Beretning om Det krigsvidenskabelige Selskabs virksomhed i 1984-85

I det forløbne år har bestyrelsens arbejde været samlet om:

  • Udskrivning af prisopgaver
  • Tilrettelæggelse og gennemførelse af foredragssæsonen
  • Etablering af læsekredse
  • Udgivelse af Militært tidsskrift
  • Rekruttering af medlemmer
  • Gennemførelse af seminar.

Prisopgaver

Selskabet har i år modtaget tre opgaver til endelig bedømmelse. Hver enkelt af opgaverne repræsenterer et overordentligt omfattende arbejde og vidner om forfatternes store indsigt i de respektive emneområder. Selskabets bestyrelse har dog trods arbejdernes lødighed ikke fundet at kunne belønne nogen af disse opgaver med medaljer. To af opgaverne er belønnet med en check og bogen om Saint Germain. I Militært tidsskrift for oktober 1984 har bestyrelsen udskrevet 5 prisopgaver for 1985. Besvarelsen af disse opgaver skal være bestyrelsen i hænde senest den 1. november 1985.

Foredragssæsonen

Der har i den forløbne sæson været afholdt 8 foredragsaftener i København, foruden denne aftens foredrag. Det gennemsnitlige antal tilhørere har været 44, hvilket er en'relativ stor tilbagegang i forhold til sidste sæson. Forhåbentlig er der tale om en enlig svale forårsaget bl.a. af to aftener med ualmindelig dårligt vejr. Det er stadig bestyrelsens håb, at flere yngre medlemmer vil møde op til disse foredragsaftener, og udviklingen i den seneste sæson tyder da også på en øget interesse hos disse medlemmer. Men heller ikke de ældre medlemmer må holde sig tilbage. Det er vigtigt, at vi ældre gennem vor aktivitet i Selskabet viser vor interesse for den videnskabelige side af vort virke og dertned viser vejen for de yngre. Dertil kommer, at skal vort faglige niveau højnes - og stilstand er jo lig med tilbagegang - kan vi ikke undvære indsatsen fra de ældre.
Selskabet har i lighed med tidligere sæsoner inviteret medlemmerne af Søelieutenant-Selskabet, Artilleriofficersforeningen, Reserveofficers- foreningen i Danmark og Foreningen af Officerer uden for Aktiv Tjeneste til samtlige sæsonforedrag med undtagelse af denne aftens foredrag. Selskabet har endvidere i år indbudt medlemmerne af Udenrigspolitisk Selskab til at overvære et enkelt foredrag. Udenrigspolitisk Selskab har i denne sæson inviteret Selskabets medlemmer til et enkelt møde.
Bestyrelsen finder samarbejdet med ovennævnte foreninger særdeles værdifuldt og lægger stor vægt på, at kontakten holdes ved lige. Udover de nævnte foredrag i Københavnsområdet har der med Selskabet som arrangør været afholdt et antal foredrag i provinsen. I alt har der været afholdt to foredrag i Ålborg, et i Viborg og et i Fredericia. Fremmødet til disse foredrag har været meget tilfredsstillende, og i lighed med tidligere år har dét været en blanding af medlemmer og ikke-medlemmer, der har deltaget. Som nævnt ved tidligere års generalforsamlinger finder bestyrelsen det meget væsentligt, at disse aktiviteter opretholdes. Bestyrelsen ser gerne en forøgelse af dem, således at alle medlemmer rundt om i provinsen får lejlighed til at deltage i sådanne arrangementer.

Læsekredsen

Der har i år været opstillet 9 læsekredse med i alt 45 deltagere. Dette er en fortsættelse af sidste års fremgang (6/43), hvilket bestyrelsen finder meget tilfredsstillende.

Studiekredsarbejde

Der har ikke været igangsat studiekredsarbejde i denne sæson.

Tidsskriftet

Det har atter i år været muligt at udsende tidsskriftet med de ordinære 8 numre. Redaktøren har endvidere kunnet notere en forøget tilgang af stof til tidsskriftet, således at det for nærværende er hensynet til økonomien, der begrænser omfanget af de enkelte numre. Bestyrelsen vil gerne atter i år udtale en tak til redaktøren, oberstløjtnant K. V. Nielsen, for hans fortsatte betydelige og engagerede indsats for Selskabet. Bestyrelsen har blandt sæsonens artikler fundet én, som burde fremhæves og belønnes: »Et døgn i besættelsestiden«, skrevet af oberst H. W. Gram. Artiklen fremkaldte ganske vist ingen debat. Men dens synspunkter var klart formuleret og særdeles tankevækkende. Den stod uimodsagt.

Medlemstallet

Der har i årets løb været en tilgang på 27 medlemmer, og en afgang på 38 medlemmer, hvilket bringer medlemstallet på 831 (842 pr. 1/5 1984). Selskabét har også i år haft en betydelig tilgang af nye medlemmer, men et beklageligt år med en del dødsfald og et år med mange pensioneringer, har bidraget til den daværende situation.
Rekrutteringsbestræbelseme - især blandt den yngre del af de potentielle medlemmer - har været fortsat med samme intensitet som i de foregåénde år, og Selskabet finder ikke for nærværende anledning til at tage særlige initiativer.
Ekspeditionen i forbindelse med tidsskriftet såvel som medlemsadmi- nistrationen er som vanligt varetaget særdeles tilfredsstillende af over- kontorbetjent S. E. Jensen ved Forsvarsakademiet. Selskabet vil geme udtrykke sin tak for og anerkendelse af overkontorbetjentens arbejde i årets løb.

Kontaktmandsordningen

Kontaktmandsordningen har atter i år virket efter sin hensigt. Det årlige møde med kontaktmændene er afviklet netop i dag, og gav også denne gang lejlighed til en frugtbar udveksling af synspunkter mellem de tilstedeværende kontaktmænd og bestyrelsen. Bestyrelsen finder disse møder meget vigtige og vil fortsætte med dem.

Selskabets kontaktmænd er i øjeblikket følgende:

Region I Major J. A. Liljefalk
Region II Major P. E. D. Pedersen
Region III Oberstløjtnant G. F. Faber
Region IV Major E. Kingo Christensen
Region V Ingen
Bornholms Region Major C. U. Essemann-Beck
Hærens Officersskole Oberstløjtnant J. E. Andersen
Karup-området Oberstløjtnant J. L. Bratsbjerg

Bestyrelsen vil gerne udtrykke sin tak for den aktive medvirken fra kontaktmændenes side i perioden.

Medlemskontingentet

Bestyrelsen har noteret sig, at sidste års forhøjelse af medlemskontingentet har ført til en mindre forbedring i Selskabets økonomi. Selskabet finder ikke for nærværende anledning til at foreslå yderligere forhøjélser.

Afholdelse af seminar

Selskabet tog i sidste sæson initiativ til afholdelse af et seminar om NATO strategi. Seminaret blev afviklet i dagene 26.-27. maj 1984 på LO-skolen i Helsingør. Seminaret havde deltagelse af politikere, embedsmænd, medierepræsentanter, faggrupper, militære eksperter samt Selskabets bestyrelse, i alt ca. 100 deltagere. Arrangementet var bygget op om en række centrale emner, som behandledes efter den sammé læst: To indledere, der som oplæg fremlagde deres synspunkter vedrørende det pågældende emne, samt en efterfølgende diskussionsperiode. Udbyttet var tilfredsstillende i den forstand, at diskussionerne blev afviklet i en fordragelig tone og på et alt i alt sagligt grundlag. Bestyrelsen finder, at seminaret opfyldte sit formål, nemlig at bidrage til debatten om centrale sikkerheds- og forsvarspolitiske emner. Som synligt resultat af det afholdte arrangement udsendes nu et lille skrift indeholdende de føromtalte debatoplæg.
Seminaret var sponsoret af Det sikkerheds- og nedrustningspolitiske Selskab, og er afviklet uden udgift for Selskabet.

Lovændring

Generalforsamlingen vedtog at ændre lovenes § 2 til følgende ordlyd: »Som medlemmer af Selskabet kan optages

  • officerer af linien og reserven,
  • hjemmeværnets officerer og
  • afskedigede officerer.

Andre kan blive medlemmer ved beslutning af en generalforsamling efter bestyrelsens indstilling«.

PDF med originaludgave af Militært Tidsskrift, hvor denne artikel er fra: PDF icon militaert_tidskrift_114_aargang_jul-aug-sep.pdf

 

Litteraturliste

Del: