Anmeldelse af bøger version 9 - 1967

J. McCuen: The Art of Counter-Revolutionary War. Faber and Faber, London 1966, 349 sider, 42 sh. Edgar O ’Ballance: Malaya, The Communist Insurgent War, 1948-1960. Faber and Faber, London 1966, 188 s., 30 sh.

Det stigende antal revolutionære krige i tiden efter 2. verdenskrig har skabt øget behov og interesse for at finde veje og midler til disses imødegåelse. Medens der imidlertid er fremkommet en omfattende litteratur om guerillakrig, er den modrevolutionære krigsførelse kun sparsomt behandlet.

Den amerikanske oberstløjtnant McCuen, der er forfatter til den første af ovennævnte to bøger, siger i forordet, at den er et forsøg på ’at udvikle en bred, koordineret strategi for den modrevolutionære krigsførelse’ og på at opstille ’en filosofi på baggrund af hvilken man kan vurdere og handle i den enkelte situation’. Udgangspunktet for hans overvejelser er de af Mao Tse Tung opstillede fire faser for revolutionær krig: organisationsfasen, terrorfasen, guerillafasen og den åbne krigs fase, og den praksis for anvendelse af disse faser, som synes afdækket ved de revolutionære krige i Grækenland, Kina, Indokina, Malaya og Filippinerne samt senest i Vietnam. Overfor disse faser, der ikke nødvendigvis behøver at afløse hinanden, men som kan forekomme samtidig, opstiller forfatteren fire tilsvarende mod-faser for den modrevolutionære krigsførelse. Hovedformålet, siger han, er at sprænge og foregribe de revolutionære operationer. Nøglen til dette er organisation af og kontrol med befolkningen. Han redegør detailleret og på baggrund af hidtidige erfaringer for, hvorledes mod-revolutionære operationer bør tilrettelægges i overensstemmelse med den såkaldte ’olie plet strategi’, d. v. s. etablering og udvidelse af strategiske baser, indtil kontrollen med hele landområdet er genvundet.

Forfatteren betragter sig ikke som den sidste og sande ekspert, men anviser tværtimod efter hvert kapitel en omfattende bibliografi. Bogen giver et udmærket billede af den mod-revolutionære krigsførelses til rettelæggelse og gennemførelse, medens den i m indre grad behandler de økonomiske, politiske og sociale problemer, der skaber grobunden for fjendtlighederne, og som gør det m uligt for de revolutionære elementer at vinde befolkningens sympati og støtte. Netop den omstændighed, at det lykkedes de engelske og malayiske myndigheder at vinde kampen om befolkningens hearts and minds’, fremhæver forfatteren til Malaya, The Communist Insurgent War, 1948-1960, den engelske major og militære skribent O’Ballance, som en afgørende forudsætningen for nedkæmpelsen af det kommunistiske oprør i Malaya.. Major O’Ballance gennemgår indledningsvis de forhold, der førte til det malayiske kommunistpartis vækst i de første efterkrigsår og dets forsøg på at gribe magten. Den engelske administration reagerede kraftigt overfor den bølge af terror, der gik over landet, og havde held til at bringe den under kontrol. Men på grund af en række uheldige omstændigheder, bl. a. den engelske højkommissærs død ved en flyveulykke, forsinkelser i tilførslen af forstærkninger og materiel, opstod imidlertid en pause, som oprørerne udnyttede til at genoptage fjendtlighederne og terroren. Udover den allerede nævnte kampagne for at vinde befolkningen, som effektivt organiseredes efter general Templers overtagelse af både højkommisærembedet og ansvaret for operationerne, mener major O’Ballance, at den aggressive anti-guerilla taktik og de velorganiserede flytninger af befolkningen er hovedårsagerne til en heldig afslutning af krigen. Hertil kom imidlertid, som en måske lige så afgørende faktor, oprørernes mangel på støtte fra Kina og efterhånden helt svigtende tillid hos befolkningen. Der skulle dog ikke mindre end 12 år t il før det fra 1957 uafhængige Malaya helt kunne betragte oprøret som endeligt knust.

- V.

Rolf Elble: Fuhrungsdenken, Stabsarbeit. Wehr und V issen , Verlagsgesellschaft m bH , Darmstadt 1966, 279 s., kr. 43.60.

Forfatteren angiver i bogens forord dens formål som værende et forsøg på at klarlægge almengyldige og grundlæggende love for førervirksomhed, stabsarbejde og stabsorganisation. Hans praktiske forudsætninger herfor er alsidig stabstjeneste såvel før og under som efter 2. verdenskrig, herunder b l. a. som stabchef ved en division og som medlem af NATO-stabe. Hans åndelige baggrund kan måske bedst illustreres med et citat af Scharnhorst fra en af bogens første sider: man må ’das Ganze stets vor den Teilen sehen’. Det må allerede indledningsvis konstateres, at det v il være alt for beskedent at betegne denne bog som et forsøg, den er langt mere end dette. Den er en værdifuld og analytisk vejledning for enhver, der skal medvirke t il at skabe grundlag for, at beslutninger kan træffes, eller som selv skal træffe disse. Forfatteren indleder sin analyse med en meget koncentreret redegørelse for den militære stabs historiske udvikling . Han lægger naturligt vægten på den moderne stabs udvikling fra den presussiske hærreform 1806, der skabte den første forudsætning for egentlig skoling af generalstabsofficerer. Forfatteren lægger megen vægt på i et historisk perspektiv at analysere forholdet mellem chefen og hans stab, han understreger nødvendigheden af, at stabsmedlemmer er i besiddelse af ’Zivilcourage’ og af en dybtgående følelse af medansvarlighed. Den yngres frie meningstilkendegivelse overfor den ældre er i princippet en ret, respekten for chefens autoritet lider ikke herunder, i dette perspektiv finder ’Jasigeren’ ingen plads, er forfatterens konklusion.

I de følgende kapitler redegør forfatteren indgående for det også herhjemme ofte debatterede spørgsmål om forholdet specialiststabsuddannet, for problemerne i forbindelse med tjeneste i allierede stabe, for de krav der må stilles til officerer med hensyn til kendskab til den politiske udvikling som følge af den herskende internationale situation og for de kriterier, der må lægges til grund ved udvælgelse og videreuddannelse af stabsofficerer. Ende lig redegør forfatteren for stabsuddannelsen såvel i Tyskland som i de store vestlige lande, samt for det behov for effektivt stabsarbejde, der er såvel inden for politik som inden for moderne industri. Det er ingen let læst bog, men det er en bog, som ved sin omfattende analyse af føringens problematik har værdi for alle i stabe tjenstgørende officerer.

K. V. Nielsen.

PDF med originaludgaven af Militært Tidsskrift, hvor denne artikel er fra: PDF icon boeger_9.pdf

Litteraturliste

Del: