Danmarks berømteste jagerpilot er død

Den 21. januar 1996 døde oberst Kaj Birksted i England i en alder af 80 år. Oberst
Birksted var det eneste danske “Ace” i Royal Air Force under krigen. Et “Ace” var
en jagerpilot, som havde nedskudt mindst fem fjendtlige fly. Kaj Birksted nedskød
10. Han blev vurderet særdeles højt af alle de piloter, der kendte ham. Trods en tilsyneladende
beskeden fremtræden, havde han et formidabelt talent for at løse alle
problemer vedrørende det flyvende personel. Hans organisationstalent og den hurtighed,
hvormed han klarede alle vanskeligheder, var exceptionel.

Fra barndom i USA til flyver i Marinen
Kaj Birksted blev født den 2. marts 1915 på Frederiksberg; men han voksede op i
Boston i USA, hvor hans far drev forretning. Da han var 12 år gammel flyttede han
med sine forældre tilbage til Danmark; men forinden havde han oplevet Charles
Lindberghs start på den historiske solo flyvning over Atlanterhávet. Efter mellemskoleeksamen
fra Birkerød Statsskole gennemgik Birksted en fireårig uddannelse
i bedstefaderens handelsfirma i Næstved. Birksted havde imidlertid altid villet være
flyver, og i 1936 meldte han sig til Marinens Flyveskole. Den 22. december 1937
blev han udnævnt til flyverløjtnant af anden grad af reserven, og den 1. januar 1940
til flyverløjtnant af første grad.
 

Flugten til England
Den 9. april 1940, da tyskerne besatte Danmark, var han vagthavende officer på
Luftmarinestationen. Danmarks besættelse gjorde et så dybt indtryk på ham, at han
sammen med flyverløjtnant Charles M. Sundby kort efter stjal Luftmarinestationens
motorbåd og flygtede til Sverige. Efter et kort fængselsophold i Malmø, hvor myndighederne
ikke rigtigt vidste, hvad de skulle stille op med to danske officerer, som
rent teknisk var deserterede, lykkedes det de to piloter via Stockholm at komme til
Namsos i Vestnorge, hvor de sluttede sig til de kæmpende norske styrker. På det
tidspunkt var slaget om Norge imidlertid allerede tabt, og sammen med de frie norske
styrker blev de i maj evakueret til England.
 

Vanskeligheder i England
I England ventede nye skuffelser. Da de henvendte sig på Den danske Ambassade
for at få pas og andre papirer, fik de af ambassadør Reventlow personligt at vide, at
de var simple desertører, og at hvis det stod til ham, ville de øjeblikkeligt blive
arresterede. Hos Royal Air Force gik det ikke bedre. Man havde ikke noget særligt
behov for piloter, men man noterede sig dog de to danske flyveres navne. Birksted
og Sundby tog nu imod et tilbud om hyre på M/S Tasmania, som havde dansk
kaptajn, og som skulle til Burma. Sundby blev styrmand og Birksted maskinassistent.
I Cape Town fik de telegram om, at de kunne melde sig ved den nyoprettede
norske træningslejr "Little Norway" i Canada. Her nåede de frem og meldte sig i
slutningen af året, hvorefter deres veje skiltes. Sundby gik ind i Royal Canadian Air
Force, mens Birksted gik ind i Royal Air Force.
 

Den fremragende jagerpilot
I "Little Norway" blev Birksted dels omskolet, dels fungerede han en kort tid som
instruktør. I begyndelsen af 1941 blev han overført til England og gjorde tjeneste i
No 43 Squadron, hvor han fløj Hurricane. I juli 1941, da det norske flyvevåben
oprettede en jagereskadrille, Squadron 331, blev Birksted overført til denne enhed.
Hans store talent for luf tkamp og lufttaktik kombineret med hans hurtige opfattelsesevne
og brændende entusiasme medførte, at til trods for at han hverken var norsk
eller britisk, blev han alligevel udnævnt til Squadron Leader og chef for eskadrillen
i perioden fra august 1942 til april 1943, hvor han afsluttede sin første operative
periode. Han ledede eskadrillen i 60 operationer, hvor han i de 11 stod i spidsen for
hele Wing'en. I denne periode nedskød eskadrillen 17 fjendtlige fly, havde 8
sandsynlige nedskydninger og beskadigede 23 fjendtlige fly. Den 12. marts 1943
førte han eskadrillen mod et tysk raid over Themsens munding, og takket være hans
fremragende lederskab, blev 6 tyske fly skudt ned og 4 beskadigede. De næste 2
måneder var han instruktør på The Fighter Leaders School, som nød godt af den
energi og omhu, han lagde for dagen i sin undervisning. Birksted vendte tilbage til
operativ flyvning på North Weald i juli 1943, og i august blev han udnævnt til Wing
Commander Flying. I den følgende tid nedskød hans Wing 39 fjendtlige fly, havde
5 sandsynlige nedskydninger og 18 beskadigede. Selv mistede hans Wing i denne
periode kun 4 piloter. Disse enestående resultater skyldtes først og fremmest Birksteds
fremragende lederskab i luften og hans omhu og sunde sans på jorden.
 

Stabstjeneste i No. 11 Group
Efter at have fløjet henved 500 timer på operative missioner, dels som chef for den
norske eskadrille, dels som Wing Commander Flying for hele Wing'en, blev Birk
sted i marts 1944 overført til hovedkvarteret for No. 11 Group. Her blev han chefens
rådgiver for alt vedrørende dagjageroperationer og blev ansvarlig for planlægning
af Group Fighter Cover og for alle eskorteoperationer om dagen. Denne periode omfattede
de intensive jageroperationer til støtte for invasionen i Normandiet, slaget
om Amhem og de daglige eskorteopgaver for Bomber Command under deres angreb
på mål i Tyskland.
 

Hjem til Danmark
Den 13. maj 1945 vendte Birksted tilbage til Danmark i en Mustang jager med hans
initialer, K.B.. Til trods for at han var oberstløjtnant i det norske flyvevåben, var han
fortsat kun flyverløjtnant af første grad af reserven i den danske marine, hvilket han
forblev de følgende fem år. Efter opfordring fra befrielsesregeringens forsvarsminister
Ole Bjørn Kraft blev han luftmilitær rådgiver i Krigsministeriet og Marineministeriet,
en opgave han fortsatte under de følgende regeringer. I denne periode
argumenterede han kraftigt for Danmarks tilslutning til Atlantpagten, idet han ikke
mente, at Danmarks sikkerhed kunne varetages gennem et nordisk forsvarsforbund.
Den 31. juli 1945 blev han ansat som fungerende chef for “Kontoret for luftmilitære
Sager”, og fra den 1. december samme år blev han formand for “Det luftmilitære
Udvalg”, hvor de øvrige medlemmer var Generalinspektøren for Hærens Flyvertropper,
oberst T.P.A. Ørum, og Chefen for Søværnets Flyvevæsen, kommandør P.
Scheibel.
 

Store modsætninger
Da Flyvevåbnet blev oprettet den 1. oktober 1950, blev flyverløjtnant af 1. grad i
søværnets reserve, oberstløjtnant i det norske flyvevåben, Kaj Birksted, omsider
udnævnt til oberstløjtnant i Flyvevåbnet. Han blev fra samme dag ansat som chef for
Flyvevåbnets stab og to dage senere udnævnt til oberst. Allerede i Birksteds tid som
luftmilitær rådgiver og under forberedelsen af den nye forsvarslov var der mellem
ham og en del af de ældre officerer opstået store modsætninger. Ikke blot skulle
Hærens Flyvertropper og Marinens Flyvevæsen sammenlægges, men samtidig skulle
de to værns officerer flettes ind i en fælles aldersorden. Det kunne naturligvis ikke
undgå at give anledning til en vis rivalisering. Men der var også stor afstand mellem
den kun 35 årige krigshelt med de mange luftsejre og store beføjelser under
krigstidens hurtige beslutningsprocesser og de ældre danske officerer, ofte bundne
af de administrative og politiske vilkår. Uenighed om en lang række operative og
administrative emner blev efterhånden til uholdbare personlige modsætningsforhold
især til Flyvevåbnets 24 år ældre chef, generalløjtnant Førslev. I 1953 blev Birksted
chef for Vestre Flyvebasiskommando i Karup, men allerede året efter forlod han
Danmark.

Tjeneste i NATO
I de følgende seks år var han udstationeret som dansk officer i SHAPE i Paris, indtil
han i 1960 tog sin afsked for at indtræde i European Airspace Committee under
NATO’s International Staff først i Paris og fra 1968 i Bruxelles. Her blev det hans
hovedopgave at koordinere den civile og militære flyvning over Europa, et problem
der var blevet flyvesikkerhedsmæssigt akut, efter at også passagerflyene var blevet
jetdrevne. Da han i 1980 blev pensioneret, trak han sig tilbage og boede siden i
England sammen med sin kone, Sonia Elisabeth Irgens, som han var blevet gift med
den 9. juli 1945 i London.
 

Dekorationer
Kaj Birksted var Ridder af Dannebroge, modtog Dannebrogsmændenes Hæderstegn
og Kong Christian X's Erindringsmedalje for deltagelse i krigen 1940-45, han var
Kommandør af den norske St. Olavs Orden og modtog det norske Krigskors med
Sværd og Stjerne samt Kong Haakon VII’s Medaille. Han var endvidere Honorary
Officer of the most excellent Order of the British Empire og modtog The Distinguished
Service Order og The Distinguished Flying Cross.
 

 

PDF med originaludgaven af Militært Tidskrift hvor denne artikel er fra:

militaert_tidskrift_125_aargang_jun.pdf

 

Bibliografi
Ancker, Paul E.: “Danmarks Eneste “Flyver-Es””, Flyvehistorisk Tidsskrift, 1/85.
Kofoed, Hans: “Dødsfald: Oberst Kaj Birksted”, PROPEL, Marts 96. Kundgørelse
for Hæren, A.32-1945 pkt. 3.
Kundgørelse for Hæren, A.71-1945 pkt. 2.
Seidenfaden, Erik: “Birksted, Kaj”, Dansk Biografisk Leksikon, 3. udgave,
København 1979, 5. 162-163.
Simonsen, Peter: “Ett danskt jagt flygarass under andra vårldskriget”, Svensk
Flyghistorisk Tidsskrift 2/96. Valentiner, H. Oberst: “Flyverløjtnant af reserven Kaj
Birksted”,
“FOR FLAGET OG FLÅDEN”, Udgivet af Søværnet 1995, 5. 185-186.

Litteraturliste

Del: