”Influence Operations” i oprørsbekæmpelse

Foto: Danske soldater ude af Bridzar: Danske soldater stryger Dannebrog i påatruljebase i Bridzar, inden de endeligt overdrager nbasen til enheder fra den afghanske hær. Fotograf Morten Hausborg. Forsvaret.dk

Det er artiklens påstand, at vi skal væk fra det ikke–operationaliserbare ’Winning Hearts and Minds’ begreb, og snarere tale om at vinde ’accept[1] og tillid’ hos relevante målgrupper. Accept af hvorfor vi overhovedet er til stede, og af vores operationer, samt tillid til, hvad vi siger og gør. Eller med andre ord legitimitet og troværdighed. I forlængelse heraf er artiklens anden påstand, at en af nøgleforudsætningerne for opnåelse af dette er en struktu­reret og integreret brug af ”Influence Operations” i oprørsbekæmpelses­ope­rationer på det taktiske niveau. Samtidig er det også artiklens påstand at taktiske oprørsbekæmpelsesoperationer kontinuerligt skal ses i lyset af den strategiske ramme, og den gensidige indflydelse, som de har på hinanden qua det moderne informationsmiljø.

Men selv om begrebet ”Winning Hearts and Minds” måske er misforstået i den generelle diskurs, som noget der dækker over, at vi skal være gode ved folk, og få dem til at lide os, kan det dog godt bruges til at forklare, hvorfor det alligevel i form af ”accept og tillid” er en af kernerne i ”Influence Operations” i oprørsbekæmpelse.

Director of Operations and High Commissioner for Malaya, General Sir Gerald Templer, udtalte i 1952, at “The answer lies not in pouring more troops into the jungle, but in the hearts and minds of the Malayan People”. Det han egentlig mente var, at succesen I oprørsbekæmpelse ligger i befolkningens perception af situationen, og at denne perception hviler på en henholdsvis emotionel (hearts) og en kognitiv (minds) komponent.[2] Det er netop disse komponenter i perception som ”Influence Operations” skal øve indflydelse på.

Denne artikel vil fokusere på begrebet ”Influence Operations” i rammen af oprørsbekæmpelsesoperationer, og søger at operationalisere disse i rammen af ”Clear-Hold-Build”, men ”Shaping” af operationsmiljøet generelt vil også blive behandlet, da Influence Operations spiller en stor rolle heri. Artiklen vil derfor ikke gå i dybden med teorien bag oprørsbekæmpelse, idet denne er dækket af øvrige artikler i nærværende udgave af Militært Tidsskrift, samt i Counterinsurgency temanummeret af Militært Tidsskrift fra juni 2008.

Informations betydning i oprørsbekæmpelse

Samtidigt med udviklingen i det globale sikkerhedsmiljø har der ligeledes været en afgørende udvikling indenfor det globale informationsmiljø.[3] Den ubegrænsede adgang til informationer globalt samt hastigheden i disses spredning har skabt nye udfordringer - også i forbindelse med oprørsbekæmpelse. Ingen aktør kan operere i et moderne operationsmiljø uden at skulle indregne betydningen af at kunne påvirke modstanderen, mulige modstandere eller andres informationsmiljø med henblik på at opnå effekter til støtte for løsning af opgaven. Ligeledes må man nøje overveje betydningen af modstanderens eller mulige modstanderes informationsaktiviteter rettet imod egne styrker, beslutningstagere og befolkning, og ikke mindst befolkninger i operationsområdet, som i oprørsbekæmpelse må betragtes som Centre of Gravity. I denne kontekst er koordineret og synkroniseret indsættelse af aktiviteter, der påvirker informationsmiljøet for at skabe ønskede effekter, af afgørende betydning.[4] Det er også i denne kontekst, at Influence Operations, og information i almindelighed, spiller en stor rolle i oprørsbekæmpelse.

Den asymmetriske modstander eller oprørersstrategi vil være at opnå effekter på den offentlige opinion, såvel lokalt som i oprørsbekæmperens hjemland, gennem mindre, men spektakulære angreb, subversion, misinformation, propaganda og intimidering.[5] Ligeledes må det forventes, at modstanderen vil udfylde ethvert gab mellem oprørsbekæmperens handlinger og støttende budskaber, med oprørenes propaganda.[6] Erfaringer fra Irak og Afghanistan viser, at måden, som operationer er gennemført på, og hvordan de bliver fortalt eller italesat, mange gange er vigtigere end det egentlige resultat af operationerne på lang sigt.[7] Det er dermed de relevante målgruppers perception af operationen, som er det mest afgørende i forhold til den endelige effekt af operationen. I oprørsbekæmpelse ser man derfor en ”kamp om perceptioner”, eller nærmere en konkurrence mellem oprørerne og oprørsbekæmperne om retten og evnen til at vinde accept og tillid hos lokalbefolkningen, og dermed evnen til at mobilisere dennes støtte til egen fordel.[8]

Information og perception forlader derfor i oprørsbekæmpelse den sekundære rolle, som de historisk har haft i konventionelle konflikter, og bliver et af de primære aspekter i oprørsbekæmpelse.

Influence Operations

Influence Operations er ikke noget egentligt doktrinært begreb, men en afart, eller en tilpasset udgave af Informations Operationer. Det ændrer ikke ved, at der som med Informations Oprationer, er tale om en rådgivnings- og koordinationsfunktion,[9] som har til hensigt at tilsikre overensstemmelse mellem alt, hvad der siges og gøres (words and deeds) i informationsmiljøet for at opnå ”unity of message”. Influence Operations er mere fokuseret på de kognitive aspekter af Informations Oprationer, og er dermed mere rettet mod det, der i Informations Oprationer betegnes ”Indflydelsesaktiviteter”, og retter sig derfor mod påvirkningen af relevante målgruppers vilje og forståelse (perception) samt opnåelsen af effekter derpå, og ikke så meget på kapabilitet, som er det tredje område, Informations Oprationer retter sig mod.[10]

Effekterne i Influence Operations opnås gennem den integrerede og koordinerede anvendelse af en række teknikker og kapaciteter. Teknikkerne omfatter primært Presence, Posture & Profile eller egne styrkers adfærd, Key Leadership Engagement samt Vildledning. Altså ting, der planlægges, men som ikke i sig selv er egentlige kapaciteter. Kapaciteterne omfatter først og fremmest Psykologiske Operationer og Civilt-–Militært Samarbejde. Public Affairs, eller Medie Operationer, er tættere knyttet til Influence Operations, end det normalt ses i Informations Oprationer, blandt andet på grund af arbejdet med lokale medier. Elektronisk krigsførelse kan have en støttende rolle i Influence Operations på det taktiske niveau. Computer Netværks Operationer ses næsten aldrig på det taktiske niveau i Influence Operations i forbindelse med oprørsbekæmpelse. Som i Informations Operationer anvendes Operationssikkerhed, herunder kontra-propaganda, kontinuerligt til at beskytte egne informationer og målgrupper mod modstanderens ”informationsaktiviteter”.[11]

I sin essens sigter Influence Operations på at opnå effekter på vilje, forståelse (perception) og i sidste ende adfærd hos udvalgte og godkendte målgrupper. Dette sker gennem en integreret anvendelse af en række teknikkerog kapaciteter. De specifikke ønskede effekter, og målgrupperne, der skal påvirkes, skal sammensættes situationsbestemt, ligesom der kan være forskel på, hvilke teknikker og kapaciteter, der skal bringes i spil, alt efter situationen, og f.eks. hvilken fase i Clear-Hold-Build, man befinder sig.

Effekterne

Der kan opstilles en række generiske effekter (målsætninger) for Influence Operations i forbindelse med oprørsbekæmpelse. Alle generiske effekter, eller målsætninger, i oprørsbekæmpelse skal holde et grundlæggende formål for øje. Nemlig at alle handlinger skal være designet til at fastholde støtten fra de positive, overbevise neutrale eller tvivlere og undergrave og fjerne støtten til oprørene.[12] De generiske effekter inkluderer at:

·         Opbygge og fastholde accept og tillid hos lokalbefolkningen, den lokale administration og de lokale sikkerhedsstyrker. Herunder skabe legitimitet.

·         Promovere og opbygge accept og tillid hos lokale målgrupper til den lokale administration og de lokale sikkerhedsstyrker, herunder ”image enhancement” (legitimitet og kapabilitet) af dem, og opbygning af ”selvtillid” hos sikkerhedsstyrkerne.

·         Promovere lokalt ejerskab og ansvarsfølelse for det politiske projekt og sluttilstanden.

·         Reducere støtten til oprørsstyrkerne og undergrave deres troværdighed, samt søge at nedbryde deres moral. Dette kan også omfatte programmer, der opfordrer og forklarer, hvordan oprørere kan overgive sig og blive reintegreret i samfundet.[13]

·         Drive en kile mellem oprørene og deres interne og eksterne støtter. Herunder evt. mellem lederne af oprøret og menige krigere. Man skal dog i denne forbindelse være varsom med ikke at frastøde målgrupper, som man ønsker at fastholde, idet specielt nogle af de menige krigere kan være rekrutteret blandt lokalbefolkningen.

·         Imødegå og minimere effekten af oprørenes propaganda og intimidering af lokalbefolkningen.[14]

Målgrupperne

Der kan tillige opstilles en række generiske målgrupper i forbindelse med oprørsbekæmpelse. Disse skal dog segmenteres alt efter situationen. Målgrupperne nedenfor er alle lokale. Udover dem vil der også kunne være regionale og internationale målgrupper, som det er lige så vigtigt at påvirke, men det vil være et politisk-strategisk anliggende gennem strategisk kommunikation og public diplomacy.

·         Lokalbefolkningen generelt (mænd/kvinder[15], unge/gamle, by/land osv.)

·         Opinionsdannere og lederskab (formelle/uformelle magthavere og strukturer)

·         Lokale sikkerhedsstyrker (militær/politi)

·         Oprørene og deres støtter (ledere, mellemledere, menige, aktivt/passive støtter)

·         Tredje parter (udefrakommende, diverse organisationer, medier mv.)

Teknikkerne

Proaktiv Information amvendes med henblik på at påvirke målgruppernes perception af situationen. Initiativ er utroligt vigtigt i oprørsbekæmpelse, også når det gælder information. Hvis man gennem proaktiv anvendelse af information kan tvinge modstanderen til at reagere reaktivt, og bruge kræfter på at imødegå ens egen informationsindsats, er man godt i gang med at kontrollere – eller dominerer – informationsmiljøet.[16]

Key Leadership Engagement og Face-to-Face kommunikation er nogle af de vigtigste informationsteknikker i oprørsbekæmpelse, da de medvirker til en høj grad af involvering fra målgruppernes side. En del af Key Leadership Engagement er også opbyggelsen af netværk blandt indflydelsesrige personer i lokalsamfundet, såsom politiske, religiøse og måske økonomiske ledere og lokale medier. Disse netværk kan anvendes til at mobilisere lokalbefolkningens støtte og få budskaber ud, hvis de vel at mærke er opbygget, før der er behov for dem. Handlinger, der kan bidrage til opbyggelsen af netværk, bør derfor ikke overses.[17]  Alt Key Leadership Engagement og Face-to-Face kommunikation bør være baseret på ”Talking Points” for at tilsikre unity of message.[18]

Presence, Posture & Profile. Egne styrkers adfærd er essentiel i oprørsbekæmpelse. Den måde, som oprørs-bekæmperne agerer på, skal være i overensstemmelse med de budskaber, man søger at få ud til målgrupperne. Dette involverer mange gange en ”blød” tilgang til interaktionen med lokalbefolkningen, selv om dette betyder en lavere grad af direkte Force Protection. Omvendt er det gode forhold, og nærværet, til lokalbefolkningen med til at øge sikkerheden. Man skal på den anden side heller ikke overse, at en meget hård Presence, Posture & Profile til tider kan have en meget stor ”influence”-værdi, specielt over for modstanderen. Men selv om der fra centralt hold gives retningslinjer for Presence, Posture & Profile, blandt andet for at sikre ”unity of message”, bør lokale førere også have friheden til at tilpasse deres positur og fremtræden (posture) til lokale forhold.[19] Forholdene omkring en afsidesliggende Forward Operations Base er måske anderledes end i ansvarsområdet generelt, hvorfor en anderledes positur måske vil være formålstjenligt i perioder.

Vildledning kan anvendes taktisk til at fjerne opmærksomhed fra områder, hvor man ønsker at operere og dermed opretholde operationssikkerhed, enten ved hjælp af psykologiske operationsmidler i en støttende rolle (uden at lyve), eller gennem manøvre.[20] Formålet kan også være at få modstanderen til at afsløre sin position, idet oprørere ofte er svære at identificere. Vildledning kan også være i sin mere klassiske form, herunder brugen af kamplarm og røg mv.[21] Man skal dog være varsom med brugen af vildledning i forhold til lokale målgrupper, og være meget opmærksomme på de troværdighedsmæssige risici, der er forbundet hermed rent kommunikativt.[22]

Kommunikation via ”proxy”. Brugen af såkaldte proxy-kommunikatorer, altså lokale opinionsdannere til at formidle egne budskaber alene, eller sideløbende med egne informationstiltag, kan væsentligt forøge troværdigheden og gennemslagskraften af egne budskaber.[23] Dette involverer en aktiv brug af Key Leadership Engagement netværk, og af andre såkaldte ”opinionsledere” i enhedens ansvarsområde. Både til proaktiv informations- og budskabsdistribuering og til krisekommunikation. Amerikanske styrker i Afghanistan har blandt andet anvendt, hvad der er blevet kaldt ”Mobile Mullah’s”[24] som proxy–kommunikatorer.[25] I proxy-kommunikation ligger også brugen af lokale sikkerhedsstyrker til fordeling af psykologiske operationsprodukter og budskaber. Man vil normalt ikke træne lokale sikkerhedsstyrker i at planlægge psykologiske operationer, men kun give dem en uddannelse i at fordele psykologiske operationsprodukter og andre taktiske psykologiske operationshandlinger. I Afghanistan har man opfundet et koncept kaldt ”Army Information Dissemination Operations”, hvor Afghan National Army bliver trænet i at gennemføre den praktiske del af psykologiske operationer. Dette giver budskabet større troværdighed, og øger mulighederne for at lokale tager ejerskab for budskabet.[26]

Kontrapropaganda: Enheder indsat i oprørsbekæmpelse skal kontinuerligt moniterer informationsmiljøet med henblik på at identificere propaganda rettet mod enheden selv, eller målgrupper af interesse for enheden. Det sker for at kunne analysere og imødegå denne. På det taktiske niveau vil der primært være tale om oprørernes forsøg på, via propaganda og intimidering, at påvirke lokalbefolkningens vilje og adfærd.

Kapaciteterne

Stabsfunktioner: I efterretnings- og operationssektionerne i enhedernes stabe fra kampgruppeniveau og opefter,[27] bør der være stabsfunktioner, som udelukkende beskæftiger sig med planlægningen af Influence Operations, og tilsikrer disses integration i planerne.

Psykologiske Operationer: En forudsætning for, at oprørsbekæmperen effektivt kan anvende psykologiske operationer som en del af Influence Operations, er rådigheden over psykologiske operationsenheder. Enheder der, som minimum, er i stand til at gennemføre højttaleroperationer og Face-to-Face kommunikation via Tactical Psychological Operations Teams, samt kunne analysere, planlægge, producere og distribuere budskaber via trykte produkter, samt taktisk FM radio. Alt efter informationsmiljøets beskaffenhed kan tillige evnen til at anvende ”new media” være nødvendig.[28] Face-to-Face kommunikation er et af de vigtigste midler for psykologiske operationer[29] i oprørsbekæmpelse, sammen med taktisk FM radio. Taktisk FM radio har den klare fordel at enheden kan få budskaber ud hurtigt til en relativ stor målgruppe, uden indblanding fra oprørselementer. Forudsætningen for brugen af radio er dog målgruppernes kendskab til frekvensen, samt rådighed over radioer. Denne forudsætning kan dog relativt nemt tilvejebringes via ”branding” af radiostationen, samt uddeling af ”Wind up Radios”. Erfaringer fra specielt Afghanistan, men også andre steder som Afrika, har desuden vist at brugen af mobile radiostationer, herunder Radio-in-a-Box systemet, kan have stor værdi i forbindelse med isolerede eller perifert liggende Forward Operating Bases i relation til at påvirke det lokale informationsmiljø.[30] Ligesom en Mobile Cinema kapacitet kan anvendes i denne kontekst.[31] Dette giver også mulighed for anvendelse af lokalt tilpassede narrativer, eller budskaber.

Civilt-Militært samarbejde: Spiller en stor rolle i Influence Operations. Først og fremmest ved at lægge handling bag ordene, og tilsikre unity of message, samt i et vist omfang gennem deres Key Leadership Engagement og Face-to-Face interaktion at sprede budskaber, baseret på gældende Talking Points. Civilt-Militært samarbejde kan endvidere understøtte den psykologiske operationsindsats ved at distribuere Wind up Radios og andre såkaldte Novelty Items, dog uden direkte at uddele f.eks. trykte psykologiske operationsprodukter. Civilt-Militært samarbejde er også en direkte del af Influence Operations, når de gennemfører ”Concent Winning Activities”, og i et vist omfang i forbindelse med brugen af sanitetsenheder. Herudover tilvejebringer Civilt-Militært samarbejde også store dele af det informationsgrundlag, som skal bruges i analysen og planlægningen af Influence Operations. Omvendt skal man også være opmærksom på balancegangen mellem på den ene side at opretholde det Civilt-Militære samarbejdes troværdighed og samarbejdsrelationer med lokale og civile aktører, og på den anden side at udnytte de muligheder for Influence Operations som Civilt-Militært samarbejde meget naturligt repræsenterer.

Public Affairs eller Media Operations: Strategisk set er relationen til internationale og nationale (danske) medier et vigtigt element for Public Affairs. Herunder i relation til fastholdelse af opbakningen fra egen befolkning, via nationale myndigheder. Et andet, men sjældent særligt højt vægtet element, er forholdet til lokale medier i operationsområdet. Opgaven for Public Affairs i oprørsbekæmpelse er tosidet. På den ene side at monitorere og interagere med lokale medier for at tilsikre at egne budskaber kommer igennem, og man får imødegået misinformation. På den anden side oprettelse og uddannelse af lokale medier.[32] Oprettelsen og uddannelsen af lokale medier kan meget vel ske i rammen af bredere udviklingsindsats (samtænkning), men bør involvere Public Affairs for at tilsikre unity of message.

Combat Camera Teams: Evnen til at dokumentere operationer, og modstanderens handlinger, med henblik på at understøtte psykologiske operationer og Public Affairs indsatsen i forhold til lokale, regionale og internationale målgrupper er vigtig. Herunder at kunne imødegå modstanderens krav om bl.a. collateral damage med dokumentation, og få informationer ud om udviklingsprojekter og andre positive historier, som medierne ofte ikke selv finder interessante nok til at opsøge. Combat Camera Teams ”evnen” skal ikke nødvendigvis være en selvstændig kapacitet, men kan være en del af f.eks. et Tactical Psychological Operations Team, eller et ”Effects Team”.

”Effects Teams”:[33] Der kan være en stor fordel i at oprette såkaldte ”effects teams”, der indeholder delelementer af en række af Influence Operations kapaciteter, og indsætte disse sammen med egentlige manøvreenheder. Effects teams kan indeholde dele af Civilt-Militært samarbejde, psykologiske operationer, Combat Camera Teams, Public Affairs, ingeniørenheder, Efterretnings & Operations stabsofficerer og andre efter behov.De kan løse en bred vifte af Influence relaterede opgaver, og dermed opnå synergieffekter og minimere behovet for at trække på manøvreenheder til Force Protection i alle faser af oprørsbekæmpelse (Clear-Hold-Build).

Andre kapaciteter: Alle kapaciteter i enhedens ”værktøjskasse” kan på den ene eller anden måde bringes i spil i forbindelse med Influence Operations. F.eks. brug af fly og helikoptere til nedkastning af flyveblade, vildledning, show of force mv. Ligeledes kan Elektronisk Krigsførelse anvendes til såvel efterretningsindhentning til fordel for Influence, evt. jamming af modstanderens ”Informationsaktivitets kapacitet”, eller til effektmåling. Andre stabskapaciteter som f.eks. Feltpræsten kan spille en rolle i Key Leadership Engagement i forhold til lokale religiøse ledere osv. Der kan slet og ret også være tale om brug af fysisk ødelæggelse/magt til at skabe ”incitament” hos målgrupper til at påtage sig en bestemt adfærd. Hvilke kapaciteter, der i sidste ende bringes i spil i Influence Operations, afhænger af, hvilken effekt, man ønsker at opnå, på hvilken målgruppe i tid og rum.

Forudsætningen for effektive Influence Operations

For at Influence Operations kan være effektive i oprørsbekæmpelse er der en række forudsætninger, som skal være opfyldt. Disse forudsætninger knytter sig til styrkens uddannelse, ledelse og planlægning, samt til kendskab og hensyntagen til en række principper for Influence Operations i oprørsbekæmpelse. Principperne har mange lighedspunkter med principperne for oprørsbekæmpelse generelt, men har også en særlig indflydelse på evnen til effektivt at kunne gennemføre Influence Operations.

I rammen af oprørsbekæmpelse er kulturel sensitivitet og indblik i lokale skikke lige så vigtige færdigheder som evne til at bruge våben.[34] Succesfulde Influence Operations i oprørsbekæmpelse afhænger derfor også af soldaters initiativ til at lære og forstå relevante aspekter af sprog, kultur og mediers taktiske og strategiske implikationer af både kinetiske og ikke-kinetiske operationer.[35]

Ledere, mellemledere og menige vil i forbindelse med operationer på det taktiske niveau komme til at skulle træffe hurtige beslutninger. Beslutninger som meget vel kan få strategisk effekt, selv om de er truffet i et taktisk miljø, på grund af mediers tilstedeværelse og modstanderens evne til at udnytte taktiske fejl og hændelser i medierne.[36] For eksempel collateral damage. For at undgå dette i videst muligt omfang er det vigtigt at give alle en fælles forståelse af, hvorfor de er til stede i området, hvad formålet er, og hvilke konsekvenser deres handlinger kan have, herunder hvordan alt, hvad de gør og siger, kan komme til offentlighedens kendskab, som en konsekvens af det moderne informationsmiljø.[37] En af metoderne til at minimere effekten af denne konsekvens er, at udlevere ”soldiers cards”, der, udover Rules of Engagement, beskriver missionen, og hvordan soldater skal agere over for medierne.

I relation til egen befolkning og det strategiske niveau, har det også en betydning for hvordan soldater bruger sociale netværk på internettet, som Facebook, YouTube, Blogs, Chatrooms mv. Hvad de ligger ud på disse, og hvordan de dermed kan levere historier til medierne – bevidst eller ubevidst – og dermed blive såkaldte ”Citizen Journalists”.

Uddannelse forud for udsendelse i kulturforståelse, til dels sprog, brug af tolk og kontaktfærdigheder er derfor af stor vigtighed i forhold til oprørsbekæmpelsesoperationer. Der skal lægges vægt på både undervisning i kulturforståelse og kontaktfærdigheder som en integreret del af den missionsorienterede uddannelse, herunder vigtigheden af egne styrkers adfærdsindvirkning på styrkens evne til at påvirke Centre of Gravity – lokalbefolkningen. Det nytter derfor ikke meget, at kulturforståelse er en to timers briefing i et overfyldt auditorium klokken ti om aftenen efter en fire dages feltøvelse, som det desværre er set tidligere. Kontaktfærdighederne skal indøves, så de tager højde for de to modsatrettede kompetencer: Soldatens primære kampfærdigheder, og kontaktfærdigheder overfor lokalbefolkningen.[38] Kampuddannelsen, som den primære rolle, skal være prioriteret, men Influence aspektet af oprørsbekæmpelse må ikke blive et ”add on”. Den skal være en integreret del uddannelsen, såvel som af operationerne og planlægningen deraf.

Denne uddannelse vil bidrage til at skabe forudsætningerne for effektiv Presence, Posture & Profile og almindelig interaktion med lokalbefolkningen, samt bidrage til forståelse for den støtte, som enhederne skal give til psykologiske operationer, Civilt-Militært samarbejde mv.[39] Yderligere skal en struktureret viden om situationen og baggrunden for indsættelsen historisk og politisk, via løbende troppe-information og andre kommandoaktiviteter, bidrage til at skabe generelle forudsætninger hos styrken, så den kan gennemføre Influence Operations. Samtidig vil det også bidrage til modvirkning af tilfælde af ”strategisk korporal”.[40]

Ledelsesmæssigt giver det også nogle udfordringer. Ikke bare at integrere ”Influence færdigheder” i et allerede tætpakket missionsorienteret uddannelsesforløb, men også i forhold til holdningsprægning i styrkers adfærd. Specielt når det kommer til gennemførelse af oprørsbekæmpelse, hvor enhederne et minut er indsat i højintensitetskampoperationer, og det næste skal omstille sig til at interagerer med en civilbefolkning, som måske/måske ikke, har støttet eller direkte kæmpet med oprørerne.

Udover de uddannelses- og ledelsesmæssige forudsætninger for effektive Influence Operations, er der også to operative forudsætninger i form af efterretningsstøtte og planlægning.

Efterretningstjenesten har en essentiel rolle i Influence Operations til støtte for oprørsbekæmpelse. Den skal have en indgående forståelse for og evne til at indhente informationer om specielt kulturelle, religiøse, sociale, informationsmæssige faktorer i området, også kaldet Human Factors Analysis og Social Network Analysis, samt kunne levere disse i form af Influence Estimates, som kan indarbejdes som integreret del af Intelligence Preparation of the Battle Field.

En afgørende forudsætning for at Influence Operations effektivt kan understøtte oprørsbekæmpelse er tidlig involvering i, og indflydelse på planlægningen af operationer. Som den tidligere direktør for U.S. Information Agency (USIA) sagde i forbindelse med den amerikanske fiasko i Svinebugten i Cuba i 1961, efter USIA var blevet bedt om at rette op på skade gennem informationskampagner, men ikke havde været involveret i planlægningen af invasionsforsøget: ”If they want me in on the crash landings, I’d better damm well be in on the take-offs”.[41] Citatet beskriver meget godt, hvad man desværre også hører i dag i operationer rundt om i verden, når Informations Operationers eller psykologiske operationers planlæggere bliver bedt om at ”drysse noget magisk Info Ops støv på, og få det til at gå væk”, når kinetiske operationer er gået galt. Eller når der er opstået et informations-vakuum efter en ellers vellykket kinetisk operation, men som på grund af manglende planlagt opfølgning med Influence Operations, er blevet italesat af modstanderen som en fiasko over for lokalbefolkningen og omverdenen. Eventuelt via misinformation og rygter om collateral damage forsaget af den indsatte styrke, som det er set gentagende gange i Afghanistan.[42]

Influence Operations skal derfor være en integreret del af planlægningen af oprørsbekæmpelsesoperationer, og tages i betragtning i forhold til alle handlinger. Specielt i relation til hvordan handlinger og budskaber kan perciperes af relevante målgrupper.

Men selv om Influence Operations er en integreret del af oprørsbekæmpelse, er der ikke tale om en selvstændig ”Line of Operation”. Influence Operations skal være integreret i, og understøtte alle øvrige Lines of Operation. 

I forbindelse med selv planlægningen er det vigtigt, at Influence Operations inddrages i estimatprocessen som anført ovenfor, udviklingen af handlemulighederne (Course of Action) samt i konfrontationen (Wargaming) af planen. Specielt for at holde fokus på de perceptions- og psykologiske effekter af kinetiske operationer, samt for at identificere potentielle ”shaping”-muligheder for modstandere og egne modtræk dertil.[43]

 Det er endvidere en forudsætning, at Influence Operations i oprørsbekæmpelse hviler på et sæt grundlæggende principper som både planlæggere og førere skal have kendskab til, og integrerer i deres aktiviteter:

·         Forstå kamppladsen som et ”area of influence” frem for et ”area of operations”,[44] og angrib modstanderens informationsstrategi og ikke modstanderen selv.

·         Tilstræb kontinuerligt informationsoverlegenhed gennem proaktivitet. Det kan næppe lade sig gøre totalt at dominere det moderne informationsmiljø, heller ikke taktisk, som det også har vist sig i tidligere konflikter,[45]men enheder indsat i oprørsbekæmpelse skal kontinuerligt være proaktive i informationsmiljøet for at øve så stor indflydelse på dette som muligt, med henblik på at enhedens eget narrativ i videst muligt omfang er det dominerende.

·         Unity of Message. Kommunikation og handlinger (words and deeds) skal bygge på et fælles narrativ, som danner rammerne for alle temaer og budskaber. Dette narrativ skal gælde hele missionen. Men da dette narrativ ofte er udarbejdet på meget højt niveau, og det kun er enheder på det taktiske niveau, som kender målgrupperne indgående, bliver de taktiske enheder nødt til at tilpasse narrativet, og dermed budskaberne, til lokale forhold for at gøre dem nærværende og dermed effektive.[46] Men naturligvis under hensyntagen til det overordnede narrativ og tilhørende temaer.

·         Ikke love, eller true med noget som man ikke kan eller vil opfylde. 

·         Medinddragelse af lokalbefolkningen, lokale magtstrukturer (administration) og sikkerhedsstyrker, i dele af budskabsformuleringen for at skabe ejerskabsfølelse og ansvar, herunder udføre dele af budskabsdistribueringen via proxykommunikation.

Operationalisering i oprørsbekæmpelsesoperationer

Formålet med at gennemføre ”Influence Operations”, og specielt psykologiske operationer, i oprørsbekæmpelsesoperationer er grundlæggende at påvirke informationsmiljøet i en, for den indsatte styrke, gunstig retning ved at påvirke udvalgte målgruppers adfærd, vilje og forståelse gennem målrettede psykologiske aktiviteter. Influence Operations bidrager dermed til at skabe vilje og forståelse samt adfærdsændringer hos konfliktens parter og civilbefolkningen til at støtte opnåelsen af missionens mål. Formålet er endvidere at overvinde eventuelle modstandere ved at reducere eller eliminere hans vilje til fortsat at kæmpe, undergrave hans støtte samt understøtte chefens operationelle handlingsfrihed.[47]

Clear, Hold, Build

Den militære del af Clear-Hold-Build strategien består af en offensiv fase (Clear), en transitionsfase, som er mere defensiv (Hold), og en udviklingsfase (Build). Forud for Clear-Hold-Build er der en forberedelsesfase, hvor en af de eneste aktive handlinger er en formning (shaping) af operations- og informationsmiljøet via Influence Operations.[48] De ovenfor behandlede forudsætninger, principper, effekter, målgrupper, teknikker og kapaciteter integreres i alle faser af strategien, samt i forberedelsen (”shaping”–fasen).

Shape: Stort set enhver handling, budskab og beslutning vil medvirke til at forme (shape) operations- og informationsmiljøet, og dermed lokalbefolkningen og andre målgruppers perception og adfærd.[49] Denne fase kan indeholde elementer af vildledning i forhold til modstanderen, nedbrydelse af modstanderens moral, drive en kile mellem oprørerne og lokalbefolkningen samt instruktioner til lokalbefolkningens adfærd under den kommende Clear-fase.

Clear: Den primært offensive fase, hvor oprørene i videst muligt omfang skal nedkæmpes. Influence Operationss rolle i Clear-fasen er primært i forhold til modstanderen, herunder at vildlede ham og nedbryde hans moral, men også i forhold til at forme lokalbefolkningens adfærd i en for styrken positiv retning. Primært for at undgå collateral damage. Influence Operations har også en anden meget vigtig rolle i Clear-fasen: at tilsikre, at PPP og magtanvendelse ikke sker på en måde, som giver bagslag i de efterfølgende faser, og frastøder lokalbefolkningen.

Hold: Den mere defensive fase, hvor det erobrede område skal sikres og holdes. Influence Operations primære rolle i denne fase er sammen med specielt Civilt-Militært samarbejde at forklare, hvad der er sket, og hvad der skal ske i fremtiden. Det skal ske for at imødegå rygtedannelse, der ultimativt kan vende en taktisk succes til fiasko, hvis modstanderens narrativ får lov til at være dominerende. Der vil også være tale om støtte til lokale sikkerhedsstyrker, evt. via rekrutteringskampagner, samt opbygning af Key Leadership Engagement netværk. En anden vigtig rolle er at tilsikre, at Presence, Posture & Profile-handlinger er i overensstemmelse med de budskaber, der er distribueret i shape- og clear-faserne. Altså at skabe overensstemmelse mellem ”words and deeds”.

Build: Den overvejende stabiliserende fase, hvor lokale i videst muligt omfang skal være i forgrunden. Influence Operations skal vedligeholde og forstærke de resultater, der er opnået under de forrige faser. Fokus vil dog være på promovering af lokale autoriteter og sikkerhedsstyrker, herunder træning af disse. Her er blandt andet Army Information Dissemination Operations, kommunikation via proxy og opbygning af Host Nations egen kommunikationsinfrastruktur, også den civile, nogle af fokuspunkterne for Influence Operations. Der skal dog fortsat være stor fokus på Presence, Posture & Profile, og Key Leadership Engagement via de etablerede netværk.

Hvor specielt kapaciteter som psykologiske operationer (flyveblade, højttaler operationer, FM radio m.m.) vil være dominerende i Shape og Clear faserne, sammen med Presence, Posture & Profile og den kontinuerlige overvejelse om perceptionsmæssige konsekvenser af kinetiske handlinger, vil fokus i løbet af Hold-fasen ændre sig til Presence, Posture & Profile, Key Leadership Engagement og Civilt-Militært samarbejde. Psykologiske operationer vil stadigvæk have en markant rolle, men budskabsdistributionen vil i højere grad begynde at blive baseret på Face-to-Face kommunikation og Key Leadership Engagement. I Hold-fasen vil man tillige begynde i højere og højere grad at bruge proxy kommunikatorer og Key Leadership Engagement netværk samt påbegynde opbyggelsen af den lokale kommunikationsinfrastruktur, så den kan være klar til Build-fasen. Influence Operations vil være proaktiv i alle faser, men vil i de sidste to faser være tiltagende i baggrunden for at får et lokalt ”ansigt” på budskaberne.  

Konklusion

Nærværende artikel har behandlet den taktiske operationalisering af Influence Operations i et oprørsbekæmpelsesmiljø. Der er sideløbende med de taktiske aktiviteter også strategiske kommunikationsaktiviteter, der skal tages højde for og koordineres med. Det skal ske specielt i forhold til et af de andre kritiske Centre of Gravity i oprørsbekæmpelse: fastholdelse af egen befolknings opbakning og international støtte generelt.

I det taktiske perspektiv kan det ikke understreges nok, at influence skal tænkes ind i alle planer, faser og aktiviteter i oprørsbekæmpelse. Ligeledes er der en række organisatoriske, doktrinære og uddannelsesmæssige faktorer, der skal være opfyldt, for at Influence Operations kan være effektive i oprørsbekæmpelse.

Vigtigst er det nok at holde for øje, at lokalbefolkningen er Centre of Gravity, og at ”Perception is Reality”. Dermed er vi tilbage ved General Sir Gerald Templer og hans henholdsvis emotionelle (hearts) og kognitive (minds) komponenter af perception, og hvorfor Influence Operations, specielt psykologiske operationer, er en nøglefaktor i oprørsbekæmpelse.

Referencer

NATO – Land Operations Working Group Doctrinal Panel (2008): Allied Joint Publication for Counterinsurgency (AJP-3.4.4), Study Draft 1 af 13. november 2008.

CALL - Center for Army Lessens Learned, “Southern Afghanistan COIN Operations – Tactics, Techniques and Procedures”. CALL Handbook, no. 07-6, October 2006.

Dilegge, Dave, “Hearts and Minds”, SWJ Blog, 21. October 2007. www.smallwarsjournal.com/blog/2007/10/ (26/3 2009).

FKODIR 147-0, Forsvarskommandoens direktiv for Informations Operationer, 2008.

FKODIR 147-1, Forsvarskommandoens direktiv for Psykologiske Operationer, 2008.

Galula, David, Counterinsurgency Warfare – Theory and Practice. London, UK: Praeger Security International, 1964.

Kelley, John Robert, “Between ”Take-offs” and ”Crash Landings””, Handbook of Public Diplomacy (ed. by Nancy Snow & Philip M. Taylor). New York: Routledge, 2009.

Kilcullen, David, ”Twenty-Eight Articles – Fundamentals of Company-level Counterinsurgency”, In Marine Corps Gazette, Summer 2006. http://turcopo­lier.typepad.com/sic_semper_tyrannis/files/twentyeight_articles_edition_1.pdf (24/03 2009).

Lamb, Christina, “US Radio Ramshackle wins over Afghan locals”. TimesOnline, 22. October 2006. http://www.timesonline.co.uk/tol/ne­ws/world/article608976.ece (26/3 2009)

Moir, Nate, Influencing counterinsurgency operations through PSYOP. Paper under the Van Deman Program at U.S. University of Military Intelligence, August 2008, www.universityofmilitaryintelligence.us (26/3 2009).

Nissen, Thomas Elkjer, The Talibans Information Warfare. RDDC Brief, Copenhagen: Royal Danish Defence College, 2007.

Nørgaard, Katrine & Holsting, Vilhelm, Internationale operationer i Fokus. København: Forsvarsakademiet, 2006.

Ringsmose, Jens, Nye krav til Vestens soldater i det 21. århundrede. Nyhedsavisen, 10. april 2007.

Roca, Raimundo Rodriguez, ”Information Operations during Counterinsurgency Operations – Essential Option for a Limited Response”, Athena Intelligence Journal, vol. 3, no 1, 2008.

Terence, Daly, “Classic Counterinsurgentcy – The key to victory against today’s insurgents”. Marine Corps Gazette, December 2006.

Todd, Helmus; Paul, Christopher; Glenn, Russel, Enlisting Madison Avenue – The Marketing Approach to Earning Popular Support in Theatres of Operation. RAND Corporation, 2007.


[1] På engelsk ”consent”

[2] Dilegge, 2007.

[3] Informationsmiljøet defineres som det virtuelle (automatiske) og fysiske rum, hvori informationer modtages, bearbejdes og fordeles. Det består af informationer i sig selv og informationssystemer (IT osv.).

[4] FKODIR 147-0 INFO OPS. 2008, pp. 1 - 2. 

[5] Roca, 2008, pp. 54; AJP 3.4.4. pkt. 0525.

[6] AJP 3.4.4. pkt. 0230.

[7] Roca, 2008, pp. 55.

[8] Kilcullen, 2006, pp. 29.

[9] FKODIR 147-0 INFO OPS, 2008.

[10] Informations Operationer indeholder tre kerne aktiviteter: Indflydelsesaktiviteter, kontrakommandoaktiviteter og informationsbeskyttelsesaktiviteter. Info Ops sigter på at påvirke vilje, forståelse og kapabiliteter hos godkendte målgrupper gennem koordineringen og synkroniseringen af effekterne fra en række kapaciteter. Disse kapaciteter omfatter typisk Psykologiske Operationer (PSYOPS), Presence, Posture & Profile (PPP), Key Leadership Engagement (KLE), Vildledning, Civilt – Militært Samarbejde (CIMIC), Elektronisk Krigsførelse (EK), Computer Netværks Operationer (CNO) og Operationssikkerhed (OPSEC), samt andre militære aktiviteter, herunder fysisk ødelæggelse, rettet mod modstanderens ”Info Ops” kapabiliteter. Public Affairs (PA) er ikke en del af, men tæt knyttet til Info Ops.

[11] Når der tales om modstanderes / oprøres aktiviteter i informationsmiljøet omtales de ikke som Info Ops. eller PSYOPS, men som propaganda, eller slet og ret ”informationsaktiviteter”. (Nissen, 2007, p. 5).

[12] FKODIR 147-1 PSYOPS, 2008, p. 2; Galula, 1964, p. 53.  Galula beskriver de tre overordnede målgrupper som; minoriteten, der støtter oprørsbekæmperen, majoriteten, der er neutral, og minoriteten, der støtter oprørene.

[13] Terence, 2006. p. 57.

[14] Terence, 2006, p. 54; AJP 3.4.4. pkt. 0526.

[15] Kvinder som målgruppe må ikke undervurderes, specielt i relation til at få budskaber ud i familienetværk sideløbende med budskabsudbredelsen via mere formelle netværk via Key Leadership engagement. Kan man mobilisere familienetværk via kvinder, er man også et skridt tættere på at mobilisere befolkningen generelt. Det stiller dog også krav til, at man råder over kvindelige soldater i relevante stillinger inden for CIMIC, PSYOPS osv. (Kilcullen. 2006, p. 33.)

[16] Kilcullen, 2006. p. 35.

[17] Kilcullen, 2006. p. 32.

[18] Talking Points (TP) omtales til tider også som ”Lines to Take” (LTT). TP er korte lister over relevante emner og enhedens holdning/svar derpå, som soldater mv. kan holde sig til Face-to-Face med lokalbefolkningen.

[19] Kilcullen. 2006. pp. 32.

[20] CALL. 2006, p. 35.

[21] CALL. 2006, p. 36.

[22] Todd, Paul & Glenn. 2007, p. xix.

[23] Todd, Paul & Glenn. 2007, p. xix.

[24] Mobile Mullah´s har været anvendt på to måder: Enten har de rejst og optrådt i moskeer alene, eller også har de været en del af et Civilian Military Operations (CMO) team, som også har indeholdt et sanitetshold (MEDCAP), hvor der også har været kvinder,,PSYOPS, repræsentanter fra lokaladministrationen og de lokale sikkerhedsstyrker samt udviklingsrådgivere. Dette CMO team er så blevet sendt ind i områder umiddelbart efter kamphandlinger er ophørt. (CALL, 2006, p. 36.)  

[25] CALL, 2006, p. 35

[26] CALL, 2006, pp. 36-37.

[27] Moir, 2008, p. 7. I forhold til efterretningssektionerne er det et spørgsmål om viden om Influence Operations for at kunne tilvejebringe det nødvendige efterretningsgrundlag.

[28] ”New Media” er primært internet og mobiltelefonteknologi-baserede medier. Der kan være tale om hjemmesider, podcasts, blogs og chatrooms, samt SMS, MMS m.m. I forbindelse med denne teknologis hastige udbredelse i selv udviklingslande, er new media også blevet en vigtig platform i Influence Operations i oprørsbekæmpelse, også på det taktiske niveau.

[29] CALL, 2006, p. 34.

[30] CALL, 2006, p. 34; Lamb, 2006.

[31] Mobile Cinema konceptet giver muligheden for at gennemføre Influence tiltag med levende billeder/video i områder, hvor det ellers ikke er til stede. Det stiller dog store sikkerhedskrav at opstille MC.

[32] Todd, Paul & Glenn, 2007, p. xix.

[33] Effects Teams har været oprettet og indsat i såvel Irak som Afghanistan af både US og UK under skiftende betegnelser og sammensætninger. Herunder ”Civilian-Military Operations Teams” (CMOT), ”Non-Kinetic Effects Teams” (NKET), “Development and Influence Teams” (DIT) og “Military Stabilisation Support Teams” (MSST) mv.

[34] Ringsmose, 2007.

[35] Moir, 2008, p 8; CALL, 2006. p. 38.

[36] AJP 3.4.4. pkt. 0231.

[37] Kilcullen. 2006. pp. 30, 32.

[38] Nørgaard & Holsting, 2006, p. 112.

[39] Terence, 2006, p. 55.

[40] Begrebet ”strategisk korporal” henviser til når personel på de laveste taktiske niveauer forsager hændelser, som dybest set er taktiske, men som får strategiske konsekvenser for styrken som helhed og det politiske niveau.

[41] Kelley, 2009, p. 72.

[42] Nissen, 2007, p. 7.

[43] Todd, Paul & Glenn, 2007, p. xix.

[44] Kilcullen, 2006, p. 29.

[45] Roca, 2008, p. 52.

[46] Kilcullen, 2006, p. 33.

[47] FKODIR 147-1 PSYOPS, 2008, p. 2.

[48] AJP 3.4.4., pkt. 0559 – 0562.

[49] Todd, Paul & Glenn, 2007, p. xiii.

PDF med originaludgaven af Militært Tidskrift hvor denne artikel:

militaert_tidsskrift_138.aargang_nr.2_2009_1.pdf

Litteraturliste

Del: