Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer

Vedlagt bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer, som behandles på Det Krigsvidenskabelige Selskab kommende ordinære generalforsamling den 29. maj 2012. Vedtægterne er opsat i skema med de nuværende og foreslåede vedtægter af hensyn til overskueligheden.

Nuværende vedtægter

Vedtægter hvis ændringsforslag vedtages

§ 1

Det krigsvidenskabelige Selskab, der er stiftet den 31. oktober 1871, har det formål at fremme militær videnskabelighed.

Dette formål søges nået ved behandling af militære og dermed forbundne emner gennem foredragsvirksomhed, diskussioner, høringer o.l. samt ved udskrivning af prisopgaver og udgivelse af et tidsskrift m.v.

Det er endvidere foreningens formål i videst muligt omfang at yde økonomisk støtte til militærhistoriske formål, herunder museer, forskningsprojekter og uddannelse mv. Således skal ethvert eventuelt overskud ved erhvervsmæssig virksomhed udelukkende anvendes i overensstemmelse hermed.

 

§ 1

Det Krigsvidenskabelige Selskab, der er stiftet den 31. oktober 1871, har det formål at fremme militær videnskabelighed.

Dette formål søges nået ved behandling af militære og dermed forbundne emner gen­nem drift af selskabets hjemmeside, hvorpå artikler mv. publiceres samt debat og diskussion kan foregå, foredragsvirksomhed, hø­ringer o.l. samt ved udskrivning af prisopga­ver

Det er endvidere selskabets formål i muligt omfang at yde økonomisk støtte til militærhistoriske formål, herunder museer, forskningsprojekter og uddannelse mv. Således skal ethvert eventuelt overskud ved erhvervsmæssig virksomhed udelukkende anvendes i overensstemmelse hermed.

 

§ 2

Som medlemmer kan optages:

- officerer af linien og reserven,

- hjemmeværnets officerer og

- afskedigede officerer

- Civilt ansatte på leder og chef niveau i Forsvaret.

Andre kan blive medlem ved beslutning af selskabets bestyrelse.

 

§ 2

Som medlemmer kan optages alle militært og civilt ansatte i forsvaret. Alle andre kan ansøge om medlemskab

§ 3

Ophør af medlemskab sker normalt til et regnskabsårs afslutning efter skriftlig udmeldelse eller efter bestyrelsens beslutning.

 

§ 3

Ophør af medlemskab sker normalt til et regnskabsårs afslutning efter skriftlig udmel­delse eller efter bestyrelsens beslutning.

 

§ 4

Medlemskontingentet fastsættes af generalforsamlingen. Der kan opnås rabat på medlemskab såfremt tilsendelse af trykt tidsskrift fravælges.

 

§ 4

Medlemskontingentet fastsættes af generalforsamlingen.

 

§ 5

Bestyrelsen består af 12 af Selskabets medlemmer.

Bestyrelsen tilstræbes sammensat af følgende

militære eller tilsvarende civile

kategorier og antal:

a. Generaler/admiraler/generallæge, oberster/ kommandører/stabslæger af 1. grad,

oberstløjtnanter/kommandørkaptajner/

stabslæger af 2. grad 4

b. Majorer/orlogskaptaj­ner/overlæ­ger/over­tandlæger 5

c. Kaptajner, kaptajnløjtnanter/premier­løjt­nanter 3

Bestyrelsen udpeger selv sin formand blandt bestyrelsens medlemmer.

Formanden for bestyrelsen er samtidig

Selskabets formand.

Selskabet tegnes i økonomisk henseende af formanden og kassereren.

Bestyrelsesmedlemmerne vælges ved den ordinære generalforsamling for 3 år ad gangen og således, at der årligt udskiftes en tredjedel af dem.

Intet medlem af Selskabet kan undslå sig for valg første gang.

Udtrædende medlemmer af bestyrelsen kan genvælges.

 

 

§ 5

Bestyrelsen består af 12 af selskabets med­lemmer.

Bestyrelsen er sammensat af både militære og civile.

Bestyrelsen udpeger selv sin formand blandt bestyrelsens medlemmer.

Formanden for bestyrelsen er samtidig sel­skabets formand.

Selskabet tegnes i økonomisk henseende af formanden og kassereren.

Bestyrelsesmedlemmerne vælges ved den ordinære generalforsamling normalt for 3 år ad gan­gen og således, at der årligt udskiftes en tredi­edel af dem.

Intet medlem af selskabet kan undslå sig for valg første gang.

Udtrædende medlemmer af bestyrelsen kan genvælges.

 

§ 6

Til suppleanter for det følgende år vælges ved hver ordinær generalforsamling op til 7 af Selskabets medlemmer. Afgår et be­sty­rel­sesmedlem i utide, erstattes han af en suppleant.

 

§ 6

Til suppleanter for det følgende år vælges ved hver ordinær generalforsamling op til 7 af selska­bets medlemmer. Afgår et bestyrelsesmedlem i utide, erstattes han af en suppleant.

 

§7

Til revisorer for det løbende regnskabsår vælger den ordinære generalforsamling 2 af Selskabets medlemmer. Der vælges tillige en suppleant. Regnskabsåret følger kalenderåret.

 

§7

Til revisorer for det løbende regnskabsår væl­ger den ordinære generalforsamling 2 af sel­skabets medlemmer. Der vælges tillige en sup­pleant. Regnskabsåret følger kalenderåret.

 

§ 8

Selskabets tidsskrift ledes af en chefredaktør og redaktionssekretær, der af bestyrelsen vælges blandt Selskabets medlemmer.

Chefredaktøren og redaktionssekretæren, kan ikke være medlem af bestyrelsen.

Tidsskriftet udkommer regelmæssigt. Der kan desuden udsendes særnumre efter behov.

 

§ 8

Selskabets hjemmeside drives af en hjemmesideredaktør og en hjemmesidesekretær, der af besty­relsen vælges blandt selskabets medlemmer. Hjemmesideredaktøren og hjemmesidesekretæren kan ikke være medlem af bestyrelsen.

 

§ 9

Selskabet afholder møder så ofte, bestyrelsen finder det hensigtsmæssigt.

Bekendtgørelse af møder sker gennem tidsskriftet, evt. på anden måde.

Møderne ledes af et af bestyrelsens medlemmer eller af et andet medlem, som bestyrelsen opfordrer dertil.

Bestyrelsen kan indbyde personer, der ikke er medlemmer af Selskabet, til at deltage i dettes møder o.l.

 

§ 9

Selskabet afholder møder så ofte, bestyrelsen finder det hensigtsmæssigt.

Bekendtgørelse af møder sker på selskabets hjemmeside, evt. på anden måde.

Møderne ledes af et af bestyrelsens med­lemmer eller af et andet medlem, som besty­relsen opfordrer dertil.

Bestyrelsen kan indbyde personer, der ikke er medlemmer af selskabet, til at deltage i dettes møder o.l.

 

§ 10

Til fremme af Selskabets formål kan bestyrelsen søge bistand hos medlemmer af Selskabet. Det forudsættes, at sådanne medlemmer ikke vil undslå sig uden vægtige grunde.

 

 

§ 10

Til fremme af selskabets formål kan bestyrel­sen søge bistand hos medlemmer af selskabet. Det forudsættes, at sådanne medlemmer ikke vil undslå sig uden vægtige grunde.

 

§ 11

Når Selskabet udskriver prisopgaver, er enhver med undtagelse af medlemmer af Selskabets bestyrelse berettiget til at indsende besvarelser. Indsendte besvarelser kan prisbelønnes efter bestyrelsens bestemmelse.

Selskabet er berettiget til at lade prisbelønnede besvarelser optage i tidsskriftet mod sædvanligt forfatterhonorar.

Selskabets bestyrelse er bemyndiget til efter egen bestemmelse at belønne militærvidenskabelige arbejder, som ikke er indsendt som prisopgavebesvarelser.

 

§ 11

Når selskabet udskriver prisopgaver, er en­hver med undtagelse af medlemmer af sel­skabets bestyrelse berettiget til at indsende besvarelser. Indsendte besvarelser kan pris­belønnes efter bestyrelsens bestemmelse.

Selskabet er berettiget til at lade prisbe­lønnede besvarelser publicere på selskabets hjemmeside eller i skriftlig form.

Selskabets bestyrelse er bemyndiget til efter egen bestemmelse at belønne militærvi­denskabelige arbejder, som ikke er indsendt som prisopgavebesvarelser.

 

§ 12

Til administration af Selskabets anliggender kan bestyrelsen antage fornøden medhjælp og afholde forefaldende udgifter inden for grænserne af de til rådighed værende pengemidler.

Kassereren, der ikke må være medlem af bestyrelsen, udpeges af denne blandt Selskabets øvrige medlemmer. Hvervet som kasserer er lønnet.

Regnskabsåret er finansåret.

Kassereren udarbejder detaljeret regnskab, som med bilag tilstilles revisorerne inden d. 10. april. Det reviderede regnskab indsendes af revisorerne til bestyrelsen inden udgangen af april.

 

§ 12

Til administration af selskabets anliggender kan bestyrelsen antage fornøden medhjælp og afholde forefaldende udgifter inden for græn­serne af de til rådighed værende pengemidler.

Forretningsføreren, der ikke må være medlem af bestyrelsen, udpeges af denne blandt selska­bets øvrige medlemmer. Hvervet som forretningsfører er lønnet.

Regnskabsåret er finansåret.

Forretningsføreren udarbejder detaljeret regn­skab, som med bilag tilstilles revisorerne in­den d. 10. april. Det reviderede regnskab ind­sendes af revisorerne til bestyrelsen inden ud­gangen af april.

 

§ 13

Ordinær generalforsamling afholdes én gang om året, ordentligvis i maj måned.

Indvarsling med dagsorden skal ske mindst 14 dage før afholdelsen.

Forslag, der ønskes afgjort af generalforsamlingen, anmeldes skriftligt for Selskabets formand og skal være denne i hænde senest den 1. marts.

Stående punkter på dagsordenen er:

 

1. Valg af dirigent.

2. Formanden aflægger beretning.

3. Revideret regnskab forelægges.

4. Fastsættelse af medlemskontingent.

5. Behandling af eventuelle forslag.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

7. Valg af suppleanter for bestyrelsen.

8. Valg af revisorer og revisorsuppleant.

9. Eventuelt.

 

Forslag til behandling under pkt. 5 skal være medlemmerne i hænde samtidig med indvarslingen.

Valgene foretages punkt for punkt.

Stemmer afgives normalt ved håndsoprækning (jævnfør dog §§ 15 og 16).

Ved stemmelighed gør dirigentens stemme udslaget.

Formelle spørgsmål afgøres af dirigenten.

 

 

§ 13

Ordinær generalforsamling afholdes én gang om året, ordentligvis i maj måned.

Indvarsling med dagsorden skal ske mindst 14 dage før afholdelsen.

Forslag, der ønskes afgjort af generalfor­samlingen, anmeldes skriftligt for selskabets formand og skal være denne i hænde senest den 1. marts.

Stående punkter på dagsordenen er:

 

1.                         Valg af dirigent.

2.                         Formanden aflægger beretning.

3.                         Revideret regnskab forelægges.

4.                         Fastsættelse af medlemskontingent.

5.                         Behandling af eventuelle forslag.

6.                         Valg af bestyrelsesmedlemmer.

7.                         Valg af suppleanter for bestyrelsen.

8.                         Valg af revisorer og revisorsuppleant.

9.                         Eventuelt.

 

Forslag til behandling under pkt. 5 skal være medlemmerne i hænde samtidig med indvarslingen.

Valgene foretages punkt for punkt.

Stemmer afgives normalt ved håndsop­rækning (jævnfør dog §§ 15 og 16).

Ved stemmelighed gør dirigentens stem­me udslaget.

Formelle spørgsmål afgøres af dirigenten.

 

§ 14

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes efter bestyrelsens beslutning, eller når mindst 20 medlemmer af Selskabet skriftligt henvender sig til bestyrelsen med begæring herom og med formulerede forslag.

Indvarsling til ekstraordinær generalforsamling samt bekendtgørelse af dagsorden herfor skal ske mindst 14 dage før afholdel­sen.

Forslag til behandling skal være medlemmerne i hænde samtidig med indvarslingen.

 

 

§ 14

Ekstraordinær generalforsamling kan indkal­des efter bestyrelsens beslutning, eller når mindst 20 medlemmer af selskabet skriftligt henvender sig til bestyrelsen med begæring herom og med formulerede forslag.

Indvarsling til ekstraordinær generalfor­samling samt bekendtgørelse af dagsorden herfor skal ske mindst 14 dage før afholdel­sen.

Forslag til behandling skal være med­lem­merne i hænde samtidig med indvarslin­gen.

 

§ 15

Kun om forslag, der fremgår af dagsordenen, samt hertil knyttede ændringsforslag, som fremsættes på generalforsamlingen, kan denne træffe afgørelse.

Afgørelser, undtagen de i § 16 nævnte, træffes ved simpel stemmeflerhed.

Fraværende medlemmer kan afgive stemme ved et andet medlem, der er forsynet med skriftlig fuldmagt hertil; dog kan intet medlem afgive mere end 10 stemmer (hans egen inklusive).

Der føres referat af det på generalforsamlingen vedtagne. Referatet underskrives af dirigenten.

 

§ 15

Kun om forslag, der fremgår af dagsordenen, samt hertil knyttede ændringsforslag, som fremsættes på generalforsamlingen, kan denne træffe afgørelse.

Afgørelser, undtagen de i § 16 nævnte, træffes ved simpel stemmeflerhed.

Fraværende medlemmer kan afgive stemme ved et andet medlem, der er forsynet med skriftlig fuldmagt hertil; dog kan intet medlem afgive mere end 10 stemmer (hans egen inklusive).

Der føres referat af det på generalforsam­lingen vedtagne. Referatet underskrives af di­rigenten.

 

§ 16

Ændringer i Selskabets love, hvortil der kræves mindst 1/4 af de afgivne stemmer, kan kun afgøres på en ordinær generalforsamling.

Ophævelse af Selskabet kan kun ske, når forslag herom er vedtaget af en ordinær generalforsamling med mindst 1/4 af de afgivne stemmer og derefter ved skriftlig afstemning mellem samtlige Selskabets medlemmer vedtaget med mindst 2/3 af disse.

Ved beslutning om Selskabets ophævelse indkalder den sidste valgte bestyrelse til en ekstraordinær generalforsamling, som træffer afgørelse om Selskabets eventuelle midlers anvendelse dog således, at midlerne alene anvendes til militærhistoriske formål, herunder museer, forskningsprojekter og uddannelse mv.

 

§ 16

Ændringer i selskabets love, hvortil der kræ­ves mindst 1/4 af de afgivne stemmer, kan kun afgøres på en ordinær generalforsamling.

Ophævelse af selskabet kan kun ske, når forslag herom er vedtaget af en ordinær gene­ralforsamling med mindst 1/4 af de afgivne stemmer og derefter ved skriftlig afstemning mellem samtlige selskabets medlemmer ved­taget med mindst 2/3 af disse.

Ved beslutning om selskabets ophævelse indkalder den sidste valgte bestyrelse til en ekstraordinær generalforsamling, som træffer afgørelse om selskabets eventuelle midlers anvendelse dog således, at midlerne alene anvendes til militærhistoriske formål, herunder museer, forskningsprojekter og uddannelse mv.

 

Vedtaget på generalforsamlingen

den 4. maj 2009

 

Vedtaget på generalforsamlingen

den 29. maj 2012

 

 

Del:

Emneord

Der er ingen emner tilknyttet denne side