunder Mitrovica by, der i mange
henseender udgør omdrejningspunktet for de fortsatte uroligheder og etnisk
betingede uoverensstemmelser. Hertil kommer, at store dele af Kosovos største
industrielle kompleks (Trepca mine-komplekset med et stort antal tilknyttede
virksomheder) og oprindelsesstedeme for den tidligere Kosovo-Albanske
oprørsbevægelse UCK befinder sig indenfor MNB(N)’s skillelinier. Disse
forhold medvirker til at koncentrere konfrontationerne og spændingerne mellem
Kosovo-Albaneme og Kosovo-Serbeme i MNB(N) ansvarsområde og dermed i
DANBN område.

Geografi
63% af Kosovos areal på 10.887 kvadratkilometer (omtrentligt Sjællands
størrelse) er dækket af bjerge der omkranser den centrale slette, Kosovo Polje.
DANBN/KFOR ca. 30 x 25 km store ansvarsområde, som er forholdsvis tyndt
befolket, ligger vest for Mitrovica og dækker de to ’’obstina’er” Zvecan og Zubin
Potok. Zvecan, med ca. 2000 indbyggere, er en nordvestlig forstad til Mitrovica,
medens Zubin Potok med omkring 900 indbyggere ligger centralt i landområdet.
Begge byer er serbisk dominerede.
Uagtet Mitrovica ligger hinsides DANBN østlige skillelinie påvirker byens
ca. 100.000 beboere (ca. 120.000 ultimo 1998) bataljonens virke og dagligdag.
Byens etniske fordeling er anslået til 80% Kosovo-Albanere og 20% Kosovo

Serbere. De 7.000 sigøjnere der før krigen boede i Mitrovica er ikke vendt
tilbage og ’’sigøjnerkvarteret” i Mitrovicas vestlige del, syd for Ibarfloden, er
nedbrændt og ødelagt.
Omkring 70% af ansvarsområdet domineres af lave bevoksede bjerge med
en gennemsnitshøjde på 1000 - 1200 m. I det sydvestlige hjørne nås dog 1731 m.
Terrænnets beskaffenhed medfører at infrastrukturen er sparsom, idet hovedparten
af vejene består af mindre grusveje og stier. Herfra er undtaget den østvestgående
hovedvej mellem Mitrovica og Novi Pazar i Serbien og den nordsydgående
jernbane parallelt med hovedvejen ved Mitrovica.
To dale gennemløber området i øst - vestgående retning, hvoraf dog kun den
sydlige Ibardal er gennemgående. Floden Ibar er ca. 70 m bred og flyder i et moderat
tempo mod øst gennem Mitrovica og herefter mod nord. I DANBN område
kan floden de fleste steder passeres ved vadning både afsiddet og med køretøjer.
I vestlig forlængelse af floden er den opdæmmede Gazivode sø som er ca. 10 km
lang og 1 km bred. Søen udgør en væsentlig begræns-ning i bataljonens bevægelsesfrihed,
da den eneste bro findes i ’’Ground Security Zone” uden for DANBN
ansvarsområde i Serbien, hvorfor den ikke kan benyttes.
Den nordlige Kozarevska Reka dal, ved hvis indgang Zvecan ligger,
indsnævres brat efter kun 5 km, hvorefter det bjergrige og bakkede terræn atter
domi-nerer i nordvestlig retning. Færdselsårerne bliver til grusveje og småstier
og passagen mellem de to dale er begrænset til et mindre antal pas, som især i
vinterperioden er vanskeligt passable.
Hovedparten af bebyggelsen i DANBN ansvarsområde består af landsbyer
og mindre samlinger af huse, der langt fra i alle tilfælde har elektricitet eller
indlagt rindende vand. Der eksisterer kun meget få fabrikations- eller industrielle
anlæg. Husene i land- og bjergområderne er generelt fattige og minder i nogen
grad om byggestandarden i Danmark omkring århundrede-skiftet. I mange tilfælde
er husene ikke færdigbyggede og uden nogen særlig isolation. I de lidt større
byer er standarden normalt på et noget højere niveau, især i de serbisk dominerede
områder. Generelt er den sparsomme infrastruktur nedslidt men intakt.
Ødelæggelserne begrænser sig i hovedsagen til de Kosovo-Albanske områder,
som befinder sig i den østlige og sydøstlige del af DANBN rum. Det er
karakteristisk at huse og andre bygninger ikke er ødelagte som følge af våbenvirkning,
men næsten udelukkende er udbrændte og sammenstyrtede som følge
af ildspåsættelse. Mest markant er den fuldstændige ødelæggelse af landsbyen
Cabra, 7 km øst for Zubin Potok i Ibardalen, hvor de Kosovo-Alabanske beboere
i ca. 200 huse blev angrebet den 29 marts 1999, hvorefter husene indledningsvis
blev brændt og herefter jævnet med jorden ved hjælp af bulldozere. Stort set alle
byens brønde blev forurenede med overlæg.

Klima
Afhængigt af højde svinger vintertemperatureme i det nordlige Kosovo mellem -
6 og -25 grader celcius med en luftfugtighed på mellem 85 og 95%. I de
bjergrige områder er antallet af dage med sne op til 100 om året begyndende fra
ultimo november. ’’Kossava”-østenvinden bidrager i vinter-perioden med kraf
tige vinde og storme til forstærkning af kuldepåvirkningen. I over 1500 m højde
kan snemængden i vinterperioden nå op på 4 meter. En genenmsnitlig
vinterperiode i DANBN ansvarsområde vil indskrænke bataljonens bevægelsesfrihed
betydeligt og stille krav om særlige vinter forberedelser både personel- og
materielmæssigt.
Sommertemperatureme varierer mellem +24 og +33 grader celcius med en
luftfugtighed mellem 75% og 85%. Sommervejret stiller krav om et stort væskeindtag
for at kunne opretholde et acceptabelt aktivitetsniveau og er en væsentlig
faktor i planlægningen af bataljonens opgaveløsning. Tilvejebringelsen af de
nødvendige mængder rent vand er en omfangsrig opgave.
 

Afslutning
Det politiske pres og NATO’s luftkampagne i begyndelsen af 1999 skabte forudsætningerne
for, at deployeringen af KFOR styrkerne i juni 1999 i hovedtræk
forløb relativt problemfrit. KFOR mødte ikke nogen væsentlig modstand fra nogen
af de stridende parter. Det tidsmæssige sammenfald mellem KFOR styrkernes
deploy ering og den første tilbagevenden af fordrevne og flygtninge gav
anledning til en del praktiske problemer som dog blev løst. Tilbagetrækningen af
VJ og MUP blev gennemført i god orden og transformationen af den Kosovo-albanske
oprørshør UCK til ’’Kosovo Protection Corps” med et civilforsvarstilsnit
er i god gænge. Overdragelsen af opgaver og ansvar til ’’United Nations Mission
in Kosovo” (UNMIK), som blev påbegyndt medio september 1999, gennemføres
langsomt, men i en kooperativ ånd . I lighed med både de serbiske og albanske
befolkningdele i Kosovo er KFOR styrkerne begyndt at forberede sig på vinteren.
Den etniske skillelinies placering og det deraf følgende konfrontationsniveau
mellem parterne betyder, at MNB(N)’s operative opgavekompleks i praksis er
forskelligt fra de øvrige KFOR brigader. I begge befolkningsdele spores der kun
meget ringe vilje til at støtte den overordnede politiske målsætning om bevarelse
af Kosovo som et multietnisk samfund inden for Jugoslaviens grænser. Fokus er
derfor ofte rettet mod MNB(N) ansvarsområde og dermed også mod DANBN/
KFOR.
Omend multinationaliteten i MNB(N) giver anledning til en række praktiske
problemer der tenderer til at forstærkes når krisesituationer opstår, så fungerer
samarbejdet mellem de fem nationer. Samarbejdet mellem de enkelte bataljoner i
brigaden gennemføres i variende grad hovedsageligt betinget af de operative
behov. Samarbejdsklimaet mellem enhederne er positivt og vil i takt med praktisk
procedureharmonisering og gensidig erfaring blive rodfæstet og udbygget.
F.s.v.a. det fransk - danske samarbejde er dette blevet styrket ved en fælles
indsats og indsættelse under forskellige omstændigheder især i september og
oktober måned. Samarbejdet forventes yderligere manifesteret og udbygget.

Fortsættelse følger i kommende nummer (redaktionen).

 

PDF med originaludgaven af Militært Tidskrift hvor denne artikel er fra:

militaert_tidskrift_128_aargang_nov.pdf

 

Litteraturliste

Del: